SIEŤOVANIE

 • Vytvorenie siete spolupráce členov SPK pri riešení odbornej problematiky a obchodnej spolupráce (sieťovanie na úrovni národnej).
 • Spolupráca s inými organizáciami – partnermi v SR a zahraničí, s cieľom synergie riešenia spoločných problémov.
 • Spolupráca s inými klastrami v SR a v zahraničí.
 • SPK je členom Únie klastrov Slovenska.

 Výhoda pre členov SPK:

Prístup k informáciám a novým trendom a možnosť zapojenia sa do projektov

Pilotný projekt spoločného nákupu energie

Formou elektronickej aukcie sa mohli projektu zúčastniť spoločnosti - členovia SPK, ktoré o to požiadali. Ich ročné úspory v jednotlivých prípadoch dosiahli hodnotu 5% v stredne veľkých spoločnostiach a až 30% znamenala úspora v malých spoločnostiach. Pilotného ročníka projektu sa zúčastnili členské spoločnosti SPK: Esox s.r.o., KM-System s.r.o., CRW Slovakia s. r. o.

VEĽTRHY A VÝSTAVY 2023

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH, NITRA 23-26.05.2023, PAVILÓN M3

MSV 550x500 SKSlovenský plastikársky klaster Vás pozýva na Medzinárodný strojársky veľtrh do Nitry, ktorý sa uskutoční 23-26.05.2023 do pavilónu M3. SPK tu bude tradične vystavovať a prezentovať svojich členov počas celej doby konania veľtrhu.

Členské firmy si môžu dohodnúť rokovania s firmami priamo na stánku SPK. Ak máte záujem o rokovanie s niektorou členskou firmou, prosíme kontaktujte priamo kanceláriu SPK na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  .Profily členských firiem SPK nájdete na https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/clenska-zakladna/clenovia-spk#1

Využite príležitosť stretnúť sa s odborníkmi, získať nové informácie z oblasti spracovania plastov a pridružených odvetví na 28. ročníku medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií.

VEĽTRHY A VÝSTAVY 2022

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2022, (24-27.5.2022, NITRA, VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX)

Na výstavisku Agrokomplex sa po 2 ročnej prestávke v dňoch 24. – 27. mája 2022 uskutoční 27. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

V roku 2019 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 452 vystavovateľov a spoluvystavovateľov z 27 krajín sveta, ďalších 238 firiem malo na veľtrhu zastúpenie. Veľtrh bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a prilákal na výstavisko Agrokomplex 18 854 návštevníkov. Dávame Vám tento termín do pozornosti, SPK bude mať svoj vlastný stánok v pavilóne F, tešíme sa na Vašu návštevu.

VEĽTRH FIRIEM CHEMDAY, 27.4.2022, FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU BRATISLAVA

Pozývame Vás na podujatie ChemDay 2022, ktorý sa uskutoční 27.4.2022 v Bratislave na FCHPT STU prezenčnou formou. Minulý ročník bol realizovaný v on-line priestore. Pre veľký úspech veľtrhu firiem ChemDay z minulých rokov občianske združenie CHEM – spolok študentov FCHPT STU pripravilo už štvrtý ročník tohto podujatia. SPK sa v tomto ročníku rozhodol aktívne zúčastniť na veľtrhu. Bude prezentovať možnosti spolupráce členských firiem a študentov FCHPT. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je prepojiť aktívnych študentov fakulty s firmami z praxe, ponúknuť im možnosť spolupráce a participácie na riešení špecifických úloh a problémov v rámci ich štúdia (ŠVOČ, odborné praxe, bakalárske a diplomové práce a pod.), resp. predstaviť študentom možnosti ich ďalšieho uplatnenia po ukončení štúdia. Viac o podujatí: http://chemday.chemfchpt.sk/

VEĽTRHY A VÝSTAVY 2019

ÚČASŤ SPK NA MSV 2019  (21-24.5.2019), NÁRODNÉ VÝSTAVISKO NITRA

Počas 21-24.5.2019 prišlo do Nitry na 26. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, MSV 2019  do pavilónu M4 na stánok SPK viac ako 50 záujemcov zo Slovenska, Českej republiky ale aj zo zahraničia.  Hlavným cieľom bolo nadviazanie spolupráce, marketingové informácie pre rozbeh výrobných spoločností, vyhľadávanie dodávateľov a partnerov pre výrobnú spoluprácu, prezentovanie inovačných technológií pre členov SPK, atď. Väčšina záujemcov prišlo ma stánok SPK cielene. V stánku boli poskytované všetky kľúčové informácie ohľadom členov SPK a ich zamerania.  Na stánok svojimi propagačnými materiálmi, produktami, a videom prispeli najmä členské spoločnosti JASPLASTIK-SK, spol.s.r.o., ZKW Slovakia, s.r.o., Esox, spol.s.r.o., ICOSA -prevádzkovateľ PlasticPortalu, Hella Slovakia Signal-Ligting, s.r.o. a Kovorob, a.r.o., a tak dotvorili živú atmosféru stánku.

IMG 4684   IMG 4694

„DUAL DAY“ MALACKY 2019,  26.3.2019, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „Podpora procesu Duálneho vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kvality organizácií a jednotlivcov v regióne Záhorie – „DUAL Q -PLUS“
Vás pozýva dňa 26.3.2019 na „DUAL DAY 2“, ktorý je už druhým ročníkom regionálneho podujatia. Akcia sa bude realizovať v Event Hall v Malackách. Vystavovať budú školy a firmy, ktoré majú záujem spolupracovať so žiakmi základných škôl, a to akoukoľvek formou. Účastníkmi podujatia budú žiaci a výchovní poradcovia základných škôl z okresu Malacky. Na podujatie budú pozvaní aj učitelia odborných predmetom zo základných škôl. Okrem uvedeného podujatia, je v rámci projektu realizovaný aj prieskum zamestnávateľov v regióne zameraný na výhľadové profesie a kvalifikácie v okrese Malacky. Na uvedenej aktivite participoval v spolupráci s ďalšími partnermi (Bratislavská regionálna komora SOPK, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky) aj Slovenský plastikársky klaster.

VEĽTRHY A VÝSTAVY 2018

FAKUMA 16. – 20. 10.2018, FRIEDRICHSHAFEN, NEMECKO

V dňoch 16. – 20. októbra 2018 sa vo Friedrichshafene v Nemecku uskutočnil špecializovaný medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov FAKUMA 2018. Zároveň od 16–19.10.2018 Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK zorganizoval skupinovú návštevu na uvedenom veľtrhu. Pracovnej cesty sa zúčastnilo spolu 8 účastníkov z 3 výrobných spoločností: JASPLASTIK-SK spol.s.r.o, SELEX INDUSTRIAL, s.r.o., Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. a zo Slovenského plastikárskeho klastra a Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Druhý a tretí deň pracovnej návštevy (17-18.10.2018) bol venovaný na individuálne rokovania členských firiem SOPK ale aj SOPK. 
Na FAKUMA sa zúčastnilo v roku 2018 viac ako 1800 vystavovateľov. Pozornosť bola zameraná na najnovšie technológie, ktoré predstavili výhody efektívneho spracovania plastov pomocou vstrekovania, extrúzie, tvarovania za tepla a 3D tlače.
FAKUMA profituje z pozitívneho rozvoja priemyslu. Plasty sú na vzostupe. Ale nielen dopyt rastie, ale aj požiadavky na materiál a kvalitu spracovania. Na tomto medzinárodnom veľtrhu pre spracovanie plastov boli práve prezentované moderné riešenia kvalitného spracovania plastov. Trh s plastami charakterizujú intenzívna recyklácia a "zelené" materiály. Odborníci z celého sveta nachádzali na veľtrhu FAKUMA .riešenia aj v tejto oblasti 
Tento rok mohli členské spoločnosti SPK, ktoré prejavili záujem o spoločnú návštevu absolvovať uvedené návštevu bezplatne. Aktivita bola finančne podporená MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z.

  

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 , AGROKOMPLEX NITRA (22-25.5.2018)

MSV

Slovenský plastikársky klaster za 4 dni 25.jubilejného ročníka MSV 2018 v Nitre zrealizoval 3 multilaterálne rokovania, viac ako 30 bilaterálnych rokovaní, poskytol informácie o konkrétnych činnostiach členov SPK viac ako 50 záujemcom zo Slovenskej republiky. Na stánku SPK č.34 v Hale M4 získali aj zahraniční záujemcovia marketingové a štatistické informácie z oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. Na stánku sa prezentovali členovia SPK svojimi propagačnými materiálmi, výrobkami, produktovými a firemnými videami. Súčasťou stánku bola aj prezentácia služieb a produktov Slovenskej agentúry životného prostredia. Aj takouto cestou chce SPK prispieť k environmentálnych riešeniam vo výrobe a využití odpadov z výroby. Na stánku SPK prebehli rokovania s firmami alebo jednotlivcami, ktorí mali inovatívne nápady alebo riešenia, ale aj s malými firmami, ktoré chceli získať dodávateľov, resp. odberateľov. V porovnaní s rokom 2017 sa viac návštevníkov stánku zaujímalo o nástrojárne, ale aj o recyklačné spoločnosti.
Slovenský plastikársky klaster vníma MSV 2018 v Nitre ako možnosť aspoň raz ročne sa stretnúť s kooperujúcimi firmami a partnermi. Stánok je k dispozícii predovšetkým členom SPK na ich plánované obchodné rokovania alebo stretnutia.

 MSV2 2018

„DUAL DAY“ MALACKY 2018,  27.3.2018, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „RODUPEX“ (Rozšírenie spolupráce v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov) spolupracoval na organizácii „DUAL DAY“ MALACKY 2018, ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Event Hall v Malackách. Na prvú regionálnu akciu takéhoto charakteru v okrese Malacky, ktorá podporovala vzájomné sieťovanie, výmenu skúsenosti a informovanosť žiakov základných škôl v okrese prišlo 745 žiakov 7. a 8. tried 18 základných škôl z okresu. Na akcii sa prezentovalo 5 stredných odborných škôl, ktoré už realizujú spoluprácu s podnikateľskými subjektami v okrese Malacky a 8 prevažne veľkých a nadnárodných spoločností z okresu. SPK tiež pripravil pre stredné odborné školy a ostatných záujemcov návštevu „Dňa otvorených dverí“ vo firme na spracovanie plastov (M+D plast, s.r.o.) v Malackách. 
Projekt „RODUPEX“ bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja. Partnermi projektu: Hlavným partnerom a koordinátorom projektu bola Regionálna rozvojová agentúra Záhorie ďalšími partnermi boli: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách, Slovenský plastikársky klaster, Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o.

 

POZVÁNKA NA SPOLOČNÝ STÁNOK SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA JOB EXPO 2018, AGROKOMPLEX NITRA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny organizuje aj v roku 2018 v dňoch 26. - 27. apríla 2018 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 8. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2018 v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018.
Na tomto najväčšom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Slovenský plastikársky klaster bude prezentovať voľné pracovné miesta firiem združených v SPK. Zároveň sa s Vami rád podelí so skúsenosťami v rámci duálneho vzdelávania a prípravy nových učebných a študijných odborov.
Pripravených je aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov, kde sa tak, ako je každoročne zvykom zapojí aj SPK. Aktuálne zaradené prednášky a workshopy môžete sledovať na http://jobexpo.sk/sk/

POZVÁNKA NA „DUAL DAY“ MALACKY 2018,  27.3.2018, EVENT HALL MALACKY

Slovenský plastikársky klaster, ako partner projektu „RODUPEX“ (Rozšírenie spolupráce v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov) Vás pozýva 27.3.2018 od 8-14 hodiny do Event Hall v Malackách na prvú akciu regionálneho charakteru, ktorá podporuje vzájomné sieťovanie, výmenu skúsenosti a podporuje informovanosť žiakov základných škôl v okrese.

SPK participoval na príprave tejto aktivity regionálneho charakteru z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je podpora sieťovania medzi výrobnými spoločnosťami a strednými odbornými školami a druhým dôvodom je podpora a propagácia duálneho vzdelávania vo vzťahu ku základným školám. Región Záhorie je vysoko priemyselnou časťou Bratislavského kraja, s významnými a veľkými výrobnými spoločnosťami aj v oblasti spracovania plastov. Na druhej strane je okres Malacky napriek svojmu dlhodobo priemyselnému smerovaniu jediný v SR, ktorý nemá stredné odborné školstvo. Na DUAL DAY, Malacky 2018 sa predstaví 8 kľúčových výrobných firiem z priemyselnej zóny v Malackách a Lozorne a 5 stredných odborných škôl zapojených do prípravy a realizácie duálneho vzdelávania v regióne. Účasť potvrdilo viac ako 700 žiakov zo 17 základných škôl v okrese.

Po oficiálnom ukončení o 14 hodine, ktoré je zamerané na žiakov základných škôl a ich rodičov, budú vystavovatelia pokračovať vo vzájomnom nadväzovaní kontaktov a v odbornom programe. SPK pripravil pre stredné odborné školy aj možnosť návštevy firmy na spracovanie plastov v Malackách. Projekt „RODUPEX“ je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Podpora regionálneho rozvoja.

Viac informácií.

VEĽTRHY A VÝSTAVY 2017

CHEMDAY , FCHPT STU  BRATISLAVA, 14.11. 2017

FCHPTChemický parlament študentov FCHPT STU a Klub Sokrates s podporou vedenia FCHPT STU v Bratislave sa rozhodli vytvoriť platformu pre vzájomné stretnutie a komunikáciu firiem z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu a študentov fakulty. Táto akcia s názvom ChemDay sa uskutočnila v utorok 14.11. 2017 v čase od 9:00- 13:00 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. Na akcii sa zúčastnilo 17 výrobných a výskumných spoločností, spoločnosť TREXIMA a GSK Slovakia, s.r.o. Každá z firiem mala vlastný stánok vo vestibule FCHPT STU, kde prezentovala svoje aktivity. V posluchárňach CH13 a CH15 prebiehali podľa časového harmonogramu tiež prezentácie týchto firiem. Firmy okrem toho, že predstavili svoju činnosť, ponúkli študentom možnosť spolupráce a participácie na riešení špecifických úloh už počas štúdia (ŠVOČ, odborné praxe, témy bakalárskych a diplomových prác.). Cieľom akcie bolo tiež predstaviť študentom možnosti ich ďalšieho uplatnenia po skončení štúdia. Akcie CHEMDAY sa zúčastnili predovšetkým veľké výrobné spoločnosti, ale čo je pozitívne, aj firmy zaoberajúce sa výskumom. Akcia bola realizovaná v prvom ročníku a vysoká účasť študentov svedčí o tom, že sa stretla s pozitívnym ohlasom.

CHEMDAY FCHPT1     CHEMDAY FCHPT2

FAKUMA 2017, FRIEDRICHSHAFEN, GERMANY, 17-19.10.2017

Slovenský plastikársky klaster a Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje pre svojich členov tak, ako v roku 2015 spoločnú návštevu veľtrhu FAKUMA 2017 v meste Friedrichshafen. Uvedený veľtrh obsadil druhé miesto v celkovom hodnotení medzinárodných veľtrhov zameraných na plasty. 

Spoločná návšteva na veľtrhu FAKUMA bola realizovaná 17-19.10.2017. Skupina 12 účastníkov z 8 firiem, (z toho 4 účastníci boli z nečlenských spoločnosti SPK) sa dňa 18.10.2017 zúčastnila plánovaných bilaterálnych rokovaní a oboznámila sa s technickými novinkami, ktoré veľtrh v roku 2017 priniesol. Okrem samotnej návštevy a získavania nových kontaktov z veľtrhu FAKUMA si účastníci spoločnej návštevy vymieňali informácie a skúsenosti aj navzájom - medzi sebou. V skupine boli účastníkmi výrobné spoločnosti - spracovatelia plastov (a to veľké, stredné aj malé spoločnosti) nástrojárne, výrobná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou compoundov a regranulátov, výrobná spoločnosť v oblasti riešenia problematiky životného prostredia a ekológie. Vstupenky na veľtrh FAKUMA poskytla členská spoločnosť WITTMANN BATTENFELD SK spol. s r.o. z Trenčína.

Pozvánka

VÝSTAVA "DEMO PLAST 2017“  (EXPO ARAD, ARAD , 21-24.6.2017) RUMUNSKO

Na pozvanie organizátora výstavy „Demo Plast 2017“ sa zúčastnili zástupcovia SPK TRK SOPK v dňoch 22-23.6.2017 na výstave Demo Plast v Arade .

Demo Plast 2017 je výstava & obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Vytvorila platformu pre nové obchodné príležitosti. DEMO PLAST kládol dôraz na prax a najmodernejšie zariadenia integrujúce inovácie Industry 4.0 a poskytoval vystavovateľom riešenia v celom procesnom reťazci v priemysle plastov, gumy a kompozitných materiálov. Hlavnou témou boli príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendov v automobilovom priemysle - ako jedného z najdynamickejších odberateľských odvetví
SPK na spoločnom stánku s TRK SOPK zrealizovalo viac ako 10 kratších rokovaní a nadviazalo spoluprácu s 13 organizáciami. Najdôležitejšie rokovania prebehli s: IQ Kecskemét Industrial Research Ltd., University of Craiova, Automotive Cluster Serbia. So všetkými tromi organizáciami SPK aj SOPK nadviazalo aktívnu spoluprácu. SPK na stánku propagovalo firmy, organizácie a inštitúcie združené v rámci SPK. SPK a SOPK mali 22.6.2017 spoločnú prezentáciu v prezentačnej miestnosti pavilónu C.

 

ÚČASŤ SPK NA MSV NITRA 2017

Slovenský plastikársky klaster privítal na spoločnom stánku č.34 v hale M4  na ploche 20 m2 okrem členských spoločnosti, ktoré si na stánku mohli realizovať vzájomné rokovania, aj veľa záujemcov z Českej republiky a zo zahraničia. Spoločným menovateľom návštev bolo vyhľadanie vhodného partnera v rámci SR, výber vhodných partnerov pre spoločné projekty, získanie informácií ohľadom členských firiem SPK, návrhy na inovatívne riešenia pre slovenských výrobcov, atď. Na stánku mali všetky členské spoločnosti firemné materiály, 2 spoločnosti dodali firemné prezentácie, a 2 firmy dodali aj vlastné výrobky. Kancelária SPK spracovala po veľtrhu desiatku dopytov a nadviazala spoluprácu s viac ako 20 spoločnosťami. Zrealizovala aj 2 rokovania na spoločnom stánku Obchodného oddelenia Rakúskej ambasády. Prostredníctvom propagácie aktivít SPK prejavilo aj niekoľko firiem záujem stať sa členom SPK. Kancelária SPK po vzájomnej dohode s Agrokomplexom Nitra pozvala na MSV do Nitry, a tiež na stánok SPK  340 firiem priamym oslovením, ktoré obsahovalo viac ako 700 e-mailových adries. V porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali nižšiu návštevnosť na MSV Nitra 2017 práve z odvetvia spracovania plastov. Myslíme si, že sa tak udialo z dvoch dôvodov: súbežne prebiehal veľtrh Plastpol v meste Kielce v Poľsku a tiež, v roku 2017 súbežne s MSV neprebiehala medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo – CHEMPLAST.  Zároveň môžeme konštatovať, že požiadavky rokujúcich firiem na spoluprácu boli veľmi špecifické a jedinečné, niekedy sa jednalo len o hĺbkový prieskum trhu v SR. SPK pre svojich členov získal veľa zaujímavých podnetov, ako aj vytvoril zázemie pre realizované rokovania s obchodnými partnermi na MSV Nitra.  

viac informácií: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2017/

ÚČASŤ NA INTERPLASTICA 2017 - 20. ROČNÍK ŠPECIALIZOVANEJ MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY PLASTOV A GUMY V MOSKVE

SPK v spolupráci s TRK (Trenčianska regionálna komora) SOPK organizuje  prvú akciu v roku 2017, a  to účasť členov SPK na veľtrhu INTERPLASTICA v Moskve. Medzinárodná výstava sa koná od 24.-27. januára 2017http://www.interplastica.de. Interplastica 2017 je 20. ročník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy. Návšteva veľtrhu je plánovaná od 24-26.1.2017. Vzhľadom na vízovú povinnosť a vybavenie pozvania je potrebné aby sa firmy prihlásili najneskôr do 10.1.2017Uprednostňujem záujemcov z radov členov SPK. Ďalšie otázky k programu, ako aj k samotnej návšteve na veľtrhu smerujte priamo TRK SOPK – Ing. Ján Václav, riaditeľ : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

VEĽTRHY A VÝSTAVY 2016

ÚČASŤ ČLENOV SPK NA MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU „K" FÜHRENDE MESSE FÜR DIE KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUKINDUSTRIE / MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PLASTOV A KAUČUKU“ V NEMECKOM DÜSSELDORFE

Termín konania veľtrhu 19.10.2016 - 26.10.2016.

Slovenský plastikársky klaster organizuje pre svojich členov spoločnú návštevu veľtrhu spojenú s bilaterálnymi rokovaniami (B2B).
Veľtrh „K“ je najväčší plastikársky veľtrh na svete. Jedná sa o prvotriednu platformu pre rozvíjanie obchodných aktivít, a tiež tento veľtrh slúži ako indikátor inovačných trendov a budúcnosti celého priemyslu. Jedná sa o medzinárodný veľtrh s produktovou skupinou – spracovanie plastov, stroje pre spracovanie plastov, balenie, chemický priemysel, plasty v automobilovom priemysle. Informácie o medzinárodnom veľtrhu „K“ z roku 2013: veľtrh sa konal na výstavnej ploche 171.245 m2, vystavovalo viac ako 3.220 vystavovateľov z celého sveta, veľtrh navštívilo v roku 2013 okolo 218 000 návštevníkov zo 108 krajín sveta a 59 % z návštevníkov bolo z iných krajín ako Nemecko, 96 % z opýtaných návštevníkov tvrdilo, že veľtrh má vysokú inovačnú hodnotu, 92 % vystavovateľov očakávalo po veľtrhu následné obchody. Veľtrh K 2013 tak potvrdil svoje absolútne jedinečné postavenie v odbore. Po 3 rokoch sa znova koná v nemeckom Düsseldorfe .

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH (MSV) 2016 - NITRA

Od 24-27.5.2016 sa v Nitre uskutočnil Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) - 23 ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Súčasťou MSV bol okrem iných aj 20 ročník medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo - CHEMPLAST. Ako tradične v Hale M4 mali expozície nielen predajcovia strojov pre spracovanie plastov, ale medzi vystavovateľmi a návštevníkmi bolo veľa firiem, ktoré pre uvedený sektor poskytujú služby. Slovenský plastikársky klaster na ploche 32 m2 a pod gesciou Ministerstva hospodárstva prezentoval svojich členov, buď v „pasívnej podobe“ – logá zverejnené na stánku SPK, v „poloaktívnej podobe“ vo forme propagačných materiálov, prezentácií alebo produktov firiem, alebo „aktívnej podobe“ – okrem propagačných materiálov, výrobkov, prezentácií mali členské firmy aj aktívna účasť svojich zamestnancov priamo na stánku. Počas veľtrhu si mohli všetci členovia SPK dohodnúť a zrealizovať rokovania so svojimi partnermi, alebo potenciálnymi partnermi priamo na stánku SPK. Samotní pracovníci SPK na stánku zrealizoval viac ako 35 konkrétnych rokovaní, a poskytli informácie viac ako 40 aktívnym záujemcom, ktorí sa na stánku zastavili s konkrétnymi dopytmi. Informácie, ktoré pracovníci SPK poskytovali sa týkali členov SPK, zamerania SPK na najbližšie obdobie, stavu odvetvia spracovania plastov v SR (napr. štatistiky , rozloženie firiem v rámci SR atď.). Rokovania zasa boli prevažne so slovenskými organizáciami, výrobnými firmami a slovenskými poskytovateľmi služieb pre spracovateľov plastov. Tento rok boli veľmi zaujímavé aj rokovania so zástupcami českých firiem, ale boli to rokovania aj s obchodnými oddeleniami veľvyslanectiev, či komerčnými zahraničnými subjektami. Kým prvý deň bol stánok SPK viac vyťažený rokovaniami s inými vystavovateľmi, ktorí si SPK našli v rámci katalógu vystavovateľov, druhý deň bol viac vyťažený rokovaniami, ktoré si SPK plánoval, resp. pozýval sám. Na stánku boli aktívne prezentované aj dve školské ustanovizne – a to STU FCHPT Bratislava a SOS technická, Vranovská 4 Bratislava. V porovnaní s rokom 2015, kde sa SPK v Nitre prezentoval prvýkrát ako vystavovateľ, pracovníci SPK zaznamenali obrovský záujem o SPK, dianie v sektore spracovania plastov od účastníkov veľtrhu ale aj veľký záujem o firmy, združené v SPK.

 

  

13-16.10.2015 - MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH FAKUMA – FRIEDRIECHSHAFEN

SPK umožnil v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne (TRK SOPK) zúčastniť sa na uvedenom veľtrhu 16 prihláseným účastníkom zo 6 výrobných firiem a vysokej školy (STU Bratislava). TRK SOPK a SPK tak využili svoje projektové možnosti, aby podporili nielen pasívnu účasť na najznámejšom veľtrhu v Európe, ale podporili aj bilaterálne rokovania, a to aj cez FAKUMA BROKERAGE EVENT with B2Match. Na uvedenom stretnutí sa zúčastnilo 37 účastníkov z 9 krajín, 34 účastníkov realizovalo 40 bilaterálnych stretnutí, z toho bolo 25 medzinárodných stretnutí. Všetkých 16 účastníkov pochádzalo z členských firiem SPK.

Medzinárodná výstava FAKUMA 2015 vo Friedrichshafene v Nemecku mala 45 721 návštevníkov zo 120 krajín, na výstave sa prezentovalo 1780 vystavovateľov z 38 krajín. Táto výstava sa radí k najnavštevovanejším odborných výstavám v plastikárskej oblasti.

VEĽTRH V NITRE

Veľmi radi Vás privítame na Medzinárodnom Strojárskom veľtrhu v Nitre v dňoch 19. - 22.5.2015 na stánku Slovenského plastikárskeho klastra v Pavilone M4 - Stánok 26d.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kooperačné burzy, bilaterálne a multilaterálne spolupráce

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA, 18.4.2024 V CHATEAUX GBEĽANY PRI ŽILINE

advantage burza

Tradičné networkingové podujatie rakúskych a slovenských firiem v oblastiach strojárstva, spracovania kovov a plastov a moderných technológií pokračuje svojim dvanástym ročníkom. Buďte aj Vy pri tom! Priestor na networking je poskytovaný primárne výrobným a technologickým spoločnostiam a dodávateľom špecifických služieb pre odvetvia strojárstva, spracovania kovov, výroby a spracovania plastov, či moderných technológií a technologických služieb.

14.2. – 22.3.2024 -  predregistrácia slovenských firiem prostredníctvom oficiálneho formulára,

18.3. – 7.4.2024 -  cielené oslovovanie slovenských firiem zo strany organizátorov podľa kritérií rakúskych firiem

8.4. – 14.4. 2024 rakúske firmy si volia zo zoznamu prihlásených slovenských firiem partnerov pre b2b stretnutia

Stránka podujatia:

https://www.advantageaustria.org/sk/events/20240418_Kooperationsboerse.sk.html

„CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING 2023“, 19. – 20.9. 2023, BUDAPEŠŤ, HUNGARY

plasticmeeting

SPK ako mediálny partner podujatia „CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING 2023 pozýva slovenské firmy na toto podujatie do Budapešti, ktoré sa uskutoční 19-20.9.2023 v Eiffel Art Studios.

Môžete očakávať : B2B Live Polymer Market / Machinery Exhibition / Recycling Conference

Pripojte sa k 1. podujatiu v oblasti plastikárskeho priemyslu v regióne strednej Európy. Realizujte obchodné stretnutia v oblastí polymérov, plastov a technológií na jednom mieste, efektívne počas 2 dní, získajte z „prvej ruky“ informácie o recyklačnom priemysle (regionálne aj z maďarského trhu). Príďte na podujatie, kde sa stretávajú aktívni hráči plastikárskeho priemyslu stredoeurópskeho regiónu.

Pripravené sú 3 obchodné sekcie pre úspešnú účasť na tomto podujatí: 

 • B2B LIVE POLYMER MARKET - osobné stretnutia medzi dodávateľmi a klientmi
 • STREDOURÓPSKA RECYKLAČNÁ PERSPEKTÍVA - konferencia
 • PLASTOVÉ STROJE & TECHNOLÓGIE - výstava

Informácie o CEE na webe: https://www.plasticsmeeting.com/

Pozrite si pozývacie video: https://youtu.be/gPXLUqWMmiE

Registrácia: https://www.plasticsmeeting.com/signup

Partneri CEE

  partneri


rak slov burza2

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNA BURZA, 27.4.2023, HOTEL ZLATY KĽÚČIK,  NITRA

Tradičné networkingové podujatie rakúskych a slovenských firiem v oblastiach strojárstva, spracovania kovov a plastov a moderných technológií pokračuje svojim dvanástym ročníkom. Podujatie je orientované predovšetkým pre výrobné, technologické spoločnosti a pre dodávateľov špecifických služieb v oblasti strojárstva, spracovania kovov, spracovania plastov, moderných technológií a technologických služieb.

Rakúske a slovenské firmy sa budú mať možnosť stretnúť v rámci bilaterálnych rozhovorov. Rozhovory sú organizované podľa harmonogramu v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich ponuke spolupráce, produktov, či služieb. Počas prestávok bude prebiehať voľný networking.

Na uvedenom linku nájdete predbežný program: 

Microsoft Word - 20230427_KOOP2023_program a profily rakuskych firiem.pdf (advantageaustria.org)  

Stránka podujatia:  
https://www.advantageaustria.org/sk/events/20230427_Kooperationsboerse.sk.html (pre slovenské firmy)

Harmonogram prípravy a registrácie: stiahnete TU

Účasť na podujatí je pre všetky slovenské firmy bezplatná. V prípade ďalších otázok kontaktujte prosíme kanceláriu SPK: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

RAKUSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNA BURZA, 19.5.2022, HOTEL ALEXANDRA PÚCHOV

Tradičné networkingové podujatie rakúskych a slovenských firiem v oblastiach strojárstva, spracovania kovov a plastov a moderných technológií pokračuje svojim jedenástym ročníkom - tento raz po prvýkrát v jarnom termíne. Podujatie je orientované predovšetkým pre výrobné, technologické spoločnosti a pre dodávateľov špecifických služieb v oblasti strojárstva, spracovania kovov, spracovania plastov, moderných technológií a technologických služieb.

Rakúske a slovenské firmy sa budú mať možnosť stretnúť v rámci bilaterálnych rozhovorov. Rozhovory sú organizované podľa harmonogramu v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich ponuke spolupráce, produktov, či služieb. Počas prestávok bude prebiehať voľný networking.

Na uvedenom linku nájdete predbežný program: tejto nemennej adrese

Do 17.4.2022 bude prebiehať predregistrácia, ktorá nie je záväzná. Organizátori firmy informujú o ďalšom postupe: predregistráciu môžete realizovať prostredníctvom tohto elektronického formuláru Vďaka predregistrácii budete mať okamžite k dispozícii všetky aktuálne informácie o podujatí.

Od 18.4. - 8.5.2022 bude prebiehať záväzná registrácia. V prípade predregistrácie už novú registráciu nevykonávate.

17.5.2022 bude všetkým prihláseným účastníkom zaslaný ich individuálny časový harmonogram bilaterálnych rozhovorov.

Účasť na podujatí je pre všetky slovenské firmy bezplatná. V prípade ďalších otázok kontaktujte prosíme kanceláriu SPK: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

RAKUSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNA BURZA, 21.10.2021, HOTEL ALEXANDRA PÚCHOV

advantage austria logoPozývame Vás na Tradičné networkingové podujatie rakúskych a slovenských firiem v oblastiach strojárstva, spracovania kovov a plastov a moderných technológií sa uskutoční už po desiatykrát. Priestor na networking je poskytovaný primárne výrobným a technologickým spoločnostiam a dodávateľom špecifických služieb pre odvetvia strojárstva, spracovania kovov, výroby a spracovania plastov, či moderných technológií a technologických služieb.
een sopk spkRakúske a slovenské firmy sa majú možnosť stretnúť v rámci bilaterálnych rozhovorov. Rozhovory sú organizované podľa harmonogramu v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich ponuke spolupráce, produktov, či služieb.
Predbežný program podujatia a prehľad registrovaných rakúskych firiem je uvedený  TU.
Od 5.8. - 26.9.2021 prebieha predregistrácia slovenských firiem. Predregistrovať sa môžete prostredníctvom tohto formuláru.
Od 26.9. - 13.10.2021 bude spustená záväznú registráciu pre slovenské firmy. Pri registrácii si zo zoznamu rakúskych firiem vyberiete tie, s ktorými sa chcete stretnúť na podujatí. Predregistrované slovenské firmy nemusia znovu vypĺňať formulár - stačí, ak nám v krátkosti potvrdia svoje

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE, 20-24.9.2021, LIBEREC A PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

ExtratexV rámci projektu EXTRATEX SPK pozýa firmy a organizácie na akciu organizovanú v Českej republike zameranú na technológie a inovácie. Jedná sa o výmennú akciu (rokovanie s firmami v ČR), kde vysielajúcou organizáciou je Slovenský plastikársky klaster. Náklady na uvedenú aktivity pre firmy a organizácie sú čiastočne uhrádzané z vysielajúcej organizácie (pre slovenské organizácie z SPK). Radi by sme vás pozvali na účasť v programe Extratex ClusterXchange kde môžete navštíviť české spoločnosti, akademické a výskumné ústavy, aby ste tak získali vedomosti prostredníctvom zaujímavých prezentácií a návštev spoločností alebo aby ste našli nových partnerov pre svoje podnikanie, projekty a inovačné nápady počas stretnutí B2B
Termín podujatia: 20. - 24. september 2021 , miesta podujatí Liberec a Plzeň.
Oblasť zamerania: Pokročilé technológie a výroba, inteligentné materiály, rozvoj medzisektorovej spolupráce
Hosťujúca organizácia: Klaster technické textílie - CLUTEX. Viac sa môžete dozvedieť https://extratex.eu-vri.eu

4. CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING, 7-8.9.2021, X-BIONIC SPHERE HOTEL, ŠAMORÍN

https://www.myceppi.com/

Prvá regionálna akcia zameraná na plasty 3v1, ktorá sa uskutoční na jeseň po pandémii. Na akcii sú vítaní všetci záujemcovia z dodávateľského reťazca plastov pôsobiacich v regióne strednej Európy.

 • B2B sekcia: rokovania medzi dodávateľmi a kupujúcimi (komodity / strojárstvo / regranuláty / bioplasty / spoločnosti)
 • Sekcia konferencie: Informácie o trhu, nápady, riešenia na diskusiu o posledných výzvach plastového priemyslu (o aktuálnom programe budeme záujemcov informovať)
 • Výstavná časť: Strojárstvo, spoločnosti zaoberajúce sa výrobou nástrojov, ďalšie stretnutia s dodávateľmi

Hlavné témy:

 • Ako by sa mala uskutočniť zelená revolúcia v strednej Európe?
 • Recyklované VS biologické materiály
 • Odpadové hospodárstvo: potreby a infraštruktúra
 • Technika obstarávania
 • Recyklačné technológie ...

Slovenský plastikársky klaster ako mediálny partner podujatia bude po upresnení programu a organizačných pokynov informovať svojich členov priamo. V prípade prejavenia záujmu o aktivitu, môžete reagovať zatiaľ e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  . SPK Vás zaradí do databázy firiem, ktoré bude priamo informovať o aktuálnej príprave a realizácii podujatia

VIRTUAL VISITS, INTER-SECTORAL COOPERATION  – BROKERAGE (3.3.2021, 10.3.2021)

ExtratexSlovenský plastikársky klaster v rámci projektu 874137 —EXTRATEX —COS-CLUSTER-2018-03-02 pripravuje pokračovanie zaujímavého  a netradičného podujatia. V rámci 2 dní sa bude prezentovať 5 slovenských organizácií so zaujímavými a jedinečnými produktami, ktoré sú na rozhraní viacerých sektorov (textil, plasty, automotive, zdravotníctvo...). Koncept je postavený na on-line podujatiach, v ktorých sa jeden deň firmy prezentujú, ešte ten deň sa môžete prihlásiť k nim na rokovanie -B2B), alebo obchodné rokovanie môžete zrealizovať nasledujúcich 14 dni po realizácii prezentácie.  SPK týmto urobilo krok k podpore exportu a k nadviazaniu spolupráce slovenských organizácií so zahraničím, ale aj významný krok k medziodvetvovej spolupráci.

Celé podujatie je v anglickom jazyku. Profily prezentujúcich firiem si môžete pozrieť TU. Profil SPK TU. Program podujati TU. Aj keď je podujatie zamerané primárne pre zahraničných záujemcov, môžu sa aj záujemcovia zo SR registrovať na účasť na prezentáciách a následných rokovaniach  - prezentácie a B2B TU.

V rámci registrácie sa na základe programu podujatia môžete registrovať na: 

 • 3.3.2021 INTER-SECTORAL COOPERATION 1 – VIRTUAL VISITS, INTER-SECTORAL COOPERATION 1 – BROKERAGE
 • 10.3.2021 INTER-SECTORAL COOPERATION 2 – VIRTUAL VISITS, INTER-SECTORAL COOPERATION 2 – BROKERAGE

 EXTRATEX Virtual ClusterXchange and brokerage for cross-sector cooperation

KUNSTSTOFFEN ONLINE 2020: MIESTO ONLINE STRETNUTÍ HODNOTOVÉHO REŤAZCA PLASTOV A GUMY V BENELUX, 3.12.2020

kunstoffen

Hľadáte spôsoby, ako tento rok rýchlo a efektívne rozšíriť svoju sieť v plastikárskom a gumárenskom priemysle? Potom sa 3. 12. 2020 pripojte k Kunststoffen Online! Je to online miesto stretnutí celého reťazca plastov v BeNeLux. Zoznámte sa s potenciálne zaujímavými novými kontaktmi počas stretnutia Meet & Match, objavte najnovší vývoj počas štyroch hlavných stretnutí a stretnite sa s 20 spoločnosťami a ich ponukami počas prezentácií. Zaregistrujte sa zadarmo.
Pri registrácii si ako support office zvoľte partnera podujatia a člena SPK - Slovak Chamber of Commerce and Industry.
Oficiálna web stránka:https://kunststoffenbeurs-2020.b2match.io/
Registrácia prebieha do: 1.12.2020
EVENT AGENDA: https://kunststoffenbeurs-2020.b2match.io/agenda

DUTCH-SLOVAK ONLINE B2B MEETINGS 2020 (19.-20.11.2020), ONLINE

Pozývame Vás na podujatie, ktoré je organizované 3 partnermi (holandským partnerom KVK, slovenským partnerom SARIO a SBA) Slovenský plastikársky klaster danému podujatiu vykonáva promo podporu https://dutch-slovak-online-b2b-meetings.b2match.io/contact
Počas online stretnutí, ktoré si účastníci sami naplánujú majú možnosť urobiť prvý krok k nadviazaniu úspešných bilaterálnych partnerstiev. Online B2B stretnutia sú v súčasnosti jedným z najefektívnejších nástrojov pri hľadaní zahraničných partnerov. 
Podujatie je vhodné pre všetky firmy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa vo svojej činnosti venujú trvalo udržateľnému podnikaniu a pohybujú sa v oblastiach ako:

 • Automobilový priemysel
 • Chemický priemysel
 • Medicínske vybavenie
 • Elektrické zariadenia
 • Telekomunikácie
 • Obalové materiály
 • Plasty

Registrácia otvorená do: 20.11.2020
Miesto: virtuálne
Poplatky: zdarma

Viac informácií:https://dutch-slovak-online-b2b-meetings.b2match.io/

SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020, 18-20.11.2020, TALIANSKO (VIRTUÁLNE)

Príležitosť na „virtuálne“ stretnutie s manažérmi spoločnosti, výskumníkmi a verejnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti inteligentnej výroby a priemyslu 4.0.
SPIN - Innovation Business Support - partner v regiónoch Basilicata a Kalábria v EEN v Taliansku organizuje v spolupráci s partnermi Enterprise Europe Network a EXTRATEX medzinárodného projektu, v ktorom je Slovenský plastikársky klaster (SPK) partner. 
Termín: 18. - 20.11.2020
Sektorové zameranie: Digitálne dvojča, Priemyselný internet vecí, Aplikácie virtuálnej / rozšírenej / zmiešanej reality v priemysle, Analýza „BIG DATA“, Kybernetické fyzikálne systémy, Autonómne roboty, Umelá inteligencia a učiace stroje pre priemyselné aplikácie, Aditívna výroba, Kybernetická bezpečnosť a cloud, Rozhrania človek-stroj, Spolupráca človek-stroj, Prediktívna údržba, Integrácia systémov, Autonómna výroba.

Ak si chcete nájsť vhodných partnerov na rokovania, je potrebné urobiť registráciu v predstihu. Bezplatne sa zaregistruje na www portáli akcie
https://smm2020.b2match.io/signup
Upozorňujeme, že všetci noví účastníci musia pred aktiváciou profilu v on-line katalógu pri registrácii uviesť aspoň jednu trhovú príležitosť v sekcii "Marketplace".

Za účelom identifikácie príslušnosti k SPK treba zvoliť v karte "SETTINGS" podpornú organizáciu siete EEN, ktorým je pre SPK, členská firma Slovak Chamber of Commerce and Industry ". Po Vašej registrácii si Vás dovoľujeme požiadať o krátku informáciu, že ste registrovaný a zaslať ju na email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Viac informácií nahttps://smm2020.b2match.io/

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU,29.10.2020,ONLINE

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom a regionálnymi komorami SOPK pripravuje pre slovenské a rakúske spoločnosti a dodávateľov špecifických služieb z odvetvia výroby a spracovania plastov, strojárstva, spracovania kovov, ďalší (už deviaty) ročník :Rakúsko - slovenskej kooperačnej burzy, ktorý sa uskutoční 29.10.2020v ONLINE forme. Tradičná b2b burza pre strojárske, kovospracujúce a plastikárske podniky sa tento rok uskutoční už po deviatykrát.

Záväzná registráciaprebiehav termíne 27.9. - 18.10., kde si slovenské firmy môžu už priamo vyberať rakúskych partnerov na B2B rozhovory.Záväznú registráciu môžete vykonať prostredníctvomformuláru TU.

Bližšie aktualizované informácie o podujatí sú k dispozíciina stránke podujatia TU

Aktuálny program podujatia:TU

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 29. 10.2019, HOTEL LUNA, ŽIAR NAD HRONOM

advantage austria logoNepremeškajte v poradí už ôsmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy z odvetví strojárstva, spracovania kovov a spracovania plastov. Priestor na networking sa primárne poskytuje výrobným a technologickým spoločnostiam a dodávateľom špecifických služieb pre odvetvia strojárstva, spracovania kovov, výroby a spracovania plastov. Od 1.7.2019 sa začala preregistrácia slovenských firiem. Tento rok sa môžu predbežne registrovať prostredníctvom elektronického formulára. (TU)

Vyplnenie tohto formuláru nie je záväznou registráciou na podujatie – akonáhle bude spustená záväzná registrácia, budú preregistrované firmy spätne kontaktované, Pri záväznej registrácii si tak už len skontrolujú predvyplnené údaje a vyberú si spomedzi rakúskych firiem partnerov na b2b rozhovory. Celá tlačová správa ADVANTAGE AUSTRIA TU

Registračné poplatky
Nárok na bezplatnú účasť majú nasledujúce skupiny: partneri ADVANTAGE AUSTRIA, členovia SOPK (bez ohľadu na regionálnu príslušnosť), členovia SPK , firmy, ktoré sa preregistrujú do 23.9.2019. Na ostatné slovenské firmy sa vzťahuje registračný poplatok.

Program podujatia
Predbežný program podujatia je zverejnený na adrese TU.
Program sa bude na tejto adrese stále aktualizovať.

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 23. 10.2018, DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE PIEŠŤANY

Slovenský plastikársky klaster už po tretíkrát spolupracoval s organizátorom a partnermi na tomto veľmi zaujímavom podujatí, ktoré nie je úzko špecializované na jedno alebo dva odvetvia, ale poníma spoluprácu prierezovo. Mesto Piešťany hostilo v utorok 23.10.2018 v poradí už siedmu Kooperačnú burzu - tradičné podujatie rakúskych a slovenských firiem som zameraním na strojárstvo, spracovanie kovov a plastov, ako aj súvisiace technológie a služby. Rakúske a slovenské firmy z odvetví strojárstva, spracovania kovov a plastov opäť potvrdili stabilný záujem o vzájomnú spoluprácu. Popri ADVANTAGE AUSTRIA túto bilaterálnu platformu opäť organizačne podporili partneri z Trenčianskej, Trnavskej a Prešovskej regionálnej komory SOPK a Slovenského plastikárskeho klastra. O podnikateľských príležitostiach v Rakúsku aj tento rok slovenské firmy informovala agentúra Austrian Business Agency.

V rámci tohto ročníka podujatia hľadalo kooperačných partnerov celkovo 8 rakúskych a takmer 30 slovenských firiem. O tom, že medzi oboma krajinami a firmami aj naďalej existuje veľký záujem o vzájomnú spoluprácu, potvrdzuje aj počet bilaterálnych stretnutí, ktoré sa počas podujatia uskutočnili - tohto roku ich bolo okolo 130. Okrem toho zúčastnené firmy využili aj možnosť aktívneho networkingu, čím bol skutočný počet bilaterálnych rozhovorov ešte vyšší.

KOOPERAČNÝ PROFIL / FORMULÁR
https://goo.gl/forms/25OBFAj7Ei8bN3l52
STRÁNKA PODUJATIA
https://goo.gl/WW8j7H 

   

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO, KOVOSPRACUJÚCEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU, HOTEL ALEXANDRA, PÚCHOV, 5.10.2017

Podujatie bolo pripravené v spolupráci: ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, Prešovskou regionálnou komorou SOPK, Slovenským plastikárskym klastrom.

Rakúsko-slovenská kooperačná burza bola primárne určená pre výrobné firmy a poskytovateľov technologických služieb v odvetviach strojárstva, výroby a spracovania kovov a plastov.
Aj v roku 2017 sa podujatie stretlo s veľmi dobrou odozvou aj zo strany rakúskych aj slovenských podnikateľov. Môžeme konštatovať, že podujatie malo prínos pre obidve strany. Počas burzy bolo zrealizovaných 102 bilaterálnych plánovaných rokovaní. Účastníci burzy ale viedli aj neformálne rokovania mimo stanoveného harmonogramu.

Program podujatia:
http://www.advantageaustria.org/sk/events/Kooperacna-burza-2017_Program.pdf
Prehľad rakúskych firiem a ich profilov sa nachádza v katalógu:
http://www.advantageaustria.org/sk/events/KOOP2017_Zoznam_rakuskych-ucastnikov.pdf

IMG 4155  IMG 4159

RAKÚSKO- SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU

Trenčín hotel Magnus, 13.október 2016

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľuje pozvať na bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektami s cieľom nadviazať nové obchodné kooperácie. Rokovania budú prebiehať v nemeckom, prípadne anglickom jazyku.

Ak si chcete prezrieť profily prihlásených rakúskych spoločností, stiahnite si Katalóg účastníkov TU...

V prípade záujmu prosíme kontaktujte kanceláriu. Prihlasovanie je možné najneskôr do 5.10.2016 
Slovenského plastikárskeho klastra: 0903 909 676, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


Mediálni partneri: