Aktuality

EXTRATEX CLUSTERXCHANGE – TECHTEXTIL - FRANKFURT – 21.-24.6. 2022

COS-CLUSTER-2018-03-02- EXTRATEX - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation

Projekt EXTRATEX organizuje už v poradí tretiu business výmenu ClusterXChange v roku 2022, ktorá sa tentokrát uskutoční počas konania medzinárodnej výstavy TechTextile vo Frankfurte nad Mohanom v dňoch 21. – 24. júna 2022.

Techtextil Frankfurt je popredná medzinárodná výstava technických textílií a netkaných textílií. Tisíce návštevníkov z celého sveta prichádzajú do Techtextilu, aby sa dozvedeli o novinkách v oblasti technických textílií, funkčných odevných látok a netkaných textílií. Partnerstvo EXTRATEX bude mať svoj vlastný stánok na prezentáciu aktivít, produktov a možnej spolupráce medzi regiónmi a sektormi.

Srdečne by sme vás chceli pozvať na účasť v programe EXTRATEX ClusterXchange a zúčastniť sa prehliadok vybraných spoločností na Techtextile, B2B stretnutí a networkingových aktivít s cieľom nájsť nových partnerov pre váš biznis!

Trvanie: 21. – 24. júna 2022
Miesto: Nemecko – Frankfurt nad Mohanom
Oblasť zamerania: technické textílie, netkané textílie, inteligentné materiály,
rozvoj spolupráce medzi sektormi
Hostiteľ: IVGT – Priemyselné združenie pre dokončovacie práce
               – Priadza – Tkaniny – Technické textílie
Návštevníci: Klastrové organizácie
                      Zástupcovia malých a stredných podnikov (MSP)
                      Rozširujúce sa organizácie iné ako MSP
                      Partneri konzorcia EXTRATEX

Účastníci môžu byť finančne podporení z rozpočtu projektu až do výšky 415 EUR na pokrytie cestovných nákladov pod podmienkou minimálnej prítomnosti 3 dní.
Pre ďalšie informácie kontaktujte SPK na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INFORMÁCIA O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPK, 16.6.2022, NITRA

logo SPKSlovenský plastikársky klaster informuje členov, že na 16.6.2022 do Nitry zvoláva svoje riadne valné zhromaždenie v roku 2022. Oficiálna pozvánka členom je už priebežne distribuovaná. SPK plánuje svoje valné zhromaždenie realizovať prezenčnou formou.  Zároveň členov aj nečlenov SPK informujeme, že po ukončení neverejnej časti valného zhromaždenia bude akcia pokračovať  prezentáciami a diskusiou z tematických okruhov: Inovácie a Energie. Komplexný program valného zhromaždenia si môžete prezrieť v pozvánku TU. Súčasťou pozvánky je aj online prihláška (dolná časť pozvánky).

COS-CLUSINT-2019-3-01- Percy - International Cluster Cooperation for Recycling of Polymers

MISIA IZRAEL: 14. – 19. máj 2022   ODLOŽENÁ

Percy logo  validV rámci projektu PERCY bol zostavený zoznam krajín, o ktoré by mohli javiť podnikateľské subjekty vo všetkých krajinách partnerov projektu (Dánsko, Nemecko, Francúzsko a Slovensko) v oblasti spracovania plastov obchodný záujem.
Už v máji sa bude konať prvá misia do Izraela, ktorej sa zúčastní reprezentant projektového konzorcia za SPK. Jej cieľom je nadviazanie obchodnej spolupráce s navštívenými subjektami a následne aj podpísanie multilaterálnej spolupráce na úrovni všetkých partnerských klastrov vo forme Memoranda o spolupráci.

izrael

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

 • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
 • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
 • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
 • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

 • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
 • Zborníky z odborných konferencií
 • Reklama na webovej stránke SPK
 • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
 • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
 • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

 • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
 • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

STARŠIE ...


Mediálni partneri: