Aktuality

 SIEŤOVANIE A KLASTROVANIE – šírenie myšlienok a ich realizácia je cieľom každého klastra

SPK informuje že v priebehu novembra 2022 bolo natočené prezentačné video o myšlienke sieťovania a klastrovania v rámci plastikárskeho a pridružených odvetví.

Viď link: https://www.youtube.com/watch?v=V5qS2OhRUY8 

modsim

plmef logoSlovenský plastikársky klaster dáva do pozornosti konferenciu členskej firmy TECHNODAT, CAE-systémy, spol. s.r.o., ktorá sa uskutoční 13-14.6.2023 v hoteli Zámek Valeč (Česká republika).

Konferencia bude zameraná na modelovanie – simulácie a správu dát, teda na digitalizáciu ako takú.  Je to akcia, ktorá Vám rozšíri obzory ohľadom možností digitálnych technológií.  Firmy sa už prevažne zameriavajú  na nákladovo efektívne riešenia. MODSIM je kľúč, ktorým môžu odomknúť nový level úspor a viesť spoločnosť k ďalším úspechom. Nechajte MODSIM odhaliť potenciál, ktorý máte ešte neprebádaný. Získajte neoceniteľné nástroje a vedomosti, ktoré vám umožnia znížiť náklady, zvýšiť kvalitu vašich výrobkov a zvýšiť ziskovosť spoločnosti.
Pozývame Vás vypočuť si príbehy firiem, ako MODSIM zmenil ich podnikanie a pomohol im dosiahnuť značné úspory. Táto konferencia je príležitosťou spoznať najnovšie trendy a stratégie pri znížení nákladov.

Podrobný program konferencie:  https://www.plmef.eu/agenda/

Registrácia na konferenciu a cena je TU

 min dop

„KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD “ SEMINÁR, 22.6.2023, HOTEL MIKÁDO NITRA

Slovenský plastikársky kla ster si Vás dovoľuje pozvať na 4.seminár z cyklu „Keď plastový odpad nie je odpad“, ktorý sa uskutoční 22.6.2023 v hoteli Mikádo v Nitre. Na seminári odznejú témy ako napr. „Biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov“, „Plasty v textile: udržateľná cesta od "fast fashion" k cirkularite!, Využitie odpadovej kávovej usadeniny v polymérnych kompaudoch“ , „Materiály z obnoviteľných zdrojov a 3D tlač“, „Keď plastový odpad dáva možnosť rásť. Účastníci si budú môcť vypočuť aj prednášku „Energetické zhodnocovanie odpadov pomocou spoluspaľovania v cementárskej peci“.
V prípade záujmu Pozvánka: TU
Pre registráciu využite link: TU

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPK,  22.6.2023, HOTEL MIKÁDO NITRA

logo SPKVážení členovia SPK, v súlade s čl. IX ods. 2 Stanov záujmového združenia právnických osôb - si Vás dovoľujeme pozvať na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2023 (štvrtok) o 9:30 hod. v konferenčnej miestnosti hotela MIKADO v Nitre, Hollého
11, 949 01 Nitra. Registrácia účastníkov bude od 9-9,30 hod.
SPK pozýva na riadne valné zhromaždenie aj hostí, vítaní sú aj sympatizanti a spolupracujúce organizácie.
Pozvánka: TU 
Pre registráciu využite link: TU Banner polymer meeting 001

Polymer Meeting 15 sa uskutoční 4.-7.9.2023 v Bratislave.

–  Informácie https://pm15.sav.sk/

Táto konferencia je pokračovaním konferencií organizovaných v 2-ročnej frekvencii, ktoré vznikli pred cca 25 rokmi ako forum Polymer Meeting medzi Rakúskom a Slovinskom, neskôr sa premenovali na ASPM (Aus- trian-Slovenian Polymer Meeting), s rozšírením na DVSPM
(Danube Vltava-Sáva Polymer Meeting). Vždy sa jednalo o veľmi kvalitnú medzinárodnú konferenciu. Minulý rok na Polymer Meeting 14 v Grazi bolo so súhlasom STU a ÚP SAV navrhnuté zorganizovať ďalšiu konferenciu v tejto sérii v Bratislave

Obe konferencie dávajú možnosť prezentovať slovenskú polymérnu vedu a priemysel. S počtom účastníkov a rozsahom zastúpených krajín z Európy, Ameriky, Ázie atd. sa radia medzi veľké odborné podujatia

AKÉ SÚ AKTUÁLNE PONUKY SPK PRE ČLENOV AJ NEČLENOV SPK

TRÉNING PODPORY INOVAČNÉHO MYSLENIA A SPOLUPRÁCE NA INOVAČNÝCH ÚLOHÁCH  

SPK ponúka pre firmy zaujímavé tréningy v rozsahu 5 hodín denne. Neveríte, že sa dá prostredníctvom tréningu v rozsahu 5 hodín niečo naučiť ? Tak to musíte s nami skúsiť, ako to už počas projektu skúsilo viacero firiem.

Realizujeme ich v prostredí firmy, pri minimálnom počte 6 a maximálnom počte 9 účastníkov. Firma si môže vybrať z niekoľkých modulov. Účastníci môžu získať tiež tréningový materiál (všetky moduly) v e-podobe (216 stranová Príručka, 72 stranová brožúra - Praktické cvičenia). Tak isto môžete získať jeden set kartovej hry, vyvinutej výlučne pre tieto typy tréningov. Kartovú hru si následne môžete „hrať vo firme“ a využívať ju pre rôzne typy interných školení, pracovných porád atď... V rámci tréningu bude predstavený aj on-line nástroj na hodnotenie situácie v oblasti riadenia inovácií vo vašej firme. Podľa toho, ktorá oblasť pre firmu vyjde ako najmenej rozvinutá, môže byť k tomu pripravená ponuka tréningu. Každý tréning je presne smerovaný na jeden (poprípade dva) moduly, ktoré vyjdú pre firmu ako najpotrebnejšie.

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci z oddelenia vývoja, výroby (technológovia), kontroly, logistiky, ekonomického oddelenia, vítaný je aj najvyšší top manažment. Široké pokrytie ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú alebo mohli podieľať na inovačnom procese vo firme. Zastúpenie zamestnancov z rôznych oddelení, spojených prácou na vývoji inovácií je záruka kvalitného tréningu. Viac informácií This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

COS-CLUSINT-2019-3-01 - Percy - International Cluster Cooperation for Recycling of Polymers

PODPORA ZAHRANIČNEJ KOOPERÁCIE

Ak máte záujem nadviazať zahraničné obchodné, partnerské, výskumné alebo výrobné kooperácie môžete využiť zázemie zahraničných organizácií, s ktorými SPK v rámci konzorcia podpísalo Memorandá o porozumení. Memorandá sú podpísané na 2 roky, teda do konca roku 2024

SPK v rámci konzorcia projektu aktívne spolupracovalo na rozvoji medzinárodných partnerstiev s relevantnými klastrami a podnikmi v cieľových krajinách – USA, Kanada, India a Izrael. Formalizovanú spoluprácu s týmito cieľovými krajinami a tvorbu obchodných sietí považuje konzorcium za nevyhnutné na vytvorenie platformy pre malé a stredné podniky, ktoré sú členmi príslušného klastra.

Spomínané partnerstvá s cieľovými krajinami sú formalizované podpisom Memoranda o porozumení. V prvej polovici roka 2022 boli zorganizované tri misie, a to v Indii, Kanade, USA a jedna virtuálna s Izraelom. Počas misií bolo podpísaných viacero Memoránd o porozumení:

 • 6 v Indii
 • 3 v Kanade
 • 1 v USA
 • 1 v Izraeli

Organizácie, s ktorými partnerstvo PERCY nadviazalo spoluprácu sú potenciálne zaujímavé pre široké spektrum strán, ako: malé a stredné podniky, výskumné organizácie, univerzity či expertov v danej oblasti. Viac informácií (TU).

InCluNet – Podpora sieťovania organizácií v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach - ITMS2014+: 313012ANZ6

EU

DATABÁZA EXPERTOV – PONUKA ZRUČNOSTÍ, SKÚSENOSTÍ A POTENCIÁLU RASTU

Od septembra 2022 začal SPK spolu s dodávateľom služby informačnú kampaň o tvorbe Databázy expertov. Databáza expertov bude slúžiť firmám, ktoré potrebujú rozbehnúť nový projekt alebo inováciu. K týmto procesom ale potrebujú odborníka z nových oblastí, ktoré nedokážu vlastnými zamestnancami zabezpečiť. V Databáze sú registrovaní odborníci a technici, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí spracovania plastov a pridružených odvetví. Využite zatiaľ túto bezplatnú možnosť a buďte prví, ktorí sa do našej databázy zaregistrujú.

Tento produkt je dizajnovaný úplne inou metódou ako všetky pracovné portály, kde si ľudia hľadajú zamestnanie a poskytujú životopis. V našej databáze odborníci ponúkajú svoje zručnosti, vedomosti, skúsenosti a svoj potenciál vhodný pre plastikársky priemysel a jemu pridružené odvetvia.

Ak sa cítite byť v tejto oblasti skúsený a máte záujem poskytnúť svoje vedomosti a zručnosti pre inovatívne projekty zamestnávateľov a zároveň sa chcete stále učiť nové veci, tak ste tá správna osoba, ktorej registrácia by v databáze nemala chýbať.
Ak chcete našu databázu vyskúšať pozrite si: https://experts.plasticportal.eu/

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

 • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
 • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
 • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
 • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

 • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
 • Zborníky z odborných konferencií
 • Reklama na webovej stránke SPK
 • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
 • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
 • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

NOVÉ UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ OSNOVY PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV

studijne odboryDňa 25.4.2019 boli na Zasadaní PRACOVNEJ SKUPINY RADY VLÁDY SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia schválené nové učebné a študijné odbory pre priemysel spracovania plastov
(http://radavladyovp.sk/wp-content/uploads/2019/05/Z%C3%81VERY-1.pdf)
Zavŕšil sa tak niekoľkoročný proces snaženia plastikárov o odbory, ktoré by vychovávali odborníkov pre plastikársky priemysel. 

Od školského roku 2020/2021 budú štúdium v jednotlivých odboroch ponúkať nasledovné školy:

 • Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
 • Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, 060 01 Kežmarok
 • Strednej odbornej škole polytechnická, Demänovská cesta 669,031 01 Liptovský Mikuláš
 • Stredná priemyselná škola, Ul. SNP8, 907 01 Myjava

Viac informácií získate TU a na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: