Aktuality

PROMATAI projekt na Technickej univerzite v Košiciach

Promatai logo

Cieľom medzinárodného projektu s akronymom PROMATAI realizovaného v rámci programu Horizon 2022 Marie Sklodowska Curie Action a financovaného Európskou úniou je získanie nových skúseností, posilnenie výskumu a didaktických schopností výskumných kolektívov. Projekt má názov „Vývoj a testovanie inovatívnych riešení na spracovanie hybridných materiálov a nanomateriálov s využitím algoritmov umelej inteligencie“  a jedným z jeho cieľov je návrh, výroba a otestovanie „inteligentného extrudéra“, ktorý svojimi inovatívnymi prvkami zlepší efektívnosť procesu extrúzie, zníži množstvo odpadu a spotrebu energie a umožní použitie nových materiálov. Riešiteľský kolektív je zložený z organizácií, ktoré zastupujú akademickú pôdu a priemyselnú sféru.

PROMATAI koordinuje Łukasiewicz Research Network - Inštitút inžinierstva polymérnych materiálov a farbív (Poľsko), partnermi sú: Lublin University of Technology (Poľsko), Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta (Slovensko), University of West Attica (Grécko), LPH a.s. (Slovensko), UAB Dirmeta (Litva) a Cerca Trova Ltd (Bulharsko). Projektové aktivity sú zamerané na výrazné posilnenie spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou, vytváranie nových a prenos existujúcich poznatkov medzi partnermi a rôznymi regiónmi a krajinami v Európe ( Poľsko, Slovensko, Grécko, Litva, Bulharsko). Ďalšími cieľmi projektu PROMATAI sú networkingové aktivity realizované riešiteľmi projektu, vrátane workshopov, školení a prednášok na tému projektu a rozvoj zručností v oblasti R&D infraštruktúry, kompetencií, digitalizácie a internacionalizácie.

Kick-off meeting riešiteľov projektu sa uskutočnil dňa 07.2.2024 u koordinátora projektu Łukasiewicz Research Network v meste Toruň.

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., TU v Košiciach, Strojnícka fakulta

Kick off meeting 2 2024 spoločné foto

Od 28. apríla do 3. mája 2024 sa SPK zúčastnil na Workshope pre odborníkov a na pracovných návštevách vo firmách ako súčasť slovenskej delegácie v rámci PROGRAMU ZDIEĽANIA VEDOMOSTÍ KÓREA-SLOVENSKO (KSP). Soul, Pangyo, Gwanggyo, Gwangju a Naju, Kórejská republika

work Korea

Ciele a aktivity pracovnej návštevy: návšteva kľúčových vládnych a súkromných inštitúcií v Kórei; zdieľanie kórejských praktík súvisiace s témami, politík a nástrojov podpory inovačných klastrov v Kórei a na Slovensku. Štúdium prípadov inovatívnych klastrov v Kórei a na Slovensku pre stratégie rozvoja klastrov

Zástupca SPK podpísal 2.5.2024 Memorandum o porozumení s firmou Jeonnam Technopark, a to v rámci zdieľania politík a informácií v oblasti spracovania plastov a v súvisiacich odvetviach, obehového hospodárstva a chemikálii. Rozšírenie technologických výmen a spolupráce v oblasti spracovania plastov a obehového hospodárstva medzi oboma stranami.

Work Korea2

Podpísanie nemoranda o porozumení s firmou Jeonnam Technopark, dňa 2.5.2024

Work Korea3

Zverejnené informácie v kórejských médiách.

pozývame odbornú verejnosť, študentov vysokých škôl a žiakov stredných škôl na 50.ročník MSV do Nitry

990x500 msv24 sk

 

 danube

Začína realizácia nového projektu  „PLAN-C“ MOVING PlASTICS AND MACHINE INDUSTRY TOWARDS CIRCUlARITY

Projekt s akronymom „PLAN-C“ so začiatkom od 1.1.2024 je plánovaný na obdobie 30 mesiacov, a mal by byť ukončený v júni 2025. Do projektu je zapojených 11 organizácií zo 7 krajín, a tiež 6 asociovaných partnerských organizácií zo 4 krajín. Za SR je v projekte zaradený ako riadny partner SPK, členská organizácia Fakulta výrobných technológii TUKE Košice so sídlom v Prešove a asociovaný partner: Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Kick-off meeting on-line sa uskutoční 18.1.2024. Prvý prezenčný Kick-off meeting sa uskutoční 26-28.2.2024 v meste Linz.

 SIEŤOVANIE A KLASTROVANIE – šírenie myšlienok a ich realizácia je cieľom každého klastra

SPK informuje že v priebehu novembra 2022 bolo natočené prezentačné video o myšlienke sieťovania a klastrovania v rámci plastikárskeho a pridružených odvetví.

Viď link: https://www.youtube.com/watch?v=V5qS2OhRUY8 

AKÉ SÚ AKTUÁLNE PONUKY SPK PRE ČLENOV AJ NEČLENOV SPK

TRÉNING PODPORY INOVAČNÉHO MYSLENIA A SPOLUPRÁCE NA INOVAČNÝCH ÚLOHÁCH  

SPK ponúka pre firmy zaujímavé tréningy v rozsahu 5 hodín denne. Neveríte, že sa dá prostredníctvom tréningu v rozsahu 5 hodín niečo naučiť ? Tak to musíte s nami skúsiť, ako to už počas projektu skúsilo viacero firiem.

Realizujeme ich v prostredí firmy, pri minimálnom počte 6 a maximálnom počte 9 účastníkov. Firma si môže vybrať z niekoľkých modulov. Účastníci môžu získať tiež tréningový materiál (všetky moduly) v e-podobe (216 stranová Príručka, 72 stranová brožúra - Praktické cvičenia). Tak isto môžete získať jeden set kartovej hry, vyvinutej výlučne pre tieto typy tréningov. Kartovú hru si následne môžete „hrať vo firme“ a využívať ju pre rôzne typy interných školení, pracovných porád atď... V rámci tréningu bude predstavený aj on-line nástroj na hodnotenie situácie v oblasti riadenia inovácií vo vašej firme. Podľa toho, ktorá oblasť pre firmu vyjde ako najmenej rozvinutá, môže byť k tomu pripravená ponuka tréningu. Každý tréning je presne smerovaný na jeden (poprípade dva) moduly, ktoré vyjdú pre firmu ako najpotrebnejšie.

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci z oddelenia vývoja, výroby (technológovia), kontroly, logistiky, ekonomického oddelenia, vítaný je aj najvyšší top manažment. Široké pokrytie ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú alebo mohli podieľať na inovačnom procese vo firme. Zastúpenie zamestnancov z rôznych oddelení, spojených prácou na vývoji inovácií je záruka kvalitného tréningu. Viac informácií This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

InCluNet – Podpora sieťovania organizácií v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach - ITMS2014+: 313012ANZ6

EU

DATABÁZA EXPERTOV – PONUKA ZRUČNOSTÍ, SKÚSENOSTÍ A POTENCIÁLU RASTU

Od septembra 2022 začal SPK spolu s dodávateľom služby informačnú kampaň o tvorbe Databázy expertov. Databáza expertov bude slúžiť firmám, ktoré potrebujú rozbehnúť nový projekt alebo inováciu. K týmto procesom ale potrebujú odborníka z nových oblastí, ktoré nedokážu vlastnými zamestnancami zabezpečiť. V Databáze sú registrovaní odborníci a technici, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí spracovania plastov a pridružených odvetví. Využite zatiaľ túto bezplatnú možnosť a buďte prví, ktorí sa do našej databázy zaregistrujú.

Tento produkt je dizajnovaný úplne inou metódou ako všetky pracovné portály, kde si ľudia hľadajú zamestnanie a poskytujú životopis. V našej databáze odborníci ponúkajú svoje zručnosti, vedomosti, skúsenosti a svoj potenciál vhodný pre plastikársky priemysel a jemu pridružené odvetvia.

Ak sa cítite byť v tejto oblasti skúsený a máte záujem poskytnúť svoje vedomosti a zručnosti pre inovatívne projekty zamestnávateľov a zároveň sa chcete stále učiť nové veci, tak ste tá správna osoba, ktorej registrácia by v databáze nemala chýbať.
Ak chcete našu databázu vyskúšať pozrite si: https://experts.plasticportal.eu/

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

  • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
  • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
  • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
  • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

  • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
  • Zborníky z odborných konferencií
  • Reklama na webovej stránke SPK
  • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
  • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
  • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: