VZDELÁVANIE

Dlhodobým cieľom SPK je skvalitnenie vzdelávacieho systému, integrácia nových poznatkov z odvetvia do učebných osnov a propagácia odborného školstva v odboroch určených pre potreby plastikárskeho priemyslu.

SEMINÁRE "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE"

1. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

13.06.2012 usporiadal SPK prvý seminár z cyklu odborných  seminárov. Na seminri odzneli prednášky od veľmi zaujímavých osobností. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej technickej univerzity svojou prednáškou prezentoval možnoti vzdelávania v oblasti spracovania plastov na STU.

Zo semináru bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzneli.

2. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

28.11.2012 sa uskutočnil druhý seminár. Témami seminára boli: Prehľad modernej termickej a mechanickej analýzy plastov, 3D skenovanie – moderný nástroj pre rozmerovú kontrolu a reverzné inžinierstvo, KRAIBURG TPE – možnosti a novinky v oblasti TPE a na záver vystúpil doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU so svojou prednáškou Reológia – teória a prax spracovania polymérov.

Zo semináru bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzneli.

3. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU – PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV KLASTRA „EDUPLAST“

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s odborným garantom spoločnosťou A-OMEGA, s.r.o. organizovali 28.11.2013 v Liptovskom Dvore v Jánskej doline už  3 seminár z  cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. Tento bol súčasťou projektu EDUPLAST, ktorý bol podporený prostredníctvom štátnej pomoci z MHSR. Na seminári dominovala téma biodegradovateľných polymérov a rozšírenie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti ich spracovania, využitia či ekonomickej efektívnosti.

Na seminári sa zúčastnilo 40 účastníkov z celého Slovenka. Témy seminára ako boli: „Chyby pri vstrekovaní a ich odstraňovanie“, „Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v technickej praxi“, „Materiály z obnoviteľných zdrojov – bioplasty“, „Špecifikácia cenotvorby biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov v etape ukončenia aplikovaného výskumu“, „Technická normalizácia na Slovensku v európskom kontexte“ prednášali odborníci z praxe ale aj odborné kapacity z výskumných a vývojových organizácií.

Účastníci zo semináru získali 42 stranový plnofarebný zborník.

Viac sa dočítate aj na stránkach časopisu Strojárstvo alebo TU.

   

5. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

Už tradične v novembri – 4.11.2015 – zorganizoval Slovenský plastikársky klaster 5.odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle v priestoroch nitrianskeho hotela Mikádo, za účasti 34 zástupcov z členských aj nečlenských firiem SPK. Členovia aj nečlenovia Slovenského plastikárskeho klastra sa tak zúčastnili podujatia, ktoré prináša nové informácie v oblasti spracovania plastov. Tentokrát bolo podujatie zamerané na praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami a materiálmi. Účastníci získali infomácie o možnostiach využitia výskumného centra. Centrum bolo otvorené tento rok a je pripravené na spoluprácu so všetkými plastikárskymi firmami pre potreby predsériovej výroby.

Účastníci aktívne na každú tému prednášky komunikovali s prednášajúcimi. Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

Pozvánka+program+prednášajúci

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Vás pozýva na 5. odborný seminár z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle".
Seminár sa uskutoční 4. novembra 2015 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra. 

Stiahnite si pozvánku TU.

6. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

V decembri sa v Nitre uskutočnil už 6. rok po sebe seminár z cyklu  Trendy v plastikárskej výrobe. V rámci 6. ročníka sa predstavili zástupcovia firiem  Hydraflex, s.r.o., MCAE CZ, s.r.o., Fanuc Czech, s.r.o., SolidCAM CZ, s.r.o. MTT GmbH (Rakúsko), Permacoat Group,s.r.o.,  aby sa podelili so skúsenosťami zo špecifických činností v rámci sektoru spracovania plastov. Seminár so sebou priniesol aj jednu networkingovú aktivitu, kde účastníci mali možnosť prezentovať svoju výrobu alebo služby pre ostatných účastníkov seminára v osobitných priestoroch konferenčnej sály. Táto aktivita len podporila nadväzovanie nových kontaktov, čo je vždy druhotným cieľom všetkých seminárov z cyklu Trendy v plastikárskej výrobe.

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

Seminár sa uskutoční 7. decembra 2016 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra.

Z organizačných dôvodov upozorňujeme na zmenu témy seminára.  Tému: Nová generácia kompozitných materiálov - hlavné výhody nového materiálu Adjustable Simple ThermoSET - Ing. Jan Tesař, nahrádza téma : „Porovnanie elektrických voči hydraulickým  vstrekovacím lisom“, Václav VÁVRA.

Väčšina prednášok, zaradených do odborného seminára, je zameraná na ekonomické prínosy a na optimalizačné opatrenia v rámci technológií spracovania plastov. Súčasťou seminára bude aj téma 3D technológií v súvislosti s plastikárskym priemyslom, ale aj predstavenie novej generácie kompozitných materiálov. 
Pre nástrojárov bude zaujímavá určite prednáška využitia obrábacích strojov. Seminár reaguje aj na potrebu riešenia povrchových úprav plastov. Novinkou na seminári budú podporné aktivity. SPK sa vracia k aktivitám, ktoré boli súčasťou prvých dvoch seminárov z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. 
Na seminári budú mať možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. Aj takouto formou chce SPK podporiť spoluprácu najmä medzi svojimi členskými firmami.

Pozvánka     Prihláška

7. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

7. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“ - INOVÁCIE V OBLASTI MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ – RECYKLÁCIA VÝROBKOV Z PLASTOV V ZMYSLE POŽIADAVIEK KONCEPCIE EU

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ako partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) zorganizovali v poradí už 7. seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Ten sa uskutočnil 28.9.2017 vo Veľkej Lomnici, v Hoteli International. Na seminári sa zúčastnilo 48 účastníkov, 11 prezentujúcich v 8 témach z 3 krajín EU. Prvýkrát vystupovali v polohe prezentujúcich aj zástupcovia členských spoločností SPK, kde sa snažili odovzdať svoje skúsenosti a odborné vedomosti ostatným účastníkom seminára. Témy boli zostavené na základe prejaveného záujmu zo strany členov SPK a vychádzali aj z potrieb praxe. Viac o seminári sa môžete dozvedieť prostredníctvom článku mediálneho partnera akcie PlasticPortal

http://www.plasticportal.sk/sk/reportaz-zo-7-odborneho-seminara-z-cyklu-trendy-v-plastikarskom-priemysle.html/c/4627

IMG 4137  IMG 4132

 

8. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

REALIZÁCIA 8.ROČNÍKA SEMINÁRA Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 9-10.10.2018, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

logo SPKSeminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle bol zameraný na existujúce inovatívne technológie a prístupy v plastikárskom priemysle, ale miesto v témach seminára mali aj  materiálové inovácie. Okrem zaujímavých odborných vystúpení boli všetky prezentácie inovatívnych technológií alebo materiálov posilnené s praktickými ukážkami strojov, zariadení, postupov alebo simulácií. Druhý deň, ktorý bol pod názvom „INOVAČNÝ DEŇ“ bol zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Svoje inovácie predstavili 2 členské spoločnosti SPK a 1 nečlenská firma. Zaujímavosťou uvedeného dňa bola účasť hostí, ktorí zastupovali zahraničné organizácie. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov, kde viac ako 70 % tvorili účastníci z členských firiem SPK. Tento rok bol seminár čiastočne finančne podporený MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z

Pozvánka

 

Podrobný odborný článok o jednotlivých vystúpeniach si môžete pozrieť na strane 90-91 v časopise Strojárstvo 11/2018

9. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

9. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“, 19-20.11.2019, HOTEL VIA JASNÁ, DEMÄNOVÁ

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá je partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) si Vás dovoľujú pozvať na 9. odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Tohtoročný seminár sa bude niesť v duchu inovácií výrobkov, materiálov alebo technológií, ktoré vychádzajú z „dielne“ firiem a organizácií so slovenským kapitálom. Druhá časť seminára sa bude zaoberať témou recyklácií. Keďže seminár sa uskutoční mesiac po medzinárodnom veľtrhu „K“ v Düsseldorfe, niektorí členovia SPK budú pre účastníkov prezentovať aké trendy v blízkej budúcnosti očakávame v oblasti spracovania plastov.

Pozvánka s podrobným programom TU.

10. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

Pozývame Vás na webinár  z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. V poradí už 10.seminár z tohto cyklu je poňatý ako Inovačný deň. Podujatie pripravuje tradične  Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s SOPK a Enterprise Europe Network.

Dátum konania: 4.11.2021 ONLINE formou.

Pozvánku a program nájdete TU.

Odkaz na webinár zašleme registrovaným účastnikom deň pred seminárom.

Hlavné témy sú: možnosti prepojenia výskumných inštitúcií s praxou, a prepájanie pracovísk výskumu na VŠ s praxou.

Odborní garanti a partneri pre spoluprácu sú: Ústav polymérov SAV; STU – Ústav prírodných a synte????ckých polymérov; Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.; VÚCHT-Chemitex, spol. s r.o.; STU-MtF Trnava; Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove.

11. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

11. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“, 22.-23.11.2022, APARTMÁNY VIA JASNÁ, DEMÄNOVÁ

logo SPK

Viac ako 45 účastníkov seminára z výrobných, obchodných a služby poskytujúcich firiem, vysokých škôl a ostatných organizácií z oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví sa 22- 23.11.2022 zišlo na seminári Trendy v plastikárskom priemysle v hoteli VIA JASNA v Demäňovej. Jednoznačne môžeme potvrdiť, že 11. ročník patril k tým najúspešnejším. V prvý a druhý deň seminára sa nadviazalo v neformálnych diskusiách množstvo spoluprác a poznatkovo posunulo účastníkov určite o krok vpred. TU pozvánka. Zborník zo seminára si môžu elektronicky prezrieť členovia SPK v Členskej zóne. Podrobný priebeh seminára je predstavený v Spravodaji SPK – Plaster č.4 alebo si môžete prečítať podrobný článok v AI magazine č. 6/2022

https://www.aimagazine.sk/pdf/archiv/aimagazine_06_2022.pdf

12. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 23-24.11.2023, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

trendy

Pozývame Vás na 12. ročník odborného semináru z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle, ktorý sa uskutoční 23.11. – 24.11.2023, v Demänovej v hoteli VIA Jasná. Seminár reaguje na aplikácie európskej legislatívy do praxe, reaguje na potreby udržateľnosti materiálov, prináša informácie o nových technológiách v plastikárskom priemysle, informácie o riešeniach pre znižovanie nákladov, atď. Seminár je zaujímavý nie len pre spracovateľov plastov, ale aj pre výrobcov polymérov, pre dodávateľov do automobilového priemyslu, pre výrobcov výrobkov z gumy, recyklačné firmy,  ale aj pre všetky ostatné firmy, ktoré sú z kooperujúcich odvetví. Na seminári  môžu už tradične účastníci nadviazať nové obchodné kontakty alebo partnerské spolupráce.  Pozvánka s prihláškou TU. 

PREZENTÁCIA SPK NA JOB EXPO VEĽTRHU

ÚČASŤ SPK NA JOB EXPO 2016

Slovenský plastikársky klaster poskytol svojim členom možnosť prezentovať svoju firmu a aktuálne voľné pracovné miesta na jednom z najväčších veľtrhov práce v SR – JOB EXPO 206, ktorý sa konal od 26-27.apríla 2016 v Nitre(POZVÁNKA) Na spoločnom stánku SPK v hale M3 aktívne prezentovali tri členské firmy z troch regiónov svoje možnosti aktuálneho zamestnávania, ako aj ponuku benefitov pre zamestnancov. Jednalo sa o firmu Reydel Automotive Slovakia s.r.o., z Nitry, RF spol. s.r.o., z Malaciek, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., z Trnavy. Členská firma KM System,s.r.o z Prešova prezentovala svoje voľné pracovné miesta v aktuálnych zoznamoch voľných pracovných miest, ako aj na stánku SPK. Okrem spoločného stánku SPK sa na výstave zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. a v hale M2 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora.

26.4.2016 v prednáškovej miestnosti haly M3 zorganizoval SPK a TRK SOPK spoločný workshop k duálnemu vzdelávaniu v oblasti spracovania plastov pod názvom „Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy.“ Na workshope bola bohatá účasť nielen účastníkov z plastikárskeho odvetvia. Na dvoch praktických príkladoch z realizácie duálneho vzdelávania, a to z obuvníckeho sektoru – firma ECCO Slovakia, a.s. a zo strojárskeho sektoru- firma HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom bolo možné sa naozaj prakticky poučiť. Obidvaja predstavitelia firiem tak ako Ing. Karol Šperka, HR koordinátor DV - HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom, tak aj Ing. Petr Milan, HR director zo spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine okrem pozitív upozornili účastníkov workshopu aj na úskalia v realizácii. Obidve vystúpenia boli pre plastikárov a gumárov nie len inšpiratívne a motivačné, ale stali sa aj reálnym začiatkom príprav pre spoločné koncepty v oblasti duálneho vzdelávania v plastikárskom priemysle.

Na výstave JOB EXPO 2016, ako aj na workshope sa zúčastnila aj členská firma SPK ICOSA s.r.o. , ktorá je zároveň aj mediálnym partnerom SPK. Prostredníctvom linku si môžete pozrieť Aktualitu na www.plasticportal.sk.
http://www.plasticportal.sk/sk/o-dualnom-vzdelavani-sa- hovorilo-v-ramci-vystavy-job-expo-2016-v-nitre.html/c/3580

ÚČASŤ SPK NA JOB EXPO 2017

SPK na spoločnom stánku 7. ročníka „Veľtrhu práce – Job Expo 2017“, ktorý sa uskutočnil 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre prezentoval voľné pracovné miesta 6 členských firiem, 
Okrem spoločného stánku SPK sa na veľtrhu práce zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. Na veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 130 organizácií, ktorí vystavovali v 3 halách (M1-M3). Zástupcovia SPK zrealizovali viac ako 14 osobných rokovaní s plastikárskymi firmami, ktoré vystavovali priamo na veľtrhu, a tak nadviazali ďalšiu spoluprácu do budúcnosti. Paralelne s uvedeným veľtrhom prebiehala aj výstava Mladý tvorca. SPK prostredníctvom MH SR inicioval 2 stredné odborné školy (Strednú odbornú školu polytechnickú, Liptovský Mikuláš a Strednú odbornú školu chemickú, Bratislava) aby prezentovali a propagovali novootvorené študijné odbory „operátor gumárskej a plastikárskej výroby“. Obidve školy mali na výstave Mladý tvorca vlastné stánky. Stredná priemyselná škola polytechnická z Liptovského Mikuláša sa zúčastnila aj spoločnej prezentácie SPK v sekcii Kam DO školy? Kam ZO školy? Jednalo sa o dve prednášky pre žiakov ZŠ, ktoré sa realizovali 27.4 a 28.4.2017. Prvý deň na prezentáciu SPK, FCHPT STU Bratislava a Strednej priemyselnej školy polytechnickej z Liptovského Mikuláša na tému Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy prišlo viac cca 30 žiakov 6-8 ročníka ZŠ Nitra Drážovce. Druhý deň sa zúčastnilo prezentácie viac ako 40 žiakov ZŠ na ul. Benkova z Nitry. Okrem spoločnej prezentácie SPK v uvedenej sekcii mala prednášku aj členská firma SPK - ZKW Slovakia s.r.o. na tému Duálne vzdelávanie

ÚČASŤ SPK NA JOB EXPO 2018

SPOLOČNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA NA „JOB EXPO 2018“, 26-27.4.2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo v roku 2018 v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Súbežne prebiehala v hale M4 aj výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca, ktorú zasa organizovalo a podporovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Na najväčšom veľtrhu práce v roku 2018 vystavovalo viac ako 160 vystavovateľov z rôznych sektorov. V tomto roku na veľtrhu vystavovalo aj viacero firiem a organizácií, ktoré sú poskytovateľmi služieb, najmä v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Podporné prednášky boli zamerané na rôzne nástroje vyhľadávania zamestnania, kariérové poradenstvo pre mládež a dospelých, ale aj na podporu Duálneho vzdelávania. Problém nerovnováhy medzi dopytom a ponukou práce bol v tomto roku ešte vypuklejší, ako po minulé roky. SPK vystavoval v hale M3, kde sa nachádzali firmy aj školy, ktoré spolupracujú v duálnom systéme vzdelávania. Aj prezentácia SPK sa skôr zameriavala na odbornú prípravu pracovníkov, ale aj budúcej generácie a menej na voľné pracovné miesta vo svojich členských firmách. 
Zástupca SPK sa 26.4.2018 v hale M4 podelil vo svojej prezentácii so skúsenosťami v rámci prípravy nových učebných a študijných odborov v plastikárskom odvetví.

ÚČASŤ SPK NA JOB EXPO 2019

„JOB EXPO“ – VEĽTRH PRÁCE, 16-17.4.2019, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019. SPK už štvrtýkrát sa zúčastňuje veľtrhu práce, ako aktívny vystavovateľ. Dovoľte nám pozvať Vás na stánok SPK, ktorý bude umiestnený tak, ako zvyčajne v pavilóne, kde budú vystavovať školy a firmy zapojené do duálneho systému vzdelávania.

 

OSTATNÉ SEMINÁRE A KONFERENCIE

2024

5. SEMINÁR Z CYKLU "KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD ", 23.4.2024, NITRA

eee

Pozývame Vás na 5. seminár z cyklu Keď plastový odpad nie je odpad". V tomto roku sa budeme na seminári venovať zmenám, ktoré nastávajú z dôvodu prijímania nových nariadení a smerníc Európskej komisie v súvislosti s plastami.
Tie budú mať dopad na celý sektor spracovania plastov a pridružených odvetví. Požiadavka implementovať tieto regulácie do národnej legislatívy poskytuje priestor na diskusiu medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Pozývame všetky relevantné firmy z oblasti spracovania plastov a pridružených odvetví, ktorých sa to týka k otvorenej diskusii k pripravovaným zmenám. Prosíme registrujte sa prostredníctvom formuláru v pozvánke. Pozvánka.

2023

AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2023, 24.-25.10.2023, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

automotive

Pozývame Vás na tradičné podujatie, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Podujatie  je určené pre dodávateľov a subdodávateľov nielen zo sektoru automotive. Ide o najväčšie automotive podujatie v Čechách a na Slovensku. Využite možnosť stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s významnými predstaviteľmi firiem z regiónu.

Termín: 24. - 25. október 2023

Miesto: NH Collection Olomouc Congress, Česká republika

Registrácia: www.ceeautomotive.eu. SPK je mediálnym partnerom podujatia, členovia SPK môžu získať promo kód na zľavu z ceny na podujatie.

 min dop

„KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD “ SEMINÁR, 22.6.2023, HOTEL MIKÁDO NITRA

Slovenský plastikársky kla ster si Vás dovoľuje pozvať na 4.seminár z cyklu „Keď plastový odpad nie je odpad“, ktorý sa uskutoční 22.6.2023 v hoteli Mikádo v Nitre. Na seminári odznejú témy ako napr. „Biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov“, „Plasty v textile: udržateľná cesta od "fast fashion" k cirkularite!, Využitie odpadovej kávovej usadeniny v polymérnych kompaudoch“ , „Materiály z obnoviteľných zdrojov a 3D tlač“, „Keď plastový odpad dáva možnosť rásť. Účastníci si budú môcť vypočuť aj prednášku „Energetické zhodnocovanie odpadov pomocou spoluspaľovania v cementárskej peci“.
V prípade záujmu Pozvánka: TU
Pre registráciu využite link: TU

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMERIC MATERIALS IN AUTOMOTIVE PMA 2023 & THE 25TH SLOVAK RUBBER CONFERENCE, 24.-26.5.2023, SMOLENICE

Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Ústav polymérov SAV, v.v.i v Bratislave  Vás pozývajú na  9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 and the 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 , ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.5.2023  na zámku v Smoleniciach

Konferencia PMA 2023 & SRC 2023 je pravidelne poriadaná od roku 2005 ako stretnutie plastikárov a gumárov so širokou medzinárodnou účasťou. Nasledujúci ročník bude venovaný aj 80.výročiu začiatku výučby technológie polymérov na STU v Bratislave. 

Témy:

 • Plastové a gumené materiály pre exteriér a interiér
 • Nové polyméry, kompozity a hybridné materiály
 • Termoplastické elastoméry
 • Prísady a modifikátory pre plasty a gumu
 • Životné prostredie a zelené technológie
 • Materiály a postupy pre technológiu pneumatík a gumový tovar
 • Pokroky v testovaní polymérnych materiálov
 • Recyklácia plastového a gumového odpadu

Bližšie informácie o konferencii nájdete na https://pma.sav.sk/

Pozrite si tiež infopozvánku 

NEWMATEC 2023, 25-26.4.2023, TÁLE

newmatec 2023 web banner 960x340 SK

nmtc2023 sqSlovenský plastikársky klaster, ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na  7. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Tá sa bude opäť konať v hoteli Partizán na Táloch.

Konferencia NEWMATEC 2023: SAVE THE DATE

Termín: 25. – 26. apríl 2023

Miesto podujatia:  hotel Partizán, Tále

Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách

Na konferenciu sa môžete prihlásiť na https://www.newmatec.sk/registration

Ako člen Slovenského plastikárskeho klastra máte nárok na zľavu vo výške 10% z ceny vstupenky. Zľavový kupón si môžete vyžiadať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

„PARTNERSTVO V OBLASTI METROLÓGIE – INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE VÝSKUM A PRAX NA EURÓPSKEJ ÚROVNI26.4.2023,  UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK TECHNICOM, KOŠICE

Košická regionálna komora SOPK a UVP Technicom ako partneri Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár „Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni

Program seminára je organizovaný v spolupráci s odbornými pracovníkmi z členskej firmy SPK Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Okrem iného účastníci prakticky zameraného seminára budú môcť získať vedomosti z oblastí : Inovatívnych technológií v oblasti automatizácie a inline merania, z oblasti výskumu a vývoja s priemyselnou mikroskopiou. Odborní lektori ich oboznámia s novou jedinečnou technológiou 3D skenovania, metodikou vysokopresného a nedeštruktívneho  CT merania, analýzami porozity, vlákien a defektoskopiou. Počas celého seminára budú prebiehať praktické ukážky meraní a ukážky technologických noviniek, ktoré si priamo na seminári môžu účastníci vyskúšaťPozvánka TU.

SÉRIA PROFESIONÁLNYCH ŠKOLENÍ PRE VZDELÁVANIE ODBORNÍKOV V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, MAREC - APRÍL 2023, POPRAD

simulplastV súčasnej zložitej situácii práve vzdelanosť odborníkov, rýchle riešenie vzniknutých situácií a vysoká kvalita zaručia, či firma obstojí v konkurencii.

Preto členská firma SimulPlast, ktorá je špičkovým odborníkom v oblasti vstrekovania plastov,  pravidelne pripravuje odborné a praktické školenia pre firmy fungujúce v plastikárskom a pridružených odvetviach.

V prvom polroku 2023 Vás pozýva na svoje školenia:

Ako na praskanie plastov, 16. 3. 2023, POPRAD – bližšie informácie: pozvánka

Technológia vstrekovania I. , 28.3. – 29.3.2023, POPRAD– bližšie informácie: pozvánka

Technológia vstrekovania II. 30.3. – 31.3.2023, POPRAD -bližšie informácie: v pozvánke

Konštruktér plastových dielov, 4.4. – 5.4.2023, POPRAD -  bližšie informácie: v pozvánke 

Neváhajte kontaktovať priamo firmu, podľa pokynov v jednotlivých pozvánkach

2022

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE: TECHNOLÓGIA VSTREKOVANIA

Členská firma SPK - SimulPlast s.r.o. je v súčasnosti lídrom v poradenstve pre vývojárov, výrobcov a používateľov vstrekovaných plastových výrobkoch. Má za sebou už viac ako 10 rokov realizovania školení technológie vstrekovania, konštrukcie dielov, foriem, predajcov a manažérov.

Aktuálne ponuka školenia: Technológia vstrekovania I – termín 24-25.10. 2022. a Technológia vstrekovania II. – termín 26-27.10. 2022.

Informácie o rozsahu školenia nájdete aj na : https://www.simulplast.com/skolenia-2/

POZVÁNKA NA NAJVÄČŠIE STRETNUTIE AUTOMOTIVE DODÁVATEĽOV V ČESKU A NA SLOVENSKU

Dovoľujeme si Vás pozvať na piaty ročník podujatia CEE Automotive Supply Chain, ktoré tvorí konferencia, B2B rokovania a networking. Minulý ročník, ktorý sa konal v Olomouci, navštívilo 300 delegátov z 9 krajín. Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu.

Termín: 11. - 12. október 2022
Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn, Žilina

Organizátori: 

 • Britská obchodná komora na Slovensku
 • Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Združenie automobilového priemyslu Českej republiky
 • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Hlavní organizátori sú zárukou kvalitného programu konferencie a početnej účasti členov zo všetkých vrstiev dodávateľského reťazca. Využite možnosť stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s významnými predstaviteľmi sektoru automotive nielen z nášho regiónu.

Registrácia na podujatie: www.ceeautomotive.eu (early-bird vstupenky k dispozícii do 9. septembra 2022).

Ako člen SPK máte nárok na zľavu 10% z ceny vstupenky po zadaní promokódu. Promokód si môžete vyžiadať v kancelárii SPK na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Ak by ste sa radi stali partnerom podujatia, pre viac informácií o možnostiach spolupráce kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Žiline.

FORMY A PLASTY 2022, 18.-19.5.2022, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

Spoločnosť JAN SVOBODA s.r.o. pozýva všetkých záujemcov na 11. ročník medzinárodnej odbornej konferencie FORMY a PLASTY 2022. Cieľom konferencie je poskytnúť široké spektrum znalostí, ktoré smerujú k zefektívneniu výroby a dosiahnutiu vyšších ziskov. Pestrá ponuka prednášok reaguje na špecifické potreby pracovníkov v plastikárskom sektore.

https://machinelogit.ecomailapp.cz/public/show/
7584/34/2cbc5306c000404b919722c5a14d07d7


Slovenský plastikársky klaster, ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na konferenciu NEWMATEC 2022, ktorá sa bude realizovať v hoteli Partizán na Táľoch, dňa 7-8.6.2022.
NEWMATEC je medzinárodné znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu. Hlavnou témou konferencie v roku 2022 bude: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách.
Viac o konferencii Newmatec https://www.newmatec.sk/
Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration
Členovia SPK si môžu uplatniť 10 % zľavu. Kód na zľavu si môžete vyžiadať v kancelárii SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

2020

„TRAINING ON PLASTIC MOULD MAKING“, ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU  Č. PROJEKTU 2018-1-SK01-KA202-046367, ON-LINE 4.12.2020

SPK bb erasmus mouldplastBanskobystrická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na záverečnú konferenciu projektu „Training on Plastic Mould Making“, spolufinancovaného z programu „Erasmus+“, realizovaného v spolupráci s partnermi zo Španielska, Rakúska a Česka. Konferencia sa bude realizovať dňa 4. decembra 2020 od 9,00 do 13,00 hod.on-line formou.
Program konferencie nájdeteTU  
Prihlásiť sa na akciu je možné elektronicky:
https://bbrksopk.wufoo.com/forms/m1hzmkzu0qevdk2/
Cieľom projektu bolo vyvinúť vzdelávací materiál v oblasti konštrukcie a výroby foriem využívaných pre vstrekovanie plastov. Vyvinutý vzdelávací materiál je určený na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov, ktorí v uvedenej oblasti pracujú, na rekvalifikáciu pracovníkov iných odborov a aj pre študentov stredných odborných škôl.
Slovenský plastikársky klaster prostredníctvom svojich členov sa zúčastnil testovania jednotlivých modulov.

„KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD 2“, 19.10.2020, ONLINE 

V pokračovaní úspešného seminára, ktorý spoluorganizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenský plastikársky klaster sa budú prezentovať študenti 2. ročníka II. stupňa štúdia na Ústave prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU Bratislava, ktorí si pre vás pripravili veľmi zaujímavé prezentácie v oblasti zhodnocovania odpadových materiálov, radi by sa Vám prezentovali, poukázali na svoje rozsiahle vedomosti, ale predovšetkým by vás radi oslovili aj ako potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Nenechajme si odborne zdatných a zanietených študentov odísť do zahraničia. V rámci akejkoľvek krízy vždy to boli odborníci - špecialisti, ktorí posúvali firmy dopredu. Ďalšie informácie a registrácia TU.

INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIALS IN AUTOMOTIVE PMA 2020 & THE 24TH SLOVAK RUBBER CONFERENCE SRC 2020, 16-18.9.2020 , BRATISLAVA

Medzinárodnú vedeckú konferenciu o kaučuku „Slovenskú gumárenskú konferenciu“, organizoval každoročne Výskumný ústav gumárenský v Matador Púchov. Od roku 2005 sa toto tradičné podujatie koná v rámci Medzinárodnej konferencie o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle.
Termín:16.-19. 9. 2020
Miesto:Hotel Gallery Central, Metodova 4, 82108 Bratislava, Slovakia
Rozsah konferencie:Plasty a materiály na báze gumy pre aplikácie v automobilovom priemysle.
Témy:
• Materiály na báze plastov pre exteriér a interiér - použitie a recyklácia
• Nové polyméry, kompozity a hybridné materiály
• Termoplastické elastoméry
• Prísady a modifikátory pre plasty a gumu
• Životné prostredie a ekologické technológie
• Materiály a technológie pre výrobu preumatík a výrobky z gumy
• Pokroky v testovaní polymérnych materiálov
Ďalšie informácie môžete získať:http://www.pma.sav.sk/index.html

Aktualizovaný program konferencie TU

Registrácia na konferenciu je na web stránke konferencie www.pma.sav.sk možná až do 6.9.2020.

2019

CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN, 12-13.11.2019, OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

SPK sa stal v roku 2019 mediálnym partnerom na treťom ročníku podujatia CEE Automotive Supply Chain 2019, ktoré sa v tomto roku uskutoční v Českej republike. CEE Automotive Supply Chain sa bude konať 12. - 13. novembra 2019 v Hoteli NH Collection Olomouc Congress**** a počas dvoch dní svojho trvania ponúkne účastníkom konferenciu, výstavu, B2B rokovania a networking. Keďže medzinárodné fórum bude zamerané na všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore, predpokladáme účasť z celej Európy. SPK ponúka členom možnosť uplatniť si 10% zľavu z ceny vstupenky formou promokódu, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme. Následne si ho členovia môžu zadať pri registrácii na www.ceeautomotive.eu. Na nasledujúcom linku si môžete prezrieť ceny vstupeniek.
https://www.ceeautomotive.eu/page-01
Podrobný program podujatia:
https://www.ceeautomotive.eu/page-1011.

MEDZINÁRONÁ KONFERENCIA “CLUSTERS IN DIGITAL ERA” (PROJEKT CLUSTERFY), 15.10.2019, HOTEL GOLDEN ROYAL BOUTIQUE HOTEL & SPA KOŠICE 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa spolu s ďalšími agentúrami a organizáciami siedmich európskych krajín zúčastňuje na medzinárodnom projekte ClusterFY zameranom na podporu internacionalizácie priemyselných zoskupení. Ôsme a posledné projektové stretnutie sa uskutoční 14. - 16. októbra 2019 pod záštitou SIEA v Košiciach, z toho samotná konferencia bude 15. 10. 2019. Na konferencii v 3 panelových diskusiách sa budú prezentujúci zaoberať témou zakladania klastrov, rozvoja klastrov a medzinárodnými skúsenosťami klastrov. SPK prezentuje člen prezídia v panelových prezentáciách na tému rozvoj klastrov. Program konferencie TU.

3. CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING  (23-24 SEPTEMBER 2019) X-BIONIC© HOTEL – ŠAMORÍN  (B2B + CONFERENCE + EXHIBITION)

Pozývame Vás na jedinečné podujatie, ktoré je spojením zaujímavých konferenčných tém ale aj B2B a výstavných možností. V roku 2019 sa podujatie uskutoční na Slovensku  v Šamoríne. V plastikárskom priemysle nastávajú časy veľkých zmien. Na seminári a následných panelových diskusiách budú účastníci hľadať riešenia v zmysle udržateľnosti životného prostredia. Budú riešiť témy ako sú: Centrálny európsky trh s polymérmi - trendy a výhľady. Stratégia cirkulárnej ekonomiky - čo to znamená pre „hráčov“ v plastikárskom priemysle? Recyklácia plastov - najúčinnejšie technológie a ich produkty. Regranuláty verzus materiál Virgin - dostupnosť, kvalita, výhody a aplikácie. Biopolyméry.  Nakladanie s odpadmi z plastov. Bližšie informácie o podujatí TU. Záujemcovia o uvedenú akciu môžu kontaktovať kanceláriu SPK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Účasť členov SPK je na akcii zvýhodnená.

PLASTY OD  DIZAJNU PO RECYKLÁCIU, 12.3.2019, TWIN CITY (BLOK A), BRATISLAVA

sba logo farebneSlovenský plastikársky klaster od roku 2018, kedy organizoval svoj prvý seminár „Keď plastový odpad nie je odpad“ má snahu podporovať podujatia týkajúce sa obehového hospodárstva, a tiež usmerňovať informácie šírené médiami ohľadom výroby výrobkov z plastov a ich recyklácie. Slovak Business Agency 12.3.2019 v rámci projektu MOVECO organizuje v Bratislave praktický seminár k téme jednorazových plastov a plastových obalov. 

SPK má snahu podporovať obmedzené používanie jednorazových plastových výrobkov a obalov, usmerňovať spotrebiteľské správanie ohľadom nadmernej produkcie plastových obalov, podporovať recyklovateľnosť plastových výrobkov a obalov. 
Cieľom seminára je priblížiť účastníkom pripravované legislatívne zmeny a výzvy vyplývajúce z implementácie európskych smerníc v oblasti obmedzenia používania jednorazových plastov, 
predchádzania vzniku nadmerného množstva plastových obalov a recyklovateľnosti plastových výrobkov a obalov . Na seminári sa bude možné sa dať inšpirovať aktivitami, ktoré sú už reakciou na legislatívne zmeny.
Adaptácia na zmeny vyžaduje okrem prekonania technologických výziev najmä spoluprácu a poznanie potrieb jednotlivých aktérov v hodnotovom reťazci. Podrobný program si môžete stiahnuť TU.

Na seminár sa môžete registrovať TU: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLVsWFIao24OXa2ETc9ey-Ts-xxewL6GYFzriK2b6nsAQbnw/viewform
Na seminár sa môžete prihlásiť aj na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

FORMY A PLASTY, 15-16.5.2019, BRNO

formy a plastyJAN SVOBODA, s.r.o. a Ľubomír Zeman spoluorganizujú 15-16.5.2019 v Brne už 10 ročník medzinárodnej odbornej konferencie Formy a plasty, Tento rok si dali slogan : „Cesta k efektivní výrobě začíná na konferenci JAN SVOBODA“. Efektivita, udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem, to sú hlavné témy, ktorým sa bude venovať 12 odborných prednášok, 150 profesionálov a odborníci, ktorí budú počas 2 dní zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi. Ďalšie informácie získate, a zároveň sa môžete aj prihlásiť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

KONEFERENCIA NEWMATEC 2019, 26-27.3.2019, X-BIONIC SPHERE, ŠAMORÍN

T29096 newmatec 2019 web banner 340x453pxSlovenský plastikársky klaster ako partner podujatia Vás pozýva na Konferenciu NEWMATEC 2019. 5. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa bude mimoriadne konať v X-BIONIC SPHERE v Šamoríne. Podujatie bolo zaradená do podporovaných aktivít Ministerstva hospodárstva v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a otvoria ho zástupcovia ministerstiev hospodárstva krajín V4. 
Termín: 26. – 27. marec 2019
Miesto podujatia: X-BIONIC SPHERE, Šamorín
Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách
Podtémy: Alternatívne pohony a palivá, technologické megatrendy
V rámci programu vystúpia nie len predstavitelia, Volkswagen AG, ŠKODA Auto, TATRA TRUCKS, ale aj analytici, vývojári, špecialisti a predstavitelia rôznych sekcií Európskej komisie. Podrobný a aktuálny program si môžete pozrieť na https://www.newmatec.sk/program/
Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration . Členské firmy SPK majú zľavu na vložné 10 % a zľavu môžu využiť všetky prihlásené firmy , ktoré sa prihlásia do 1.3.2019.

2018

OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - BUDOVANIE PLATFORMY OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - PODNIKATEĽSKÝ MODEL BUDÚCNOSTI, 30.11.2018, RADNICA - CIKKEROVA SIEŇ, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA

V Cikkerovej sieni historickej radnici v Banskej Bystrici sa 30.novembra 2018 stretli vybraní predstavitelia inštitúcií, ktorí chcú byť partnerom budúcej platformy na Slovensku (Slovak Business Agency, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava a Banská Bystrica, Slovenský plastikársky klaster, Národná recyklačná agentúra Slovensko)
Prezentácií pri okrúhlom stole sa zúčastnili aj holandskí experti - šéf platformy Holland Circular Hotspot Freek van Eijk a Bart van de Laar z organizácie Circle Economy, ako aj Milan Chrenko - generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR. Holandsko je „pionierom“ obehovej ekonomiky v EÚ a má ambíciu spolupracovať v tomto smere aj so Slovenskom. Podujatie bolo súčasťou diskusií o založení platformy pre obehovú ekonomiku na Slovensku a organizovali ho práve partneri z budúcej platformy. Podujatie pozostávalo z dvoch častí: "Obehová ekonomika na Slovensku - budovanie platformy" Doobedňajšia časť bola zameraná na diskusiu v užšom kruhu medzi holandskými expertami a partnermi rodiacej sa slovenskej platformy. Pod názvom "Obehová ekonomika - podnikateľský model budúcnos-ti" bola pripravená poobedňajšia časť programu, ktorá bola v širšom zastúpení účastník,v a bola určená pre zástupcom v podnikateľských asociácií, klastrov a komôr, podnikom, aktivistom či samosprávam. Na obidvoch častiach podujatia sa zúčastnili zástupcovia Slovenského plastikárskeho klastra, jej súčasný predseda prezídia a výkonná riaditeľka. Slovenský plastikársky klaster bol iniciátorom medziodvetvových diskusií, keď na podnet MŽP SR a SBA (projekt MOVECO) zorganizoval v apríli 2018 seminár „Keď plastový odpad nie je odpad“.

  oe2

SEMINÁR „KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 10-11.4.2018, DEMÄNOVÁ – HOTEL VIA JASNÁ

Dňa 10-11.4.2018 organizoval Slovenský plastikársky klaster v hoteli Via Jasna v Demänovej „Keď plastový odpad nie je odpad“. Ten sa konal pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Slovenský plastikársky klaster si dal za cieľ na tomto seminári prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Vytvoril tak platformu spolupráce medzi štátnym sektorom, neziskovým sektorom, výrobcami výrobkov z plastov a recyklačnými spoločnosťami. Na seminári sa zúčastnilo 55 účastníkov a vystúpilo 9 prednášajúcich.  Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa seminár zameral aj na praktické otázky z oblasti recyklácie technických ale aj komunálnych plastov.  V rámci diskusie sa otvorili otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach napr. pri výrobe automobilov ale aj likvidácii ojazdených vozidiel. Druhý deň bol venovaný biodegradovateľným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom.

 

KONFERENCIA „LASERY +OPTIKA V PRIEMYSLE“, 10-11.5.2018, BARCELÓ BRNO PALAC

konference bannery 02Slovenský plastikársky klaster, bol mediálny partner konferencie „Lasery + optika v priemysle" ktorej cieľom bolo informovať o možnostiach laserového obrábania. Prostredníctvom svojho zástupcu sa 10-11.05 2018 na tejto konferencii zúčastnil, a prezentoval členské firmy SPK. Konferencia o laserových aplikáciách v spojení s optickou analýzou a kamerovými systémami sa konala v priestoroch hotela Barceló Brno Palace. Medzi prednášajúcimi boli odborníci z oblasti automatizácie, robotizácie, laserov a optiky. V priebehu konferencie odprezentovali zástupcovia jednotlivých spoločností ako napr. LASCAM systems, ABB, Hofmeister, Elya Solutions, IPG Photonics....aktuálne novinky v uvedenej oblasti a „case studies" z posledných inštalácií nielen v automobilovom priemysle. Zástupca Elektrotechnickej asociácie ČR sa venoval problematike priemyslu 4.0. Pre naše odvetvie bolo zaujímavé vystúpenie zástupcu spoločnosti LASCAM, ktorý hovoril o laserových nástrojoch a ich využití pre plastikársky priemysel. Konferencia mala zaujímavé témy, možno aj preto mala vyše 100 účastníkov.

  Brno2

FORMY A PLASTY 2018 , 16-17.5.2018, BRNO

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na konferenciu Formy a Plasty 2018. Hlavným organizátorom konferencie je Ján Svoboda, s.r.o. a Ľubomír Zeman. 
Konferencia v tomto roku sa bude tématicky zameriavať na efektivitu, a to ako procesov , tak aj celkovej výroby. V rámci konferencie sa bude diskutovať aj o priemysle 4.0. Okrem českých prezentujúcich, tak ako aj minulý rok sa predstavia aj hostia zo zahraničia. Bližší Program a informácie o prednáškach TU

Chceli by sme Vás tiež informovať, že firma JAN SVOBODA, s.r.o. pripravuje priebežne videá z minulého ročníka konferencie (2017). V súčasnosti tam boli pridané 2 nové videá - "Vstřikování na technickou viskózní křivku" a "Kolaborativní roboty".
Pre tých z Vás, ktorí sa ešte neprihlásili na video portál, alebo facebook na odber noviniek, zverejňujeme nasledujúci link https://www.youtube.com/playlist?list=PL6q_KHG_n5wtTn8aAkE-RN5-RP8GRZ1PP

POZVÁNKA NA KONFERENCIU „LASERY +OPTIKA V PRIEMYSLE“, 10-11.5.2018, BARCELÓ BRNO PALACE

konference bannery 02Slovenský plastikársky klaster, ako mediálny partner konferencie „Lasery + optika v priemysle“ pozýva odbornú verejnosť na konferenciu, ktorej cieľom je informovať o možnostiach laserového obrábania. 
V priebehu 10-11-5-2018 tak prebehne v priestoroch hotela Barceló Brno Palace konferencia, ktorá je určená predovšetkým pre majiteľov, riaditeľov a vyšší manažment – teda „kľúčových hráčov“, ktorí rozhodujú o stratégii firmy a zavádzaní inovácií do výrobných procesov. 
Témou konferencie, ktoré je usporadúvaná v spolupráci s medzinárodnými partnermi sú laserové aplikácie v spojení s optickou analýzou a kamerovými systémami. Medzi prednášajúcimi sú odborníci z oblasti automatizácie, robotizácie, laserov a optiky. V priebehu konferencie budú prezentované aktuálne novinky v uvedenej oblasti a „case studies“ z posledných inštalácií nie len v automobilovom priemysle. Pre registráciu navštívte web
 https://www.konferencelasery.cz/registrace/ alebo volajte priamo na číslo +420 733 538 363.

KONFERENCIA NEWMATEC 2018, 13-14.3.2018, TÁLE

SPK ako mediálny partner podujatia Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC 2018. Organizátorom konferencie je Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle, doprave a vozidlách.
Ďalšie témy: výrobná sféra, logistika, problematika ľudských zdrojov, industry 4.0

Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále
Termín: 13. – 14. marec 2018

S prednáškou sa predstavia prvýkrát na Slovensku: 
- Alexander Wortberg, riaditeľ Jaguar Land Rover Slovakia
- Karl-Friedrich Woersdoerfer, viceprezident pre produktový vývoj Continental HBS
Ďalej sa budete môcť inšpirovať prednáškami od: Volkswagen Slovakia ǀ PSA Groupe ǀ PwC ǀ Miba ǀ Squire Patton Boggs ǀ 6D Academy ǀ FPT Group ǀ EMBRACO ǀ X-Company a ďalších...
Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration.
Členovia SPK si môžu po vyžiadaní uplatniť 10 % zľavy z ceny. Pre zaslanie zľavového kódu kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

ŠKOLENIA SIMULPLAST

Členská firma SPK - SimulPlast s.r.o., Poprad pripravuje sériu 2 – dňových školení pre zamestnancov spoločností s plastikárskou výrobou. Vzdelávanie je určené pre konštruktérov, zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod.

V prípade otázok k obsahu kontaktujte pána Ing. Miroslava Kollára +421 948 361 839

Podrobnosti nájdete tu : Technológia vstrekovania I - 13.02. - 14.02.2018 SK.pdfTechnológia vstrekovania II - 15.02. - 16.02.2018 SK.pdfKonštruktér plastových dielov - 21.02 - 22.02.2018 SK.pdf

2017

NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATEĽOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN EU – TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE – SKÚSENOSTI Z PRAXE" – 9.11.2017 , NOVÝ SMOKOVEC, HOTEL ATRIUM

Dňa 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali možnosť aj firmy zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja sa zúčastniť na tomto monotematickom seminári.

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom realizovali 14.3.2017 seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie – skúsenosti z praxe". Seminár bol zabezpečovaný v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Dňa 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali možnosť aj firmy zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja sa zúčastniť na tomto monotematickom seminári. Trvalo sa jedná o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby. Na monotematických seminároch, pri ktorých je možné priamo demonštrovať aj praktické skúsenosti na nových technológiách, je spokojnosť účastníkov zaručená. Týmto seminárom prispel aj SPK spolu s SOPK k zvyšovaniu odborného vzdelania predovšetkým zamestnancov v oblasti kvality. Na seminári sa tak ako v Trnave zúčastnilo 30 zamestnancov z 16 firiem.

Bližšie informácie stiahnete TU.

IMG 4217  IMG 4220

POZVÁNKA NA KURZ "ODBORNÝ PRACOVNÍK V NÁKUPE"

Pilotné testovanie vzdelávacieho programu na základe licencie „Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch“

Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR prostredníctvom transferu vzdelávacích programov v oblasti nákupu

Trvanie projektu: 14 mesiacov (december 2013 – január 2015)

Súčasťou obsahu projektu je odborný preklad a adapatácia učebných cieľov a materiálov programu „Odborná pracovníčka v nákupe/Odborný pracovník v nákupe, vyškolenie lektorov a otestovanie programu na cieľovej skupine 30 zamestnancov firiem. Testovanie vzdelávacieho programu zahŕňa evaluáciu lektora/trénera, hodnotenie obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, hodnotenie formy a metód vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality učebných materiálov atď. Súčasťou testovania je aj vykonané hodnotenie partnerom procure.ch.

Viac informácii o kurze nájdete tu:

„NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATEĽOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN
EU – TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE - SKÚSENOSTI Z PRAXE"

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozávajú 14.3.2017 na seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe". Seminár sa realizuje v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Jedná sa o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby.

Pozvánka

PRACOVNÁ SKUPINA - NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ ODBORY

NOVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY A NOVÉ METÓDY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - ZÁVEREČNÝ WOKRSHOP, 20.1.2020, GRAND HOTEL***+, TRENČÍN

V rámci záverečných aktivít projektu DEMETRA - Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors, Project N°: 2017-01-HU01-KA202-035951 Vás všetkých srdečne pozývame na stretnutie s odbornými pracovníkmi, kde sa dozviete o nových vzdelávacích programoch pre stredné odborné školy v odbore spracovania plastov a o nových prístupoch a metódach vyučovania v odborných technicky zameraných predmetoch. Tiež získate zaujímavé informácie o skúsenostiach usmerňovania žiakov základných škôl pre štúdium v technickej oblasti. Dozviete sa o moderných trendoch v praktickom vyučovaní študentov, ako aj o celkovom prístupe ku vzdelávaniu mladej generácie (generácie Z). Hlavnou cieľovou skupinou sú výchovní poradcovia základných škôl, poradenské spoločnosti v oblasti kariéry, zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale predovšetkým koordinátori duálneho vzdelávania z výrobných firiem v oblasti spracovania plastov. SR je prvou krajinou v rámci V4 kde bude možné od školského roku 2020/2021 študovať vzdelávacie programy zamerané na spracovanie plastov, ktoré sú koncipované medziodvetvovo, moderne, náročne ale so širokou možnosťou uplatnenia nie len v súčasnosti ale aj v budúcnosti.

Pozvánka.

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

Dňa 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období.

Dňa 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Trenčín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave učebných osnov pre nový učebný odbor (3 ročný) pre nový študijný odbor (4.ročný) a učebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli byť zostavené materiály predložené na schvaľovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o možnosti prípravy 4 ročného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôležitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

Dňa 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 členov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o kľúčové zasadanie pracovnej skupiny, pretože jeho hlavným cieľom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre učebný odbor 3 ročný Operátor – plastikár, 4 ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠIOV Ing. Viera Žatkovičová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a časové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní žiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodržať.


Mediálni partneri: