Projekty SPK

PROJEKTY V REALIZÁCII

INTERREG PROGRAMME DANUBE REGION: MOVING PLASTICS AND MACHINE INDUSTRY TOWARDS CIRCULARITY (projektový akronym PLAN-C) - DRP0200194

Plan C CMYK 1

Projekt „PLAN-C“ so začiatkom od 1.1.2024 je plánovaný na obdobie 30 mesiacov s ukončením v júni 2025.

Projektové konzorcium pozostávajúce zo 14 partnerov z 9 krajín má za cieľ podporiť transformáciu hodnotového reťazca plastov v podunajskej oblasti smerom k obehovosti prostredníctvom nadnárodnej spolupráce v oblasti plastov (spracovateľov aj výrobcov) a strojárskeho priemyslu.

Za Slovensko je v projekte zaradený ako riadny partner SPK, členská organizácia Fakulta výrobných technológii TUKE Košice so sídlom v Prešove a asociovaný partner Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Projekt Plan-C podporuje transformáciu hodnotového reťazca plastov v podunajskej oblasti smerom k obehovosti prostredníctvom nadnárodnej spolupráce v oblasti plastikárskeho a strojárskeho priemyslu (spracovatelia aj výrobcovia).

Na základe transferu technológií a procesu dizajnového myslenia partneri projektu spoločne vyvíjajú inovatívne prototypové riešenia plastových výrobkov a koncepcie strojov navrhnuté pre obehovosť s cieľom demonštrovať výhody recyklácie, opätovného použitia či spracovania.

Úvodné stretnutie partnerov sa uskutočnilo  27. – 28. februára 2024 v meste Linz, Rakúsko, v krajine hlavného partnera.

Po privítaní zo strany rakúskeho partnera organizáciou Biz-Up, bola zorganizovaná zahrievacia aktivita formou workshopu so zameraním na metodológiu dizajnového myslenia. Následne stretnutie pokračovalo prezentáciami pracovných balíkov 1 a 2 (WP1: Transformácia PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU na obehovú ekonomiku pomocou metodológie dizajnového myslenia a WP2: Transformácia STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU na obehovú ekonomiku pomocou metodológie dizajnového myslenia).

Druhý deň stretnutia bol venovaný témam projektového manažmentu, financiám, kontrole kvality a komunikačným aktivitám.

Ďalšie stretnutie partnerstva vo formáte „Steering committee“ projektu Plan-C je naplánované na 26.-27. jún 2024 v Nemecku.

Viac informácií o projekte nájdete TU.

Plan C

PROJEKTY - REALIZÁCIA UKONČENÁ

PODPORA ZAHRANIČNEJ KOOPERÁCIE

Ak máte záujem nadviazať zahraničné obchodné, partnerské, výskumné alebo výrobné kooperácie môžete využiť zázemie zahraničných organizácií, s ktorými SPK v rámci konzorcia podpísalo Memorandá o porozumení. Memorandá sú podpísané na 2 roky, teda do konca roku 2024

SPK v rámci konzorcia projektu aktívne spolupracovalo na rozvoji medzinárodných partnerstiev s relevantnými klastrami a podnikmi v cieľových krajinách – USA, Kanada, India a Izrael. Formalizovanú spoluprácu s týmito cieľovými krajinami a tvorbu obchodných sietí považuje konzorcium za nevyhnutné na vytvorenie platformy pre malé a stredné podniky, ktoré sú členmi príslušného klastra.

Spomínané partnerstvá s cieľovými krajinami sú formalizované podpisom Memoranda o porozumení. V prvej polovici roka 2022 boli zorganizované tri misie, a to v Indii, Kanade, USA a jedna virtuálna s Izraelom. Počas misií bolo podpísaných viacero Memoránd o porozumení:

 • 6 v Indii
 • 3 v Kanade
 • 1 v USA
 • 1 v Izraeli

Organizácie, s ktorými partnerstvo PERCY nadviazalo spoluprácu sú potenciálne zaujímavé pre široké spektrum strán, ako: malé a stredné podniky, výskumné organizácie, univerzity či expertov v danej oblasti. Viac informácií (TU).

MISSIONS

MISIA IZRAEL: 3. A 18. AUGUST, 2022 – VIRTUÁLNA

Percy logo  validV rámci projektu PERCY bol zostavený zoznam krajín, o ktoré by mohli javiť podnikateľské subjekty vo všetkých krajinách partnerov projektu (Dánsko, Nemecko, Francúzsko a Slovensko) v oblasti spracovania plastov obchodný záujem.

V auguste sa bude konať virtuálna misia za účasti partnerov projektov a izraelských organizácií. Jej cieľom je nadviazanie obchodnej spolupráce s virtuálne navštívenými subjektami a následne aj podpísanie multilaterálnej spolupráce na úrovni všetkých partnerských klastrov vo forme Memoranda o spolupráci.
Forma: on – line prezentácie a brífing; v anglickom jazyku
Cena: bezplatné
Podujatie je vodné pre:
* organizácie zaoberajúce sa cirkulárnou ekonomikou, prepracovaním odpadu a novými materiálmi
* priemyselné združenia a klastre
* univerzity

Predbežný program:
3.8.2022
* Friedrich Naumann Foundation Israel
* verejnoprávna agentúra Israel Innovation Authority, Útvar pre spoluprácu Izrael –EU
* Národné start upové centrum so zameraním na oblastí automotive, farmácia, klíma, potravinárske technológie
* Spoločnosť UBQ Materials je izraelská spoločnosť zaoberajúca sa technológiami na premenu netriedeného domáceho odpadu na termoplastický kompozit

18.8.2022
* Univerzita Tel Aviv : Katedra materiálového výskumu a strojárstva

Doplnková ponuka - Predstavenie spoločností:
* Spoločnosť Gauzy, technológie inteligentných skiel www.gauzy.com
* Tipa www.tipa-corp.co
* Weizmann Institute of Science, https://www.weizmann.ac.il/pages/
* Alkemy www.alkemy.solutions
* Biotic, www.biotic-labs.com

Agenda programu sa priebežne aktualizuje. Záujemcovia o podujatie sa môžu zaevidovať zaslaním mailu na:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

izrael

COS-CLUSINT-2019-3-01- PERCY - INTERNATIONAL CLUSTER COOPERATION FOR RECYCLING OF POLYMERS
MISIA KANADA: 30. MÁJ – 03. JÚN 2022

CanadaPERCY – misia KANADA

„Podpora prípravných akcií na zriadenie a formovanie nových partnerstiev európskych strategických klastrov pre prechod na medzinárodnú úroveň”

Polymeris ako partner PERCY organizuje od 30. mája do 3. júna 2022 klastrovú biznis misiu „Cluster Business mission“ do Montrealu v Kanade na podporu spolupráce medzi európskymi projektovými spoločnosťami s kanadskými partnermi. Na misii sa zúčastní aj zástupca Slovenského plastikárskeho klastra spolu s dvomi zástupcami slovenských firiem, ktorí tak budú zastupovať slovenské záujmy v zahraničí.

Canada mission✅Počas 3-dňového programu budú účastníci pozvaní navštíviť niektoré z najrozmanitejších a zároveň inovatívnych kanadských spoločností.
✅ b2b stretnutia sú tiež príležitosťou na potenciálne hľadanie nových partnerov, projekty a/alebo inovatívne nápady.
✅ Hybridné konferencie – možnosti videohovorov.

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

www.percyproject.com

COS-CLUSINT-2019-3-01- PERCY - INTERNATIONAL CLUSTER COOPERATION FOR RECYCLING OF POLYMERS

MISIA INDIA: 02. – 09. APRÍL 2022

Percy logo  validPERCY – misia INDIA
„Podpora prípravných akcií na zriadenie a formovanie nových partnerstiev európskych strategických klastrov pre prechod na medzinárodnú úroveň”
Plast Center Danmark (PCD) ako partner projektu PERCY organizuje Cluster Business Mission konajúcu sa od 2. do 9. apríla 2022 do miest Bombaj – Pune – Naí Dillí, INDIA ako podporu spolupráce medzi európskymi projektovými spoločnosťami s indickými partnermi.

✅Počas 5-dňového programu budú účastníci pozvaní navštíviť niektoré z najrozmanitejších a zároveň inovatívnych indických spoločností.
✅ b2b stretnutia sú tiež príležitosťou na potenciálne hľadanie nových partnerov, projekty a/alebo inovatívne nápady.
✅ Hybridné konferencie – možnosti videohovorov.

Malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do misie na vlastné náklady – na základe predchádzajúcej komunikácie a dohody so zástupcom Slovenského Plastikárskeho Klastra.

Viac informácií nájdete na nižšie uvedenom odkaze:
https://percy.spklaster.sk/

INCLUNET - 04/2021 – 09/2023

Inclunet new

InCluNet Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach

ITMS2014+: 313012ANZ6

Projekt InCluNet je pripravený v súlade s oblasťami rozvoja, prioritami a cieľmi uvedenými v Stratégii SPK do roku 2025. Tá vznikala na základe prieskumu u členov SPK, na základe analýzy strategických dokumentov platných v SR a na základe analýzy dokumentov na úrovni EU. Projektové aktivity prihliadajú na plnenie kľúčových oblastí, ktoré boli definované v "Benchmarking Report" Bronze Label ako tie, ktoré by SPK malo riešiť efektívnejšie alebo vo väčšom rozsahu. Základ aktivít projektu tvoria služby pre členov SPK so zameraním: na rôzne formy sieťovania, na podporu aplikačného výskumu, na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov, na propagáciu činnosti klastra a odvetvia spracovania plastov, na rozvoj podnikania v sektore. Hlavným cieľom je posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Viac o projekte: https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/?option=com_content&view=article&id=115

PERCY - 09/2020 - 08/2022 – PREDLŽENÝ DO 02/2023

COS-CLUSINT-2019-3-01 - Percy - International Cluster Cooporation for Recycling of Polymers

Cieľom projektu je klastrová spolupráca pri recyklácii polymérov. „PERCY“ je skratka pre európsky projekt konzorcia štyroch európskych klastrov v polymérnom priemysle. Spolupracujúce klastre sa nachádzajú v Dánsku, Francúzsku, Nemecku a na Slovensku. Týmto projektom sa klastre zameriavajú na identifikáciu nových cieľových trhov pre svoje členské spoločnosti a na ich podporu v tomto procese. Klastre tvoriace konzorcium projektu PERCY preddefinovali niekoľko trhov. Identifikovali pri tom päť krajín, ktoré zastupujú zaujímavý cieľ ich internacionalizačnej stratégie a záujmov členov. Tieto trhy sú: Izrael, USA, Kanada, Indonézia a India.

Viac o projekte: https://percy.spklaster.sk/

PORTUGALSKO-SLOVENSKÁ PLATFORMA - POKRAČOVANIE, 31.1.2022, ON-LINE

cefamol

Spolupráca s portugalskými partnermi pokračovala aj v roku 2022. CEFAMOL (Portugalsko) navrhol zorganizovať osobitné on-line rokovanie, medzi generálnym riaditeľom Technologického centra (CENTIMFE) www.centimfe.com pánom Rui Toch a zástupcami slovenských univerzít. Online rokovanie sa zrealizovalo 31.1.2022. Hlavným cieľom bolo nadviazanie praktickej spolupráce pri výchove inžinierov v oblasti konštrukcie foriem a iných oblasti zaradených do priemyslu 4.0. Okrem zástupcov z portugalskej strany sa za Slovensko rokovania zúčastnili Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií, a STU Materiálovo-technologická fakulta Trnava.
Spolupráca s portugalskými firmami a organizáciami bude pokračovať aj v roku 2022, a to poskytnutím možností 4 (predovšetkým členským firmám) – nástrojárňam zúčastniť sa prezenčných rokovaní v Portugalsku. Celkové náklady na tieto rokovania budú hradené zo strany Portugalska.

EXTRATEX - 02/2020 - 02/2022 – PREDĹŽENÝ DO 11/2022 

COS-CLUSTER-2018-03-02- Extratex - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň excelentnosti partnerstva prostredníctvom strategických plánov a spoločných stratégií; EXTRATEX predovšetkým spojí klastre v rôznych priemyselných odvetviach s vysokou pravdepodobnosťou spolupráce v oblasti technologických inovácií a transferu technológií, najmä textilných, dopravných a udržateľných materiálov. Projekt podporí inovačné kapacity, obchodné modely, úrovne vedomostí a zručností a ďalšie kľúčové konkurenčné faktory, ktoré určia budúce obchodné príležitosti pre európskych priemyselných aktérov.

Viac o projekte: https://extratex.eu-vri.eu

EXCHANGE VISISTS

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – TECHTEXTIL - FRANKFURT – 21.-24.6. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Projekt EXTRATEX organizuje už v poradí tretiu business výmenu ClusterXChange v roku 2022, ktorá sa tentokrát uskutoční počas konania medzinárodnej výstavy TechTextile vo Frankfurte nad Mohanom v dňoch 21. – 24. júna 2022.

Techtextil Frankfurt je popredná medzinárodná výstava technických textílií a netkaných textílií. Tisíce návštevníkov z celého sveta prichádzajú do Techtextilu, aby sa dozvedeli o novinkách v oblasti technických textílií, funkčných odevných látok a netkaných textílií. Partnerstvo EXTRATEX bude mať svoj vlastný stánok na prezentáciu aktivít, produktov a možnej spolupráce medzi regiónmi a sektormi.

Srdečne by sme vás chceli pozvať na účasť v programe EXTRATEX ClusterXchange a zúčastniť sa prehliadok vybraných spoločností na Techtextile, B2B stretnutí a networkingových aktivít s cieľom nájsť nových partnerov pre váš biznis!

Trvanie: 21. – 24. júna 2022
Miesto: Nemecko – Frankfurt nad Mohanom
Oblasť zamerania: technické textílie, netkané textílie, inteligentné materiály,
rozvoj spolupráce medzi sektormi
Hostiteľ: IVGT – Priemyselné združenie pre dokončovacie práce
               – Priadza – Tkaniny – Technické textílie
Návštevníci: Klastrové organizácie
                      Zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP)
                      Rozširujúce sa organizácie iné ako MSP
                      Partneri konzorcia EXTRATEX

Účastníci môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu až do výšky 415 EUR na pokrytie cestovných nákladov pod podmienkou minimálnej prítomnosti 3 dní.
Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – OBLASŤ V OKOLÍ LYON, FRANCÚZSKO – 16.-18.5. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Projekt EXTRATEX organizuje druhú business výmenu ClusterXChange v roku 2022 od 16. do 18. mája s podporou oboch zlatých klastrov TECHTERA a POLYMERIS. Tentoraz budú môcť malé a stredné podniky v rámci 4 klastrových sietí z textilného, plastikárskeho a automobilového sektora navštíviť vedecké a výskumné a vývojové inštitúty z regiónu Lyon vo Francúzsku.

Tieto návštevy poskytnú hodnotné poznatky, ktoré zaiste prispejú k zlepšeniu existujúcich procesov, kde je možné zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Podniky tiež získajú inšpiráciu ako vyvíjať nové produkty a služby, aby boli odolnejšie a prosperovali na konkurenčných trhoch.

Okrem objavovania inovatívneho výskumného ekosystému v Lyone budú mať účastníci možnosť zúčastniť sa interaktívneho workshopu s cieľom vytvoriť synergiu a spoluprácu.

Zároveň je tu možnosť nájsť nových partnerov, obchodné príležitosti, projekty a/alebo inovatívne nápady počas b2b stretnutí so spoločnosťami z Českej republiky, Talianska, Španielska, Slovenska a Francúzska v prevádzkach POLYMERIS.

Táto misia ClusterXChange do Lyonu bude zahŕňať návštevy nasledujúcich inštitúcií:

Zlaté klastre

 • POLYMERIS – klaster konkurencieschopnosti pre gumu, plasty a kompozity 
 • TECHTERA – inovačný klaster venovaný francúzskemu textilnému priemyslu

R&D
• Axel One - kolaboratívna inovačná platforma venovaná inteligentným procesom a inovatívnym materiálom
• IFTH– francúzske technologické centrum referencie v textilno-odevnom sektore
• CTTN – IREN – Priemyselné technické centrum na čistenie textílií
• SWARM – Inovačné a transformačné centrum
• 3d.FAB – Výskumná a inovačná platforma pre aplikácie aditívnej výroby

Účastníci Programu ClusterXchange môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu na pokrytie ich cestovných nákladov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – OBLASŤ V OKOLÍ VALENCIE, ŠPANIELSKO – 11.-13.4. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

EXTRATEX Valencian Region CXC Banner

Po úspešnom výmennom podujatí „ClusterXChange Joint Learning“ v Českej republike projekt EXTRATEX ohlasuje nové podujatie zamerané na textilný ekosystém v oblasti Valencie, ktoré sa bude konať od 11. do 13. apríla 2022.
Program ClusterXchange zahŕňa výmenné aktivity, v rámci ktorých podniky, manažéri a iné subjekty navštevujú subjekty priemyselnej excelentnosti v inej krajine, aby získali „skúsenosti na pracovisku“. Návštevy sú krátkodobými výmennými pobytmi s cieľom investovať do strategickej medziregionálnej spolupráce.
FOMENTEX, ako partner EXTRATEXu je organizátorom tohto podujatia zameraného na podporu spolupráce medzi španielskymi a inými európskymi spoločnosťami.
Počas 3 dní aktivít budú účastníci pozvaní navštíviť niektoré z najrozmanitejších a najinovatívnejších valencijských textilných spoločností, ako sú:

 • HILATURAS FERRE – výrobca recyklovaných priadz pre udržateľných výrobcov a značky;
 • RECOVER – premieňa textilný odpad na trvalo udržateľné recyklované vlákna, čím uzatvára cyklus v módnom priemysle;
 • MLS TEXTILS 1992 – je vedúcou textilnou spoločnosťou v oblasti inovácií a vývoja nových látok;
 • MOPATEX – priekopnícka spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe a komercializácii čistiacich prostriedkov;
 • SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN - venuje sa výrobe čalúnenia pre automobilový priemysel plátnovým a žakárovým tkaním;
 • PIEL S.A. – popredná španielska spoločnosť vo výrobe textilných výrobkov pre domácnosť, čalúnenie, dekorácie, tkaniny, technické tkaniny, módu a odevy;
 • PERTEX – líder v oblasti povrchovej úpravy textilu pomocou najmodernejších technológií.

Na ešte širšie rozšírenie vedomostí účastníkov o sektore textilu vo Valencii, sú tiež naplánované návštevy akademických a výskumných ústavov:

 • AITEX– výskumné združenie, ktoré vykonáva charakterizačné skúšky a certifikáciu textilných materiálov a výrobkov pre širokú škálu sektorov
 • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA | CAMPUS DE ALCOY – poskytne možnosť preskúmať niektoré univerzitné odbory súvisiace s hlavnými sektormi záujmu účastníkov.

Okrem vyššie uvedených návštev, je tu možnosť nájsť nových potenciálnych partnerov, projekty a/alebo inovatívne nápady počas b2b stretnutí v centrále FOMENTEX.
Úplný program bude čoskoro k dispozícii.
Účastníci Programu ClusterXchange môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu na pokrytie ich cestovných nákladov.
Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

EPIC - 10/2020 - 09/2022

Epic - Educational Package for SMEs to Increase their Innovation capabilities and productivity

Project number:2020-1-HU01-K202-078669

Hlavným cieľom je zvýšiť efektívnosť zamestnancov MSP zapojených do riadenia inovácií. Na splnenie tohto cieľa plánuje partnerstvo EPIC vypracovať komplexný vzdelávací balíček založený na štandarde IMS (Innovation management system) pre stredných, vrcholových a inovačných manažérov a zamestnancov zúčastňujúcich sa na inovatívnych projektoch a procesoch MSP. Prostredníctvom vzdelávania tak bude môcť manažment efektívnejšie riadiť systém inovácií, a pomôže im aj pri implementácii inovačných projektov.

Viac o projekte: https://epic-project.net/en/home/

Transnational meeting in Slovakia

PROJECT EPIC - 3. TRANSNATIONAL MEETING – 2-3.2.2022, STU FCHPT BRATISLAVA (HYBRID)

Epic - Educational Package for SMEs to Increase their Innovation capabilities and productivity, Project number:2020-1-HU01-K202-078669

Dňa 2-3.2.2022 organizoval SPK partnerský míting projektu EPIC na STU FCHPT v Bratislave. Míting bol organizovaný forme hybrid. Na mítingu sa predovšetkým rozoberali témy plnenia úloh a činností v rámci jednotlivých výstupov. Na druhej strane sa okrem organizačných záležitostí a diseminačných aktivít rozoberali témy konečného vývoja tréningového balíka, hodnotiaceho nástroja (predtréningová aktivita) a následnej formy testovania a vyhodnotenie testovania Tréningového balíka. Podstatnou častou mítingu bola aj spätná väzba k jednotlivých modulom/kapitolám pripraveného Tréningového balíka. Na mítingu sa plánovali aj termíny na testovanie. Tréningový balík so všetkými nástrojmi v národnom jazyku (slovenskom jazyku) by mal byť pripravený v máji 2022. V máji 2022 oslovíme členské firmy SPK, ktoré môžu v rámci testovania byť prvé, ktoré využijú tréning v oblasti riadenia inovácií vo vlastnej firme. SPK bude testovať Tréningový balík so všetkými nástrojmi na 20 účastníkoch.

REGIOPLAST 2030 - 02/2020 – 07/2021

regioplast projekt

„Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ - „REGIOPLAST 2030.

ITMS2014+:304011U970

Projekt bol zameraný na výmenu skúsenosti pri náboroch žiakov základných škôl pre plastikárske odbory, na vzdelávanie učiteľov nových študijných a učebných odborov v oblasti spracovania plastov a výmenu skúsenosti medzi učiteľmi z ČR a SR. Súčasťou projektu bola príprava elektronickej príručky pre učiteľov, tvorba promovidea a propagačných materiálov zameraných na podporu plastikárskeho odvetvia v SR a ČR. Z piatich škôl zaradených do experimentálneho overovania sa mohli realizácie projektu zúčastniť školy z Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Viac o projekte: https://regioplast.spklaster.sk/index.php/uvod2


Mediálni partneri: