Aktuality - archív

INFORMÁCIA O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPK, 29.6.2021, NITRA

Slovenský plastikársky klaster informuje členov, že na 29.6.2021 do Nitry zvoláva svoje riadne valné zhromaždenie v roku 2021. Oficiálna pozvánka členom bude distribuovaná v priebehu mesiaca máj 2021. SPK plánuje svoje valné zhromaždenie realizovať prezenčnou formou. Preto očakáva aktuálne informácie ohľadom uvoľňovania opatrení v rámci situácie COVID-19.
Zároveň členov aj nečlenov SPK informujeme, že po ukončení neverejnej časti valného zhromaždenia bude akcia pokračovať seminárom na tému „RECYKLÁCIE“. Aktivita bude súčasťou cyklu seminárov pod názvom „Keď plastový odpad nie je odpad“. Podrobný program už 3.série seminárov bude súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie.

Pozvánka na Valné zhromaždenie SPK TU.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPK, 30.6.2020, HOTEL MIKADO VNITRE

logo SPKV súlade s čl. IX ods. 2 Stanov záujmového združenia právnických osôb - Slovenský plastikársky klaster, si dovoľujeme pozvať členské firmy SPK nariadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa30.6.2020 (utorok)o 9:00 hod. v konferenčnej miestnosti hotela MIKADO v Nitre, Hollého 11, 949 01 Nitra.
Okrem prerokovania a schvaľovania základných dokumentov z roku 2019 a schvaľovania dokumentov na rok 2020 si budú môcť účastníci z členských firiem SPK, ako aj hostia vypočuť zaujímavé prednášky z oblasti využitia biodegradovateľných polymérnych materiálov, stratégiu pre biokompozitné materiály atď.

Pozvánka

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE  SPK, 23.5.2019, HOTEL MIKADO NITRA

vyrocna sprava 2018 SPKV hoteli Mikádo v Nitre sa 23.5.2019 stretlo 33 účastníkov z 22 členských firiem, aby sa v rámci Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK)  osobne a obchodne lepšie spoznali, aby odhlasovali rozpočet, plán aktivít na rok 2019 a Výročnú správu za rok 2018. Zasadanie Valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu SPK bolo v roku 2019 slávnostné, pretože SPK slávil svoju desaťročnicu fungovania. Ing. Tibor TekeĽ,  ako prvý predseda prezídia SPK, zaspomínal na založenie SPK, začiatky aj míľniky, ale aj problémy, cez ktoré musel SPK za svojich 10 rokov prejsť. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k budovaniu, posilneniu a rozvoju SPK. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. súčasný predseda prezídia zhodnotil kľúčové aktivity roku 2018 a predstavil Stratégiu SPK na roky 2019-2025. Tú mohli členovia SPK pripomienkovať, lebo bola umiestnená v členskej zóne SPK viac ako 1 týždeň. Stratégiu SPK na roky 2019-2025 nakoniec účastníci VZ SPK 2019 jednohlasne schválili. Vzhľadom na skutočnosť, že o vstup do SPK prejavujú záujem subjekty s rôznou právnou formou, prezídium navrhlo VZ SPK v roku 2019 zmenu stanov a ich rozšírenie v časti členovia o subjekty s inou právnou formou a  startupy. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo aj 20 hostí zo 16 organizácií. Tí zastupovali organizácie a inštitúcie, ktoré s SPK dlhodobo spolupracujú.

P5231801  P5231839

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (SPK) 21.6.2018, NITRA

Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK) sa v Nitre zúčastnilo 17 členov oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z celkového počtu 33 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK. Ak by sme to vyhodnocovali celkovo, tak na VZ 2018 sa zúčastnilo 24 účastníkov z 17 členských firiem SPK, 27 účastníkov z 18 organizácií, inštitúcií a firiem, z toho 2 účastníci zo zahraničia /City of Wolverhampton College, UK/). Na VZ SPK 2018 prijali pozvanie zástupcovia z SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, z Obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva, z Bratislavy a zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Väčšina hostí participovala na prezentáciach a riadenej diskusii. SPK má snahu v rámci riadneho VZ vždy pripraviť pre svojich členov aj zaujímavé témy k diskusii, a tak už počas VZ riešiť niektoré dosť zložité otázky z komplexnejšieho pohľadu. Viac informácií môžete získať v tomto článku.

  

PREZENTÁCIA SPK  NA KONFERENCII „OD PROGRAMU ERAZMUS K ERAZMUS+“, 26.9.2017, BRATISLAVA

logo sk erazmusPri príležitosti 30 výročia programu ERAZMUS + pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe bola pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovaná slávnostná medzinárodná konferencia, kde v panelovej diskusii pod názvom „Projektová spolupráca – podpora rozvoja inštitúcií aj jednotlivcov“ vystúpila výkonná riaditeľka SPK.  SPK sa takto mohol podeliť so svojimi projektovými skúsenosťami s ostatnými účastníkmi. Prispel aj svojim „príbehom“ do brožúrky príbehov, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/doc/Brozura_30_rokov.pdf

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (NITRA, 14.6.2017)

Dňa 14.6.2017 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretlo 31 účastníkov z 21 členských firiem SPK. Títo zastupovali 70 % všetkých členov SPK. Veľkú skupinu tvorili aj hostia a sympatizanti SPK, ktorých bolo 26 zo 17 organizácií a firiem. Členov SPK teší, že o dianie v SPK, ako aj o pripravované aktivity prejavilo záujem aj 8 nečlenských firiem, a tiež rôzne štátne a verejné inštitúcie, ako je SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenská inovačná a energetická agentúra, British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava Štátny inštitút odborného vzdelávania.  V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2016,  návrh plánovaných aktivít na rok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2017 a vypočuli si aj Správu o hospodárení za rok 2016. Podstatnou časťou zasadania Valného zhromaždenia SPK v roku 2017 bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov, spoluprácu vysokého školstva a firiem, na spoločné medzinárodné podujatia, ktoré SPK pre svojich členov organizuje v 2. polroku 2017. Rezonovala aj téma medzinárodného sieťovania (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Dôležitým praktickým výstupom diskusie, bolo zostavenie Pracovnej skupiny pre vytvorenie nového študijného odboru v rámci Duálneho vzdelávania, ktorý by odzrkadľoval reálne požiadavky firiem zo SR ale aj štandardy zo zahraničia.  Pracovná skupina začala svoju činnosť hneď po svojom formovaní, už v rámci tretej časti (neformálnej) Valného zhromaždenia, počas ktorej si mohli účastníci vymieňať skúsenosti a kontakty. V tejto neformálnej časti sa analyzovali aj témy pre ďalší ročník semináru Trendy v plastikárskom priemysle, ako aj bol prezentovaný výukový software PICAT II, vhodný pre odbornú prípravu zamestnancov firiem.  Podporou vnútorného sieťovania boli aj prezentačné materiály členských firiem SPK umiestnené v priestoroch Valného zhromaždenia. Ukončením tejto neformálnej časti Valného zhromaždenia bol spoločný obed. Členovia SPK prejavili odhodlanie riešiť spoločne problémy, ktoré v rámci prítomnosti, ale aj budúcnosti trápia plastikársky priemysel. 

ELEKTRONICKÝ KATALÓG FIRIEM A ORGANIZÁCIÍ Z OBLASTI SPRACOVANIA PLASTOV A GUMY“.

Slovenský plastikársky klaster (SPK) ponúka aj v roku 2017 firmám možnosť aktualizovať svoje dáta, alebo vložiť svoj nový profil do "Elektronického katalógu firiem a organizácií z oblasti spracovania plastov a gumy“.

Registrácia a vytvorenie profilu spoločnosti nezaberie viac ako 10 minút (ak má firma vopred pripravený text). Firma si v profile môže tiež priložiť aj produktové katalógy a logo. Aktualizácie a vkladanie zostávajú stále pre všetky firmy v plastikárskom a gumárskom odvetví ako aj v kooperujúcich odvetviach bezplatné. Spoločnosti, ktoré majú svoj profil vytvorený, môžu v katalógu listovať a vyhľadávať. Ostatné firmy získajú len dočasný prístup. 
Ak máte záujem o prezentáciu vašej firmy nastavte sa na nasledujúci odkaz:http://www.spkatalog.sk/users/SK-join
Firmy, ktoré už majú importovaný profil z predchádzajúcej verzie katalógu musia požiadať o prihlasovacie údaje, aby si mohli daný profil aktualizovať. Firma zadá profil, odošle ho a môže znovu kliknúť na aktualizáciu profilu a môže ho opäť upravovať. Vzhľadom nato, že v tomto roku sa vytvára aj "Mapa spracovateľov plastov, gumy a firiem z pridružených odvetví" je dôležité, aby sa firmy do uvedeného projektu zapojili v čo najväčšom počte.

Možnosti využívania "Katalógu" a "Mapy":
"Elektronický katalóg" bude tak, ako aj v súčasnosti zverejnený na web stránke SPK (www.spklaster.sk). "Elektronický katalóg" má aj svoju DVD verziu. Pre využívanie DVD verzie platia osobitné podmienky. DVD on-line verzia bude distribuovaná na akciách SPK (veľtrhy a semináre) obchodných rokovaniach s partnermi z SR aj zo zahraničia, na kooperačných podujatiach, ale aj na akciách členov SPK.

PROJEKT „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM ZÍSKAVANIA POZNATKOV, VZÁJOMNEJ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE - „PLASTINFORM“

SPK podpísal s MH SR 1.12.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie č.415/2016-2060-3400 v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM-18/2014. Hlavným cieľom projektu je  podporovať zvýšenie konkurencieschopnosti firiem v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov tak, že uvedený sektor bude každoročne zlepšovať svoje postavenie v národnom hospodárstve SR (napr. zvyšovať makroekonomické ukazovatele, ale aj úroveň a rozsah inovácií). Kľúčovými aktivitami projektu je podpora účasti členov SPK na proexportnom podujatí – veľtrhu v zahraničí, aktualizácia a rozšírenie databázy plastikárskych firiem, ktorú spravuje SPK, prípravy analýzy sektoru spracovania gumy a plastov v SR a jeho porovnanie s EU, rozšírenie  Katalógu plastikárskych firiem a príprava Mapy plastikárskych firiem (verzia on – line na stránke SPK), organizovanie 6.seminára z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle a podpora vzdelávacích aktivít pre oddelenia nákupu plastikárskych firiem.  Na projekt bolo vyčlenených z MHSR 46 000 EUR plus SPK do projektu investuje vlastné zdroje vo výške 19 720 EUR. Projekt bude ukončený 31.3.2017.

NADVIAZANÁ SPOLUPRÁCA S VYDAVATEĽMI ODBORNÝCH ČASOPISOV V ČESKEJ REPUBLIKE

Slovenský plastikársky klaster po realizácii MSV v Brne nadviazal spoluprácu s vydavateľom časopisu Automobil Industry www.automobilindustry.cz a Plastics Production www.plasticsproduction.cz S vydavateľom začal spolupracovať na distribúcii časopisov pre svojich členov.

Slovenský plastikársky klaster začal aj aktívnu spoluprácu s vydavateľom ďalších dvoch zaujímavých informačných médií:

Časopis

Svět plastů – odborný časopis etablovaný v českom plastikárskom segmente. „Opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a znásobte komerční dopad vaší prezentace“http://www.svetplastu.eu

logo TECHnews

TECHnews – vychádza každé 3 týždne vo formátu PDF, je distribuovaný v rámci plastikárskeho segmentu a technológií s ním súvisiacich, na 1500 striktne vyselektovaných, menovitých, konkrétnych mailových adries kompetentných osôb. „Publikovanie krátkych tlačových správ, noviniek, aplikácii je ZDARMA, rozsiahlejšie materiály po dohode“.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA

22.6.2016 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretli zástupcovia členských firiem SPK, hostia a sympatizanti. V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2015,  návrh plánovaných aktivít na rok 2016 a 1. polrok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2016 a vypočuli si aj správu o hospodárení za rok 2015. Podstatnou časťou zasadania valného zhromaždenia bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov a gumy, znižovanie nákladov v oblasti nákupu elektriny a surovín, sieťovaniu medzi firmami v SR, ale aj na medzinárodný networking, ďalej bola zameraná na nástroje, ktoré môžu podporiť obchod a nadviazanie nových výrobných kontaktov (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Ku kvalite riadenej diskusie prispeli aj hostia z organizácií ako je SARIO, AZZZ, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora atď. Na záver valného zhromaždenia mali možnosť členské firmy nadviazať kontakty s hosťami, ale aj firmami, ktoré sa zatiaľ radia k sympatizantom SPK. Po neformálnom networkingu nasledoval spoločný obed. 

  

WORKSPACE EUROPE

Slovenský plastikársky klaster podporuje spoluprácu vysokých a stredných škôl s firmami, sieťuje tiež organizácie, ktoré sa snažia napomáhať prepojeniu teórie a praxe, ale podporujú aj adaptačný proces absolventov vo firmách.

WorkSpace Europe je konzorcium 11 slovenských vysokých škôl a je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre Erasmus zahraničné pracovné stáže, akreditované Európskou komisiou. Zamestnávateľom na Slovensku ponúka prístup k mladým odborníkom zo zahraničných vysokých škôl z najrôznejších odborov.

Špecializuje sa na poskytovanie medzinárodnej praxe pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl, prostredníctvom ich umiestňovania do firiem a organizácií na pracovné stáže, kde majú príležitosť získať medzinárodnú pracovnú skúsenosť pre štart ich profesionálnej kariéry. Materiál o WorkSpace Europe.

V prípade, že ako firma máte záujem 
o spoluprácu v tejto oblasti kontaktuje sa na:
WorkSpace Europe
Štúrova 3, 81102 Bratislava

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.workspaceeurope.sk

4.11.2015 SA V NITRE KONALO VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (VZ)

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 16 oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z 22 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK.
Valné zhromaždenie otvorila PhDr .Katarina Ikrényiová, člen prezídia SPK poverená operatívnym riadením SPK do konca rok 2015 a Ing. Tibor Tekeľ, predseda prezídia SPK privítal všetkých prítomných a tiež nových členov SPK. Predseda prezídia SPK, predniesol informácie z činnosti SPK v roku 2014, a zároveň predniesol aj niektoré informácie o činnosti z roku 2015, ktoré mali členovia SPK zverejnené v spravodaji PLASTER 1/2015, a 2/2015.
Členovia valného zhromaždenia boli oboznámení so závermi a uznesením Prezídia SPK zo dňa 9.9.2015, otvorila diskusiu k novým aktivitách roku 2015. Do diskusie o kvalite a kvantite ľudských zdrojov, duálnom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní sa zapojilo niekoľko členov SPK. Prítomní boli informovaní aj o niektorých pripravovaných projektoch, v ktorých SPK je už ako partner zapojený (EU projekt s partnerským Plastikárskym klastrom Zlín) a projekty podpory klastrovým organizáciám cez MHSR.

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNEJ KOOPERÁCIE A VZDELÁVANIA  „PLASTCOOP

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií vyhlásenej 9.3.2015 Ministerstvom hospodárstva SR – Schémy pomoci de minimis – na podporu priemyselných klastrových organizácií bol Slovenskému plastikárskemu klastru schválený projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej kooperácie a vzdelávania „PLASTCOOP, v trvaní od mája 2015 – novembra 2015 v celkovej výške oprávnených nákladov 28 100 EUR, s príspevkom/dotáciou vo výške 19 670 EUR. Slovenský plastikársky klaster sa v uvedenom projekte rozhodol v súlade so Štúdiou „Strategické, rozvojové a inovačné trendy v Slovenskom plastikárskom klastri do roku 2020“ riešiť v roku 2015 3 problémy a to 3 výslednými produktmi/výstupmi. 
Výstupy projektu:

  • príprava Elektronického katalógu firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR (október 2015)
  • príprava a realizácia návštevy medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene (október 2015)
  • príprava a realizácia 5. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle (november 2015)

O jednotlivých aktivitách projektu bude SPK informovať svojich členom počas septembra 2015-09-06

NÁKUP/ EINKAUF/ PURCHASING - PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI FIRIEM V SR PP-2013-013

Cieľom projektu je transfer vzdelávacích programov zo Švajčiarska v oblasti nákupu. SPK má v projekte nezanedbateľnú úlohu, a to ako pri výbere lektorov a trénerov, pri testovaní a overovaní kvality vzdelávacích programov, pri adaptácii učebných programov a pri tvorbe Marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR. Projekt sa začal v decembri 2013 a bude ukončený v januári 2015. Kurz „Odborný pracovník/čka v nákupe“ ponúkne SPK v priebehu mesiaca mája aj svojim členských firmách, ktoré tak budú môcť ako prvé absolvovať certifikovaný vzdelávací program v  slovenskom jazyku, transferovaný od Švajčiarskeho zväzu pre nákup a materiálové hospodárstvo – procure.ch.

Pracujete v oblasti nákupu už dlhšie obdobie a máte pocit, že by ste sa chceli ako lektor podeliť so svojimi skúsenosťami, neváhajte kontaktovať SPK, ktoré Vám zaradí do zoznamu pre výber lektorov. Požiadavky na lektora TU


Mediálni partneri: