zakladajúci členovia

Slovenský plastikársky klaster (SPK) bol založený Zakladatelskou zmluvou zo dna 13.3.2009 a prijatím stanov záujmového združenia právnických osôb 5 zakladajúcimi clenmi. SPK nadobudlo právnu subjektivitu Rozhodnutím Obvodného úradu v Nitre, odbor všeobecnej vnútornej správy pod císlom 1/2009.

Zakladajúce subjekty:

Stredná odborná škola
Dvorcianska 629
949 05 Nitra
ICO: 42114985
Zastúpená: Ing. Olga Hodálová, riaditelka

VÚSAPL, a. s.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
ICO: 34102230
Zastúpená: Doc. Ing. František Mátel, CSc, predseda predstavenstva

A-OMEGA, s. r. o.
Bernolákova 1/A
901 01 Malacky
ICO: 35937599
Zastúpená: PhDr. Katarína Ikrényiová, konatelka

ESOX, spol. s. r. o.
Uhorská Ves 171
032 03 Liptovský Ján
ICO: 31603262
Zastúpená: Ing. Tibor Tekel, konatel

Unomedical s. r. o.
Priemyselný park 3
071 01 Michalovce
ICO: 36597384
Zastúpená: Aleksej Siapitch, splnomocnenec


Mediálni partneri: