Aktuality

5. seminár z cyklu "Keď plastový odpad nie je odpad ", 23.4.2024, Nitra

eee

Pozývame Vás na 5. seminár z cyklu Keď plastový odpad nie je odpad". V tomto roku sa budeme na seminári venovať zmenám, ktoré nastávajú z dôvodu prijímania nových nariadení a smerníc Európskej komisie v súvislosti s plastami.
Tie budú mať dopad na celý sektor spracovania plastov a pridružených odvetví. Požiadavka implementovať tieto regulácie do národnej legislatívy poskytuje priestor na diskusiu medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Pozývame všetky relevantné firmy z oblasti spracovania plastov a pridružených odvetví, ktorých sa to týka k otvorenej diskusii k pripravovaným zmenám. Prosíme registrujte sa prostredníctvom formuláru v pozvánke. Pozvánka.

Polymérny deň - FUNKČNÉ POLYMÉRNE MATERIÁLY, 16.4.2024, Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

ustav polymerovKancelária SPK a Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov UP SAV, vás pozývajú na seminár, na ktorom budú predstavené oblasti záujmu a expertízy oddelenia. Už tretí „Polymérny deň“ je organizovaný s cieľom nadviazania spolupráce s firmami pre oblasť aplikovaného výskumu, využívania odborných kapacít UP SAV. Počas akcie je možné v prípade záujmu zabezpečiť exkurziu. Na uvedenom linku je pozvánka a v nej možnosť on-line prihlásenia.

Pozvánka na valné zhromaždenie, 23.4.2024, Nitra

Pozývame všetky členské spoločnosti Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) , sympatizantov, spolupracovníkov, ako aj ostatných hostí 23.4.2024 do Nitry, na riadne Valné zhromaždenie V tomto roku oslávi Slovenský plastikársky klaster svoje 15.narodeniny. Pozvánka.

Rakúsko-slovenská kooperačná burza, 18.4.2024 v Chateaux Gbeľany pri Žiline

advantage burza

Tradičné networkingové podujatie rakúskych a slovenských firiem v oblastiach strojárstva, spracovania kovov a plastov a moderných technológií pokračuje svojim dvanástym ročníkom. Buďte aj Vy pri tom! Priestor na networking je poskytovaný primárne výrobným a technologickým spoločnostiam a dodávateľom špecifických služieb pre odvetvia strojárstva, spracovania kovov, výroby a spracovania plastov, či moderných technológií a technologických služieb.

14.2. – 22.3.2024 -  predregistrácia slovenských firiem prostredníctvom oficiálneho formulára,

18.3. – 7.4.2024 -  cielené oslovovanie slovenských firiem zo strany organizátorov podľa kritérií rakúskych firiem

8.4. – 14.4. 2024 rakúske firmy si volia zo zoznamu prihlásených slovenských firiem partnerov pre b2b stretnutia

Stránka podujatia:

https://www.advantageaustria.org/sk/events/20240418_Kooperationsboerse.sk.html

NEWMATEC 2024, 23. - 24. APRÍL, HOTEL PARTIZÁN, TÁLE

newmatec 2024 web banner 960x340 SK

Pozývame Vás na 8. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa bude opäť konať v hoteli Partizán na Táloch.

Konferencia NEWMATEC 2024: SAVE THE DATE
Termín: 23. – 24. apríl
Miesto podujatia:  hotel Partizán, Tále
Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách

Konferenciu bude moderovať Ivan Hodáč, automotive expert a bývalý dlhoročný generálny sekretár ACEA.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration  
(early-bird vstupenky sú k dispozícii do 19. marca).

Ako člen Slovenského plastikárskeho klastra máte nárok na zľavu vo výške 10% z ceny vstupenky po použití kódu. Ten si vyžiadajte v kancelárii SPK na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apríl plný odborných školení – pripravte svoj odborný personál na nové alebo náročné projekty

Členská spoločnosť SimulPlast s.r.o. vás pozýva v apríli 2024 na odborné školenia

Konštruktér plastových dielov,  25.4. – 26.4.2024

Technológia vstrekovania I, 15.4. – 16.4.2024 

Technológia vstrekovania II, 17. – 18.4.2024 

Ako na praskanie plastov,  22. 4. 2024

V prílohach nájdete informácie o obsahu školení a prihlášku

Kontakty na členskú spoločnosť:

SimulPlast s.r.o.

Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: +421 52 482 28 31
mob.: +421 948 361 839

Facebook: SimulPlast s.r.o
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.simulplast.com

 danube

Začína realizácia nového projektu  „PLAN-C“ MOVING PlASTICS AND MACHINE INDUSTRY TOWARDS CIRCUlARITY

Projekt s akronymom „PLAN-C“ so začiatkom od 1.1.2024 je plánovaný na obdobie 30 mesiacov, a mal by byť ukončený v júni 2025. Do projektu je zapojených 11 organizácií zo 7 krajín, a tiež 6 asociovaných partnerských organizácií zo 4 krajín. Za SR je v projekte zaradený ako riadny partner SPK, členská organizácia Fakulta výrobných technológii TUKE Košice so sídlom v Prešove a asociovaný partner: Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Kick-off meeting on-line sa uskutoční 18.1.2024. Prvý prezenčný Kick-off meeting sa uskutoční 26-28.2.2024 v meste Linz.

 SIEŤOVANIE A KLASTROVANIE – šírenie myšlienok a ich realizácia je cieľom každého klastra

SPK informuje že v priebehu novembra 2022 bolo natočené prezentačné video o myšlienke sieťovania a klastrovania v rámci plastikárskeho a pridružených odvetví.

Viď link: https://www.youtube.com/watch?v=V5qS2OhRUY8 

AKÉ SÚ AKTUÁLNE PONUKY SPK PRE ČLENOV AJ NEČLENOV SPK

TRÉNING PODPORY INOVAČNÉHO MYSLENIA A SPOLUPRÁCE NA INOVAČNÝCH ÚLOHÁCH  

SPK ponúka pre firmy zaujímavé tréningy v rozsahu 5 hodín denne. Neveríte, že sa dá prostredníctvom tréningu v rozsahu 5 hodín niečo naučiť ? Tak to musíte s nami skúsiť, ako to už počas projektu skúsilo viacero firiem.

Realizujeme ich v prostredí firmy, pri minimálnom počte 6 a maximálnom počte 9 účastníkov. Firma si môže vybrať z niekoľkých modulov. Účastníci môžu získať tiež tréningový materiál (všetky moduly) v e-podobe (216 stranová Príručka, 72 stranová brožúra - Praktické cvičenia). Tak isto môžete získať jeden set kartovej hry, vyvinutej výlučne pre tieto typy tréningov. Kartovú hru si následne môžete „hrať vo firme“ a využívať ju pre rôzne typy interných školení, pracovných porád atď... V rámci tréningu bude predstavený aj on-line nástroj na hodnotenie situácie v oblasti riadenia inovácií vo vašej firme. Podľa toho, ktorá oblasť pre firmu vyjde ako najmenej rozvinutá, môže byť k tomu pripravená ponuka tréningu. Každý tréning je presne smerovaný na jeden (poprípade dva) moduly, ktoré vyjdú pre firmu ako najpotrebnejšie.

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci z oddelenia vývoja, výroby (technológovia), kontroly, logistiky, ekonomického oddelenia, vítaný je aj najvyšší top manažment. Široké pokrytie ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú alebo mohli podieľať na inovačnom procese vo firme. Zastúpenie zamestnancov z rôznych oddelení, spojených prácou na vývoji inovácií je záruka kvalitného tréningu. Viac informácií This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

InCluNet – Podpora sieťovania organizácií v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach - ITMS2014+: 313012ANZ6

EU

DATABÁZA EXPERTOV – PONUKA ZRUČNOSTÍ, SKÚSENOSTÍ A POTENCIÁLU RASTU

Od septembra 2022 začal SPK spolu s dodávateľom služby informačnú kampaň o tvorbe Databázy expertov. Databáza expertov bude slúžiť firmám, ktoré potrebujú rozbehnúť nový projekt alebo inováciu. K týmto procesom ale potrebujú odborníka z nových oblastí, ktoré nedokážu vlastnými zamestnancami zabezpečiť. V Databáze sú registrovaní odborníci a technici, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí spracovania plastov a pridružených odvetví. Využite zatiaľ túto bezplatnú možnosť a buďte prví, ktorí sa do našej databázy zaregistrujú.

Tento produkt je dizajnovaný úplne inou metódou ako všetky pracovné portály, kde si ľudia hľadajú zamestnanie a poskytujú životopis. V našej databáze odborníci ponúkajú svoje zručnosti, vedomosti, skúsenosti a svoj potenciál vhodný pre plastikársky priemysel a jemu pridružené odvetvia.

Ak sa cítite byť v tejto oblasti skúsený a máte záujem poskytnúť svoje vedomosti a zručnosti pre inovatívne projekty zamestnávateľov a zároveň sa chcete stále učiť nové veci, tak ste tá správna osoba, ktorej registrácia by v databáze nemala chýbať.
Ak chcete našu databázu vyskúšať pozrite si: https://experts.plasticportal.eu/

SPK POSKYTUJE OD 7.2.2022 SVOJE SLUŽBY A PRODUKTY AJ FIRMÁM, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI SPK
Členské firmy sú v týchto službách a tovaroch zvýhodnené v maximálnej možnej miere. 

SPK na zasadaní prezídia SPK dňa 7.2.2022 schválil zoznam služieb a produktov a následne aj Cenník k týmto službám a produktom Členovia SPK môžu nájsť Cenník produktov a služieb SPK v ČLENSKEJ ZÓNE. Služby a tovary bude SPK stále rozširovať, podľa požiadaviek trhu.

  • Databáza SPK (výber z databázy podľa kritérií)
  • Databáza laboratórií a výskumných ústavov a certifikačných orgánov (výber podľa požiadaviek)
  • Reklama v SPRAVODAJI – podľa rozsahu
  • Možnosť prezentácií na akciách SPK, B2B, fyzicky alebo on-line

Analýzy pripravované na základe plánu prípravy analýz (regionálne, celoslovenské s prognózou rozvoja, s marketingovou analýzou)

  • Analýzy (špecifické podľa požiadaviek zákazníka)
  • Zborníky z odborných konferencií
  • Reklama na webovej stránke SPK
  • Sprostredkovanie kontaktov pre obchodné rokovania
  • Zorganizovanie promo aktivity pre obchodnú firmu – odskúšanie si výrobkov, alebo simulácia strojov, prístrojov a zariadení
  • Zorganizovanie a zabezpečenie odborného školenia zamestnancov v oblasti plastov a technológií ich spracovania

V prípade záujmu môžu firmy a organizácie kontaktovať priamo kanceláriu SPK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), kde im bude poskytnutá informácia o konkrétnej cene v súlade s požiadavkou na službu alebo produkt. Táto bude v súlade s platným Cenníkom služieb a tovarov.
Členské firmy si môžu pozrieť svoje výhody v Cenníku služieb v ČLENSKEJ ZÓNE

Certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra - SILVER LABEL (Bratislava, 9.9.2021)

logo SPKZa prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v kancelárii SPK certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie.  Na overovaní jednotlivých kritérií sa zúčastnili PhDr. Katarína Ikrényiová – výkonná riaditeľka, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. – predseda prezídia, Ing. Ján Václav – člen prezídia zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a zároveň riaditeľ TRK SOPK, Oľga Balážová – asistentka SPK, Martina Kanichová – účtovníčka SPK. Prínosná bola aj osobná účasť RNDr. Vladimíra Borzu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Proces posudzovania bol rozvrhnutý na celý deň a všetci zúčastnení získali z procesu cenné poznatky a inšpirácie do budúceho obdobia. Ak budú výsledky z certifikácie posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. (viac môžete čítať TU)

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, za podpory SPK, rozšírila svoju kooperačnú databázu o odvetvie výroby a spracovania plastov

advantage austria logoSlovenské firmy v tomto odvetví sa tak môžu bezplatne zapojiť do úspešnej platformy pre bilaterálnu spoluprácu, ktorá bola doteraz k dispozícii pre strojárstvo, spracovanie kovov a tiež pre odevný priemysel. logo SPKOd 1.3.2019 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko oficiálne spustila nábor slovenských plastikárskych firiem do databázy. Pri tejto príležitosti bola na  domovskej stránke ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko zverejnená tlačová správa a formulár bol doplnený do špeciálnej sekcie Kooperačná databáza ADVANTAGE AUSTRIA. SPK v spolupráci s  ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko by takouto formou radi podporili nadväzovanie obchodných vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi firmami. V prípade, že máte záujem o registráciu v tejto kooperačnej databáze, môžete sa priamo registrovať vo formulári.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: