Projekt InCluNet

Inclunet new

InCluNet Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach ITMS2014+: 313012ANZ6

Názov a sídlo prijímateľa:
Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra, SR

Názov projektu:
Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach

Kód projektu v ITMS2014+:
313012ANZ6

Miesto realizácie projektu:
Nitra, SR

Výška poskytnutého NFP:
130 307,09 EUR (slovom: jednostotridsaťtisíctristosedem eur a deväť centov), čo predstavuje 84 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít

Stručný opis projektu:

313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVaI),

313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Oblasť intervencie: 063 - Podpora klastrov a obchodné siete, najmä v prospech MSP

Činnosti a obsahová náplň projektu InCluNet:

 • Zabezpečenie projektu na báze spolupráce - aplikovaný výskum v oblasti použitia nových materiálov
 • Tematické podujatia a vnútorné nadväzovanie kontaktov - INOVAČNÝ DEŇ
 • Tematické podujatia a vzájomné nadväzovanie kontaktov - EXCELLENCE DAY
 • Tematické podujatia a vzájomné nadväzovanie kontaktov – OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO - "Keď plastový odpad nie je odpad"
 • Špecifické kurzy odborného vzdelávania pre členov aj nečlenov klastra
 • Databáza expertov - tvorba, propagácia a napĺňanie
 • Projekt zabezpečenia celoživotného vzdelávania v sektore spracovania plastov a gumy - SPK ako orgán pre overovanie kvalifikácií
 • Poradenské aktivity pre podnikateľov: Regionálne analýzy - tvorba regionálnych máp dodávateľských a odberateľských reťazcov.
 • Poradenské aktivity pre podnikateľov: Analýza sektoru spracovania plastov - (vrátane aktualizácie všetkých databáz spracovaných SPK) tvorba aktuálnych štatistík v sektore.
 • Medziodvetvová spolupráca SPK a ostatných klastrov - Podujatie zamerané na rozvoj obchodných vzťahov v rámci kooperujúcich sektorov - "Kooperujeme, aby sme boli silnejší"
 • Spoločné PR aktivity SPK pre zabezpečenie informovanosti, propagácie inovácií, propagácie členov a ich produkcie.
 • Príprava a zabezpečenie certifikácie SPK na Silver Label

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
nájdete na www.opii.gov.sk"

Realizované aktivity projektu

PORTUGALSKO-SLOVENSKÁ PLATFORMA, 24.11.2021, 25.11-1.12.2021, ON-LINE

Ak ste plastikárska firma, ktorá vlastní aj nástrojáreň, alebo ste nástrojáreň, ktorá chce pracovať na svojom progresívnom rozvoji, alebo ste vysoká škola či výskumná organizácia, ktorá chce nadviazať dlhodobú spoluprácu, tak môžete využiť jedinečné podujatie, ktoré nie je len klasickým B2B, alebo C2C podujatím. Podujatie sa bude realizovať 24.11.2021 formou prezentácií firiem zo SR. Nasledovať budú on-line rokovania, a to od 25.11.2021-1.12.2021.
Hlavným cieľom aktivity/platformy nie sú len krátkodobé obchodné a výrobné kontakty, ale dlhodobejšia spolupráca s cieľom zvýšiť kvalitu výroby foriem v SR, zvýšiť intenzitu spolupráce s firmami a technologickými centrami v Portugalsku, a tým zvýšiť aj kvalitatívnu úroveň ľudských zdrojov v oblasti konštrukcie a výroby foriem v SR.
Zo strany Slovenska sa očakáva prezentácia a zapojenie max.10 organizácií, firiem, inštitúcií, ktoré môžu prezentovať svoje možnosti a definovať svoje očakávania v oblasti vývoja a konštrukcie foriem, výroby foriem, spolupráce vo vzdelávacích a výskumných projektoch. Podrobný program podujatia je v prílohe, prezentujúce firmy zo SR doplníme pred samotným podujatím zoznamom firiem z Portugalska. Záujemcom o prezentácie na vyžiadanie zašleme link na pripojenie.

PORTUGALSKO-SLOVENSKÁ PLATFORMA je organizovaná v rámci projektu InCluNet: Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach, ITMS2014+ : 313012ANZ6 „Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.

 

„ INOVAĆNÝ DEŇ „ – CYKLUS SEMINÁROV TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 4.11.2021 (ŠTVRTOK )  ON-LINE

Pozývame predstaviteľov firiem a organizácií, ako aj všetkých záujemcov o prezentácie výstupov výskumu, ktorý sa realizoval vo výskumných pracoviskách v SR na akciu - INOVAČNÝ DEŇ. Inovačný deň sa uskutoční v roku 2021 ako súčasť cyklu viac ako 10 rokov realizovaných seminárov „Trendy v plastikárskom priemysle“.

Akcia sa bude realizovať prvýkrát vo svojej histórii on-line.

Takže – pripojte sa a vypočujte si zaujímavé výsledky práce výskumníkov, ktoré čakajú na možnosti výroby. Veríme, že výstupy sú také zaujímavé, že oslovia výrobné spoločnosti, a onedlho sa s týmito produktami stretneme na slovenskom alebo zahraničnom trhu.

Program si môžete stiahnuť TU.

Registrácia je možná TU
Cieľ inovačného dňa:
1) sprostredkovať výsledky výskumu praxe (testovanie alebo výroba)
2) spropagovať možností existujúcich výskumných organizácii pre spoluprácu s výrobnými a ostatnými organizáciami

Inovačný deň je organizovaný v rámci projektu InCluNet : Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach, ITMS2014+ : 313012ANZ6 „Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.

Viac o akcii sa môžete dozvedieť z tlačovej správy TU.

„KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 29.6.2021, HOTEL MIKADO****, NITRA 

logo SPKSlovenský plastikársky klaster si Vás dovoľuje pozvať 29.6.2021 na 3.seminár z cyklu „Keď plastový odpad nie je odpad“. Seminár sa bude v roku 2021 realizovať ako medzinárodný, a zároveň kombinovaný („hybrid“). Radi privítame všetkých účastníkov aj prezenčne. Po prihlásení sa bude možné zúčastniť seminára aj on-line. Témy seminára sa budú venovať prevažne chemickej recyklácii, úsporám, inováciám, ako aj sieťovaniu v oblasti odpadového hospodárstva (pravdaže prevažne sa budú dotýkať riešeniam plastového odpadu) V programe vystúpia prezentujúci z Českej republiky, Dánska, Nemecka a Slovenska. Oficiálny jazyk seminára: slovenčina, angličtina, čeština. Na seminár sa môžete prihlasovať do 28.6.2021 TU. Pozvánku si môžete stiahnuť TU.
Seminár je organizovaný v rámci projektu : Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach, ITMS2014+ : 313012ANZ6 „Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.

 


Mediálni partneri: