VZDELÁVANIE

Dlhodobým cieľom SPK je skvalitnenie vzdelávacieho systému, integrácia nových poznatkov z odvetvia do učebných osnov a propagácia odborného školstva v odboroch určených pre potreby plastikárskeho priemyslu.

6. SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKEJ OBLASTI

V decembri sa v Nitre uskutočnil už 6. rok po sebe seminár z cyklu  Trendy v plastikárskej výrobe. V rámci 6. ročníka sa predstavili zástupcovia firiem  Hydraflex, s.r.o., MCAE CZ, s.r.o., Fanuc Czech, s.r.o., SolidCAM CZ, s.r.o. MTT GmbH (Rakúsko), Permacoat Group,s.r.o.,  aby sa podelili so skúsenosťami zo špecifických činností v rámci sektoru spracovania plastov. Seminár so sebou priniesol aj jednu networkingovú aktivitu, kde účastníci mali možnosť prezentovať svoju výrobu alebo služby pre ostatných účastníkov seminára v osobitných priestoroch konferenčnej sály. Táto aktivita len podporila nadväzovanie nových kontaktov, čo je vždy druhotným cieľom všetkých seminárov z cyklu Trendy v plastikárskej výrobe.

    

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER VÁS POZÝVA NA 6. ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE".

Seminár sa uskutoční 7. decembra 2016 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra.

Z organizačných dôvodov upozorňujeme na zmenu témy seminára.  Tému: Nová generácia kompozitných materiálov - hlavné výhody nového materiálu Adjustable Simple ThermoSET - Ing. Jan Tesař, nahrádza téma : „Porovnanie elektrických voči hydraulickým  vstrekovacím lisom“, Václav VÁVRA.

Väčšina prednášok, zaradených do odborného seminára, je zameraná na ekonomické prínosy a na optimalizačné opatrenia v rámci technológií spracovania plastov. Súčasťou seminára bude aj téma 3D technológií v súvislosti s plastikárskym priemyslom, ale aj predstavenie novej generácie kompozitných materiálov. 
Pre nástrojárov bude zaujímavá určite prednáška využitia obrábacích strojov. Seminár reaguje aj na potrebu riešenia povrchových úprav plastov. Novinkou na seminári budú podporné aktivity. SPK sa vracia k aktivitám, ktoré boli súčasťou prvých dvoch seminárov z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. 
Na seminári budú mať možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. Aj takouto formou chce SPK podporiť spoluprácu najmä medzi svojimi členskými firmami.

Pozvánka     Prihláška

4.11.2015 5.ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

Už tradične v novembri – 4.11.2015 – zorganizoval Slovenský plastikársky klaster 5.odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle v priestoroch nitrianskeho hotela Mikádo, za účasti 34 zástupcov z členských aj nečlenských firiem SPK. Členovia aj nečlenovia Slovenského plastikárskeho klastra sa tak zúčastnili podujatia, ktoré prináša nové informácie v oblasti spracovania plastov. Tentokrát bolo podujatie zamerané na praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami a materiálmi. Účastníci získali infomácie o možnostiach využitia výskumného centra. Centrum bolo otvorené tento rok a je pripravené na spoluprácu so všetkými plastikárskymi firmami pre potreby predsériovej výroby.
Účastníci aktívne na každú tému prednášky komunikovali s prednášajúcimi. Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

Pozvánka+program+prednášajúci

ODBORNÝ SEMINÁR "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE"

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Vás pozýva na 5. odborný seminár z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle".
Seminár sa uskutoční 4. novembra 2015 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra. 

Stiahnite si pozvánku TU.

POZVÁNKA NA KURZ "ODBORNÝ PRACOVNÍK V NÁKUPE"

Pilotné testovanie vzdelávacieho programu na základe licencie „Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch“

Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR prostredníctvom transferu vzdelávacích programov v oblasti nákupu

Trvanie projektu: 14 mesiacov (december 2013 – január 2015)

Súčasťou obsahu projektu je odborný preklad a adapatácia učebných cieľov a materiálov programu „Odborná pracovníčka v nákupe/Odborný pracovník v nákupe, vyškolenie lektorov a otestovanie programu na cieľovej skupine 30 zamestnancov firiem. Testovanie vzdelávacieho programu zahŕňa evaluáciu lektora/trénera, hodnotenie obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, hodnotenie formy a metód vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality učebných materiálov atď. Súčasťou testovania je aj vykonané hodnotenie partnerom procure.ch.

Viac informácii o kurze nájdete tu:

ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU – PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV KLASTRA „EDUPLAST“

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s odborným garantom spoločnosťou A-OMEGA, s.r.o. organizovali 28.11.2013 v Liptovskom Dvore v Jánskej doline už  3 seminár z  cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. Tento bol súčasťou projektu EDUPLAST, ktorý bol podporený prostredníctvom štátnej pomoci z MHSR. Na seminári dominovala téma biodegradovateľných polymérov a rozšírenie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti ich spracovania, využitia či ekonomickej efektívnosti.

Na seminári sa zúčastnilo 40 účastníkov z celého Slovenka. Témy seminára ako boli: „Chyby pri vstrekovaní a ich odstraňovanie“, „Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v technickej praxi“, „Materiály z obnoviteľných zdrojov – bioplasty“, „Špecifikácia cenotvorby biodegradovateľných materiálov z obnoviteľných zdrojov v etape ukončenia aplikovaného výskumu“, „Technická normalizácia na Slovensku v európskom kontexte“ prednášali odborníci z praxe ale aj odborné kapacity z výskumných a vývojových organizácií.

Účastníci zo semináru získali 42 stranový plnofarebný zborník.

Viac sa dočítate aj na stránkach časopisu Strojárstvo alebo TU.

   

CYKLUS ODBORNÝCH SEMINÁROV

V roku 2012 začala SPK realizovať Cyklus odborných seminárov pod názvom "Trendy v plastikárskom priemysle“. Na základe požiadavieksvojich členov, ale aj účastníkov seminárov budú takétosemináre organizovať minimálne 2–krát do roka.

13.06.2012 usporiadal SPK prvý seminár z cyklu odborných  seminárov. Na seminri odzneli prednášky od veľmi zaujímavých osobností. Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej technickej univerzity svojou prednáškou prezentoval možnoti vzdelávania v oblasti spracovania plastov na STU.

28.11.2012 sa uskutočnil druhý seminár. Témami seminára boli: Prehľad modernej termickej a mechanickej analýzy plastov, 3D skenovanie – moderný nástroj pre rozmerovú kontrolu a reverzné inžinierstvo, KRAIBURG TPE – možnosti a novinky v oblasti TPE a na záver vystúpil doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. z Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU so svojou prednáškou Reológia – teória a prax spracovania polymérov.

Z oboch seminárov bol výstupom zborník s kompletnými prednáškami, ktoré na semináry odzenli.


Mediálni partneri: