KTO SME

SPK je záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Klaster vznikol z iniciatívy neštátnych subjektov pôsobiacich v plasitkárskom priemysle.

Informačný materiál o SPK

ČO ROBÍME

SPOLOČNÝ POSTUP V LEGISLATÍVNEJ OBLASTI
GEOGRAFICKÚ KONCENTRÁCIU, ALE AJ POTENCIÁLNY GLOBÁLNY DOSAH
ŠPECIALIZÁCIU, SPOLOČNÉ TECHNOLÓGIE, ZRUČNOSTI, PRODUKTY
SPOLUPRÁCU SO ŠKOLAMI A VZDELÁVACÍMI ORGANIZÁCIAMI
SPOLUPRÁCU S CENTRAMI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
MEDZINÁRODNÝ NETWORKING

Hlavnou úlohou je stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania, v oblasti výroby a spracovania plastov a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti plastov.

Dôvody založenia SPK

  • Nedostatočný systém vzdelávania od najnižšej úrovne (operátori, nastavovači)
  • Nedostatočný systém ďalšieho vzdelávania a nedostatočná informovanosť o inováciách v danej oblasti
  • Neexistencia silnej organizácie – partnera, zastupujúcej plastikársky priemysel vo vzťahu k predkladaniu projektov na národnej alebo medzinárodnej úrovni.
  • Nedostatočná komunikácia a marketing medzi firmami v plastikárskom priemysle
  • Neexistencia silného partnera pre zahraničné subjekty podporujúce prenos inovácií v oblasti vývoja 


Mediálni partneri: