InCluNet


Realizované aktivity projektu

PORTUGALSKO-SLOVENSKÁ PLATFORMA, 24.11.2021, 25.11-1.12.2021, ON-LINE

Ak ste plastikárska firma, ktorá vlastní aj nástrojáreň, alebo ste nástrojáreň, ktorá chce pracovať na svojom progresívnom rozvoji, alebo ste vysoká škola či výskumná organizácia, ktorá chce nadviazať dlhodobú spoluprácu, tak môžete využiť jedinečné podujatie, ktoré nie je len klasickým B2B, alebo C2C podujatím. Podujatie sa bude realizovať 24.11.2021 formou prezentácií firiem zo SR. Nasledovať budú on-line rokovania, a to od 25.11.2021-1.12.2021.
Hlavným cieľom aktivity/platformy nie sú len krátkodobé obchodné a výrobné kontakty, ale dlhodobejšia spolupráca s cieľom zvýšiť kvalitu výroby foriem v SR, zvýšiť intenzitu spolupráce s firmami a technologickými centrami v Portugalsku, a tým zvýšiť aj kvalitatívnu úroveň ľudských zdrojov v oblasti konštrukcie a výroby foriem v SR.
Zo strany Slovenska sa očakáva prezentácia a zapojenie max.10 organizácií, firiem, inštitúcií, ktoré môžu prezentovať svoje možnosti a definovať svoje očakávania v oblasti vývoja a konštrukcie foriem, výroby foriem, spolupráce vo vzdelávacích a výskumných projektoch. Podrobný program podujatia je v prílohe, prezentujúce firmy zo SR doplníme pred samotným podujatím zoznamom firiem z Portugalska. Záujemcom o prezentácie na vyžiadanie zašleme link na pripojenie.

PORTUGALSKO-SLOVENSKÁ PLATFORMA je organizovaná v rámci projektu InCluNet: Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach, ITMS2014+ : 313012ANZ6 „Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.

 

„ INOVAĆNÝ DEŇ „ – CYKLUS SEMINÁROV TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 4.11.2021 (ŠTVRTOK )  ON-LINE

Pozývame predstaviteľov firiem a organizácií, ako aj všetkých záujemcov o prezentácie výstupov výskumu, ktorý sa realizoval vo výskumných pracoviskách v SR na akciu - INOVAČNÝ DEŇ. Inovačný deň sa uskutoční v roku 2021 ako súčasť cyklu viac ako 10 rokov realizovaných seminárov „Trendy v plastikárskom priemysle“.

Akcia sa bude realizovať prvýkrát vo svojej histórii on-line.

Takže – pripojte sa a vypočujte si zaujímavé výsledky práce výskumníkov, ktoré čakajú na možnosti výroby. Veríme, že výstupy sú také zaujímavé, že oslovia výrobné spoločnosti, a onedlho sa s týmito produktami stretneme na slovenskom alebo zahraničnom trhu.

Program si môžete stiahnuť TU.

Registrácia je možná TU
Cieľ inovačného dňa:
1) sprostredkovať výsledky výskumu praxe (testovanie alebo výroba)
2) spropagovať možností existujúcich výskumných organizácii pre spoluprácu s výrobnými a ostatnými organizáciami

Inovačný deň je organizovaný v rámci projektu InCluNet : Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach, ITMS2014+ : 313012ANZ6 „Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.

Viac o akcii sa môžete dozvedieť z tlačovej správy TU.

„KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 29.6.2021, HOTEL MIKADO****, NITRA 

logo SPKSlovenský plastikársky klaster si Vás dovoľuje pozvať 29.6.2021 na 3.seminár z cyklu „Keď plastový odpad nie je odpad“. Seminár sa bude v roku 2021 realizovať ako medzinárodný, a zároveň kombinovaný („hybrid“). Radi privítame všetkých účastníkov aj prezenčne. Po prihlásení sa bude možné zúčastniť seminára aj on-line. Témy seminára sa budú venovať prevažne chemickej recyklácii, úsporám, inováciám, ako aj sieťovaniu v oblasti odpadového hospodárstva (pravdaže prevažne sa budú dotýkať riešeniam plastového odpadu) V programe vystúpia prezentujúci z Českej republiky, Dánska, Nemecka a Slovenska. Oficiálny jazyk seminára: slovenčina, angličtina, čeština. Na seminár sa môžete prihlasovať do 28.6.2021 TU. Pozvánku si môžete stiahnuť TU.
Seminár je organizovaný v rámci projektu : Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach, ITMS2014+ : 313012ANZ6 „Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.

 

Názov a sídlo prijímateľa:
Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra, SR

Názov projektu:
Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v
pridružených odvetviach

Kód projektu v ITMS2014+:
313012ANZ6

Miesto realizácie projektu:
Nitra, SR

Výška poskytnutého NFP:
130 307,09 EUR (slovom: jednostotridsaťtisíctristosedem eur a deväť
centov), čo predstavuje 84 % z celkových oprávnených výdavkov na
Realizáciu aktivít

Stručný opis projektu:
313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex PO1 OPVaI), 313010051 -
1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a
službách.

Oblasť intervencie: 063 - Podpora klastrov a obchodné siete, najmä v
prospech MSP

Činnosti a obsahová náplň projektu InCluNet:

Zabezpečenie projektu na báze spolupráce - aplikovaný výskum v oblasti použitia nových materiálov

 • získať partnera v oblasti výskumu materiálu
 • pripraviť spoločný projekt spolupráce otestovania nového materiálu na technológiách (vo firmách) vhodných pre následnú výrobu produktov z uvedeného materiálu
 • testovanie uvedeného materiálu vo firme(firmách)/aplikačný výskum v podobe produktu
 • tvorba marketingovej štúdie uvedenia materiálu a produktov na jeho báze na trh - (táto fáza obsahuje aj prípadné testovanie v akreditovaných laboratóriách a/alebo certifikáciu certifikačným orgánom - uvedenie na trh)


Tematické podujatia a vnútorné nadväzovanie kontaktov - INOVAČNÝ DEŇ

 • príprava a zorganizovanie Inovačného dňa.
 • ten bude obsahovať vystúpenia a prezentácie členov SPK v oblasti trendov (získané aj z medzinárodných veľtrhov)
 • inovátori budú tiež prezentovať svoje riešenia/návrhy (predovšetkým už patentovo ochránené)

 

Tematické podujatia a vzájomné nadväzovanie kontaktov - EXCELLENCE DAY

 • príprava konceptu so 4 fakultami VŠ
 • získanie podnetov na riešenie úloh od firiem z regiónov (BA, TT,ZA a KE/PO). V týchto mestách sa nachádzajú kľúčové fakulty, ktoré vychovávajú budúcich odborníkov pre plastikársky sektor
 • zrealizovať v spolupráci so školou aktivitu, a podnety z firiem ponúkať študentom na riešenie

 

Tematické podujatia a vzájomné nadväzovanie kontaktov - OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO - "Keď plastový odpad nie je odpad"

 • výber 2 regiónov (NR, TN, PO) v ktorom sa uvedená aktivita uskutoční. Sú to regióny s najvyšším objemom spracovania plastov - a teda aj výrobného odpadu
 • pozvať na tematickú aktivitu cieľovú skupinu výrobcov, ktorí produkujú odpad z plastov a tie firmy, ktoré by mali záujem používať tento odpad ako vstupnú surovín
 • rámci tematickej aktivity riešiť problematiku biodegradovateľného odpadu a tiež pozvať výrobcov biodegradovateľného polyméru v SR ako aj spracovateľov (výrobcov výrobkov) a potenciálnych odberateľov "takéhoto odpadu".

 

Špecifické kurzy odborného vzdelávania pre členov aj nečlenov klastra

 • výber vhodného dodávateľa a zorganizovanie uvedených programov: Automatizácia I. SIMATIC STEP 7 základy (5 dni, 6-8 účastníkov), Robotika - základy/alebo Optimalizácia vstrekovacieho procesu/alebo Analýza chýb výrobkov vyrábaných technológiou extrúzie (4 dni, 6-8 účastníkov)
 • výber vhodných účastníkov: účastníci budú vyberaní z firiem, ktoré potrebujú doškoliť takého odborníka pre rozbeh nových projektov

 
Databáza expertov - tvorba, propagácia a napĺňanie

Zostavenie štruktúry databázy, technický vývoj, projekt zabezpečenia a prevádzkovania databázy (vrátane GDPR), plán promo aktivít pre novovytvorenú databázu, napĺňanie databázy. Činnosť neobsahuje aj fázu aktívnej práce s expertami - sprostredkovanie expertov podľa požiadaviek klienta. Databáza by mala obsahovať expertov na rôznom stupni vzdelania, existujúcich SZČO, nezamestnaných ale aj zamestnaných odborníkov v oblasti spracovania plastov.

Projekt zabezpečenia celoživotného vzdelávania v sektore spracovania plastov a gumy - SPK ako orgán pre overovanie kvalifikácií

Príprava podkladov pre projekt a spracovanie podkladov do projektu, ktorý by mal ako počiatočný dokument zabezpečiť pre SPK možnosť požiadať o certifikáciu ako na oprávnený subjekt pre zabezpečenie overovania kvalifikácii. K uvedenému musia byť splnené predpoklady, aby nové Národné štandardy zamestnania (NŠZ) boli zverejnené a aby sa celý proces a projekt mohol od nich odvodiť. NŠZ by mali byť v roku 2022 vytvorené a zverejnené.

Poradenské aktivity pre podnikateľov: Regionálne analýzy - tvorba regionálnych máp dodávateľských a odberateľských reťazcov.

Poradenské aktivity pre podnikateľov: Analýza sektoru spracovania plastov - (vrátane aktualizácie všetkých databáz spracovaných SPK) tvorba aktuálnych štatistík v sektore.

Príprava štruktúry regionálnej analýzy, výber regiónov (2) zber údajov - komunikácia s regionálnymi aktérmi, vypracovanie analýzy, mapy kľúčových dodávateľov a odberateľov zameraných na odvetvie spracovanie plastov a gumy.

K aktivite Analýza sektoru: príprava štruktúry, zber a vyhodnotenie štatistických údajov zo SR a z Európy, aktualizácia databázy v sektore spracovania plastov a gumy (490 aktívnych firiem nad 20 zamestnancov), databázy skúšobných laboratórií a certifikačných orgánov.

Medziodvetvová spolupráca SPK a ostatných klastrov - Podujatie zamerané na rozvoj obchodných vzťahov v rámci kooperujúcich sektorov - "Kooperujeme, aby sme boli silnejší"

 • príprava a zorganizovanie účastníkov/podnikateľov z rôznych oblastí - kovovýroba, strojárstvo, textil (technické textílie), plasty, guma, recyklácie, stavebníctvo, atď.
 • aktivita bude spoluorganizovaná s inými klastrami alebo zväzmi zo SR ale aj z ČR. Hlavným cieľom aktivity je zosieťovať firmy a výskumné pracoviská, ktorých výroba je založená na medzi sektorovom základe. Na základe kooperácie v spoločnej výrobe si môžu firmy z rôznych sektorov (aj z ČR) zabezpečiť dlhodobejšie zákazky

 

Spoločné PR aktivity SPK pre zabezpečenie informovanosti, propagácie inovácií, propagácie členov a ich produkcie.

 • príprava a vydávanie časopisu Plaster (4x za rok) viď.
 • https://portal.spklaster.sk/index.php/sk/spk/spravodaj-spk stála aktualizácia profilov členov, aktualizácia brožúry o inováciách
 • https://portal.spklaster.sk/images/Inovacie_v_oblasti_spracovania_plastov.pdf
 • natočenie videa s dlhodobými členmi klastra o prínose klastra pre ich podnikanie - umiestnenie na YouTube
 • vlastný stánok na medzinárodnej výstave - prezentácia členov SPK a sprostredkovanie informácií o firmách a sektore 4) vytvorenie a aktualizácia profilov na sociálnych sieťach

 

Príprava a zabezpečenie certifikácie SPK na Silver Label

Všetky prípravné činnosti, hodnotiace činnosti , ale aj expertízne vyhodnotenia fungovania klastra a porovnanie hodnotenia z Bronze Label s aktuálne poskytnutými informáciami a dôkazmi. Certifikáciu Silver Label vykonávajú zahraniční experti na mieste.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
nájdete na www.opii.gov.sk"


Mediálni partneri: