SPK v projektoch

1. „Improvement of Vocational Education in field of Injection Moulding“ (EDMOULD)  

LDV-TOI -2009 SK 9310 0534 - SPK BOL PARTNER

Názov poskytovateľa grantu:

Program celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií)

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/10/2009 – 31/03/2011

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 145 536 EUR
z toho pre SPK: 25 024 EUR

Výstupy projektu:

Hlavná úloha SPK v rámci projektu bola zabezpečiť kvalitný odborný preklad učebných materiálov a podkladov pre ďalšie vzdelávanie, vyhľadať vhodných lektorov pre toto vzdelávanie a tým posilniť existujúci stav lektorskej základne, zabezpečiť pilotné testovanie preneseného know –how na zamestnancoch v členských firmách. Súčasťou projektu bol aj E-learning.
V rámci European Business Forum on Vocational Training 7-8.6.2012 v Bruseli bol tento projekt vybratý Európskou komisiou (DG Education) medzi 11 najúspešnejších európskych projektov, ktoré sa na tomto fóre prezentovali.

2. „Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky“

v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe – SPK bol PREDKLADATEĽ

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  - Projekty vedecko-technických služieb (VTS)/prenos výsledkov výskumu vedy do praxe

Doba riešenia:

12/2012 – 03/2013

Výška dotácie/projektového grantu:

30 000 EUR

Výstupy projektu:

Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Nový biodegradovateľný materiál - založený na obnoviteľných zdrojoch surovín, je plne biodegradovateľný. Oproti porovnateľným materiálom sa vyznačuje oveľa lepšími mechanickými vlastnosťami - najmä vysokou flexibilitou a húževnatosťou.

 

3. Transfer of Vocational Qualifications and Occupational and Learning Standards in Plastic Sector („StandPlast VET“)  

133100362) - SPK bol VEDÚCI PARTNER PROJEKTU

Názov poskytovateľa grantu:

program LLP- Celoživotného vzdelávania, v podprograme Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/12/2013 – 31/05/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 175 023,00 EUR
z toho pre SPK: 47 499,73 EUR

Výstupy projektu:

na základe workshopov a pracovných skupín bola vytvorená „Príručka kvalifikácií, pracovných pozícií a štandardov v plastikárskom priemysle“
Vzdelávací program (učebné osnovy) a vyškolenie/tréning učiteľov odborných predmetov, lektorov a trénerov z firiem v SR a v zahraničí tak, aby boli schopní didakticky účinne vyučovať odborné témy v oblasti spracovania plastov.
zaujímavým výstupom pre členov je aj Viacjazyčný odborný elektronický slovník v oblasti spracovania plastov
v neposlednom rade hmatateľným výstupom je aj prevádzkovanie odborného priestoru na stránke SPK (Členská zóna), kde sa zverejňujú zaujímavé odborné články, výsledky aplikovaných výskumov v SR aj v zahraničí z oblasti spracovania plastov. Do členskej zóny prispevajú odbornými informáciami aj zahraniční partneri projektu.

 

4. Odborné vzdelávanie v oblasti plastikárskeho priemyslu – podpora konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra „EDUPLAST“
 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

11 / 2013 (november / 2013)

Výška dotácie/projektového grantu:

34 035,00 EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol organizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 3, boli zorganizované školenia technológov a akreditované školenia nastavovačov vstrekolisov u členských firiem SPK.

5. „Nákup/Einkauf/Purchasing - podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike“,

číslo projektu: PP-2013-013 - SPK bol PARTNER

Názov poskytovateľa grantu:

Nadácia Ekopolis ako Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Doba riešenia:

01/12/2013 - 31/01/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant:
95 050,18 EUR
z toho pre SPK: 14 784,24 EUR

Výstupy projektu:

Aktivity projektu, za ktoré bol zodpovedný SPK:
Odborné posúdenie prekladu učebných materiálov pre kurz Odborný pracovník/čka v nákupe.
Odborné posúdenie prekladu učebných materiálov pre kurz Základný kurz I a Základný kurz II.
Výber zamestnancov a zamestnávateľov pre kurz "Odborný pracovník/čka v nákupe" (pilotné testovanie)
Príprava marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR.

6. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej stratégie a vzdelávania - „PLASTNET“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

10 - 11 / 2014

Výška dotácie/projektového grantu:

19 019,- EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol zorganizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 4 a bola pripravená Štúdia „ Strategické, rozvojové a inovačné trendy v Slovenskom plastikárskom klastri do roku 2020“. Súčasťou štúdie sú databázy spracovateľov plastov, databázy organizácií participujúcich na výskume a vývoji, ako aj ostatné dôležité databázy pre podporu spolupráce spracovateľov plastov s inými odvetviami.

7. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej kooperácie a vzdelávania „PLASTCOOP“

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

05 –11/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

19 670,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 5. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.
Príprava Elektronického katalógu firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR
Príprava a realizácia návštevy medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene (vrátane B2B rokovaní)

8. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom získavania poznatkov, vzájomnej a medzinárodnej spolupráce „PLASTINFORM“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

12/2016 –03/2017

Výška dotácie/projektového grantu:

44 880,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 6. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.

Príprava a realizácia kurzu v oblasti nákupu „Odborný pracovník v nákupe/odborná pracovníčka v nákupe

„Elektronický katalóg firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR“ a vytvorenie aktuálnej „Mapy spracovateľov plastov, gumy a firiem z pridružených odvetví  v SR“ - rozšírenie

Analýza ukazovateľov sektoru výroby výrobkov z gumy a plastov“  a databáza SPK

Príprava a účast na veľtrhu INTERPLASTICA – Moskva

 

9. ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU CLUSTERFY 

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

 

10. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – „INNOPLAST“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia: 10/2018 – 03/2019

Výška dotácie/projektového grantu: 41 980,-EUR

Výstupy projektu: 

Projekt v roku 2018 a 2019 bol zameraný aj na zvýšenie konkurencieschopnosti samotného klastra, na transfer know- how zo zahraničia, na posilnenie kvality ľudských zdrojov v členských firmách, na vytváranie obchodných kontraktov medzi členskými firmami a zahraničnými subjektami a na podporu a propagáciu inovatívnych riešení firiem.
Hlavné výstupy: Spoločný nákup elektrickej energie, Seminár Trendy v plastikárskom priemysle a Inovačný deň, nákup výučbového software PICAT II zameraného na optimalizáciu procesu vstrekovania plastov (6 členov), medzinárodná spolupráca v oblasti inovácií- návšteva medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafeneúčasť 8 zástupcov z 4 členských firiem klastra na veľtrhu a na rokovaniach s vybratými organizáciami a firmami (16.10.2018 - 20.10.2018).
Tvorba materiálu „Strategický rozvoj SPK do roku 2023“ a databázy SPK

 

11. Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom medzinárodnej spolupráce
INTERPLAST

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia: 01/01/2020 – 31/03/2020

Výška dotácie/projektového grantu: 20 540,20 EUR

Výstupy projektu:

Projekt v roku 2020 bola zameraný na podporu medzinárodnej spolupráce a na podporu inovácií. V rámci neho bolo zakúpených 6 licencií výučbového software z UK PICAT II pre SOŠ a bolo zrealizované zaškolenie jeho užívateľov.
Zrealizovali sa 3 školenia v členských firmách, ktoré boli zamerané na zlepšovanie kvality výroby prostredníctvom simulačného softwaru (priamo vo firmách). V SPK bola vytvorená základná databáza skúšobní, laboratórií a certifikovaných orgánov (pre podporu inovácií) bola aktualizovaná databáza plastikárskych subjektov. Ešte pred začatím pandémie COVID 19 bola zrealizovaná návšteva POLYMER SCIENCE PARK, ZWOLLE (Holandsko). Polymer Science Parkje inovatívne a vedecké centrum pre aplikovanú technológiu plastov (23-24.2.2020)
Kvôli pandémii nebola zrealizovaná návšteva Plastics Recycling Show Europe, 25-26.3.2020, RAI Amsterdam Holandsko., ktorá bola preložená a následne zrušená, a musela byť zrušená odborná misia do Kottingbrunnu (Rakúsko), výrobca technológií pre priemysel 4.0


Mediálni partneri: