podmienky členstva

Členom Slovenského plastikárskeho klastra sa v súlade s čl.V  môže stať každá právnická osoba, ktorá formou vyplnenej prihlášky požiada o členstvo a zároveň uhradí členský príspevok pre príslušný rok. 

PODMIENKY ČLENSTVA SÚ UVEDENÉ V STANOVÁCH SPK aktualizovaná verzia.

Členské spoločnosti sú rozdelené pre účely stanovenia ročného členského príspevku do troch kategórií podľa veľkosti podniku a to nasledovne:

A. Malý podnik
B. Stredný podnik
C. Veľký podnik

Pre zaradenie do uvedených kategórii sú nevyhnutné za právnickú osobu – podnik tri kritériá:

  • počet pracovníkov,
  • ročný obrat,
  • ročná bilančná suma.

 

Charakteristika malého podniku:

Malý podnik definujeme ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 10 miliónov eur.

Charakteristika stredného podniku:

Stredný podnik definujeme ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 50 miliónov eur.

Charakteristika veľkého podniku:

Veľký podnik definujeme ako podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma presahuje 50 miliónov eur.
Jedno z kritérií pre zaradenie do kategórie musí byť splnené.
Za člena SPK môže byť prijatá aj:

D. organizácia neziskového charakteru, sociálny podnik, právnická osoba vzniknutá zo zákona, verejno-právna inštitúcia a organizácia
E. startup firma

Pričom startupom je kapitálová obchodná spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, od ktorej vzniku neuplynulo viac ako 36 mesiacov a zároveň:

  • vznikla za účelom tvorby inovatívneho produktu alebo služby,
  • je mikro, malým alebo stredným podnikom,
  • sa vyznačuje tým, že väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi.

Na základe vyššie uvedeného môžeme zhrnúť typické znaky startupu:

  • nejde iba o podnikateľskú myšlienku – zakladatelia pripravujú reálne kroky súvisiace so vstupom na trh
  • startup ponúka nový (inovatívny resp. inovovaný) produkt alebo službu, pričom tento produkt doteraz nebol otestovaný na trhu (a teda riziko neúspechu je veľmi vysoké)
  • po vstupe na trh sa očakáva rýchly rast
  • má medzinárodné/globálne ambície

 

Výška členských príspevkov podľa zaradenia spoločnosti do kategórie je nasledovná:

A. Malý podnik - 500 EUR/podnik
B. Stredný podnik – 700 EUR/podnik
C. Veľký podnik – 1500 EUR/podnik
D. Organizácia neziskového charakteru, sociálny podnik, právnická osoba vzniknutá zo zákona, verejno-právny subjekt, stredná a vysoká škola – 150 EUR/organizácia
E. Start up firma (do 36 mesiacov) - 50 EUR/organizácia

V prípade záujmu prosíme vyplňte elektronický formulár.


Mediálni partneri: