výhody členstva

Výhodou členských firiem v plastikárskom klastri je:

  • spoločné sieťovanie členov

  • vzdelávanie zamestnancov plastikárských spoločností s nižšími nákladmi na vzdelávanie a s certifikovaným overením ich spôsobilosti

  • pravidelné informácie o výzvach a projektoch – možnosti čerpania EU fondov

  • informácie o cezhraničnej a zahraničnej spolupráci

  • možnosť zapojenia sa do konkrétnych projektov z oblasti vedy (ďalšie zníženie nákladov)

  • bezplatná účasť na odborných seminároch realizovaných klastrom

  • možnosť smerovania SPK cestou vyjadrenia sa k riešeným problematikám na valnom hromaždení

  • možnosť aktívne pracovať v prezídiu alebo v dozornej rade klastra

  • možnosť spolupráce pri tvorbe klastrovej legislatívy

SPK prináša spoločnostiam združeným v ňom:

Spoluprácu so školami a vzdelávacími organizáciami

Spoluprácu s centrami transferu technológií

Špecializáciu, spoločné technológie, zručnosti, produkty

Medzinárodný networking

Spoločný postup v legislatívnej oblasti

Spoluprácu jednotlivých členov

Geografickú koncentráciu, ale aj potenciálny globálny dosah


Mediálni partneri: