SPK v projektoch

1. „Improvement of Vocational Education in field of Injection Moulding“ (EDMOULD)  

LDV-TOI -2009 SK 9310 0534 - SPK BOL PARTNER

Názov poskytovate─ża grantu:

Program celo┼żivotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií)

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/10/2009 – 31/03/2011

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 145 536 EUR
z toho pre SPK: 25 024 EUR

Výstupy projektu:

Hlavná úloha SPK v rámci projektu bola zabezpe─Źi┼ą kvalitný odborný preklad u─Źebných materiálov a podkladov pre ─Ćalšie vzdelávanie, vyh─żada┼ą vhodných lektorov pre toto vzdelávanie a tým posilni┼ą existujúci stav lektorskej základne, zabezpe─Źi┼ą pilotné testovanie preneseného know –how na zamestnancoch v ─Źlenských firmách. Sú─Źas┼ąou projektu bol aj E-learning.
V rámci European Business Forum on Vocational Training 7-8.6.2012 v Bruseli bol tento projekt vybratý Európskou komisiou (DG Education) medzi 11 najúspešnejších európskych projektov, ktoré sa na tomto fóre prezentovali.

2. „Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovate─żného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky“

v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe – SPK bol PREDKLADATE─Ż

Názov poskytovate─ża grantu:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  - Projekty vedecko-technických slu┼żieb (VTS)/prenos výsledkov výskumu vedy do praxe

Doba riešenia:

12/2012 – 03/2013

Výška dotácie/projektového grantu:

30 000 EUR

Výstupy projektu:

Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovate─żného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Nový biodegradovate─żný materiál - zalo┼żený na obnovite─żných zdrojoch surovín, je plne biodegradovate─żný. Oproti porovnate─żným materiálom sa vyzna─Źuje ove─ża lepšími mechanickými vlastnos┼ąami - najmä vysokou flexibilitou a hú┼żevnatos┼ąou.

 

3. Transfer of Vocational Qualifications and Occupational and Learning Standards in Plastic Sector („StandPlast VET“)  

133100362) - SPK bol VEDÚCI PARTNER PROJEKTU

Názov poskytovate─ża grantu:

program LLP- Celo┼żivotného vzdelávania, v podprograme Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/12/2013 – 31/05/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 175 023,00 EUR
z toho pre SPK: 47 499,73 EUR

Výstupy projektu:

na základe workshopov a pracovných skupín bola vytvorená „Príru─Źka kvalifikácií, pracovných pozícií a štandardov v plastikárskom priemysle“
Vzdelávací program (u─Źebné osnovy) a vyškolenie/tréning u─Źite─żov odborných predmetov, lektorov a trénerov z firiem v SR a v zahrani─Źí tak, aby boli schopní didakticky ú─Źinne vyu─Źova┼ą odborné témy v oblasti spracovania plastov.
zaujímavým výstupom pre ─Źlenov je aj Viacjazy─Źný odborný elektronický slovník v oblasti spracovania plastov
v neposlednom rade hmatate─żným výstupom je aj prevádzkovanie odborného priestoru na stránke SPK (─îlenská zóna), kde sa zverej┼łujú zaujímavé odborné ─Źlánky, výsledky aplikovaných výskumov v SR aj v zahrani─Źí z oblasti spracovania plastov. Do ─Źlenskej zóny prispevajú odbornými informáciami aj zahrani─Źní partneri projektu.

 

4. Odborné vzdelávanie v oblasti plastikárskeho priemyslu – podpora konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra „EDUPLAST“
 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovate─ża grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií pod─ża § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

11 / 2013 (november / 2013)

Výška dotácie/projektového grantu:

34 035,00 EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol organizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 3, boli zorganizované školenia technológov a akreditované školenia nastavova─Źov vstrekolisov u ─Źlenských firiem SPK.

5. „Nákup/Einkauf/Purchasing - podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike“,

─Źíslo projektu: PP-2013-013 - SPK bol PARTNER

Názov poskytovate─ża grantu:

Nadácia Ekopolis ako Sprostredkovate─ż Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švaj─Źiarsko-slovenskej spolupráce

Doba riešenia:

01/12/2013 - 31/01/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant:
95 050,18 EUR
z toho pre SPK: 14 784,24 EUR

Výstupy projektu:

Aktivity projektu, za ktoré bol zodpovedný SPK:
Odborné posúdenie prekladu u─Źebných materiálov pre kurz Odborný pracovník/─Źka v nákupe.
Odborné posúdenie prekladu u─Źebných materiálov pre kurz Základný kurz I a Základný kurz II.
Výber zamestnancov a zamestnávate─żov pre kurz "Odborný pracovník/─Źka v nákupe" (pilotné testovanie)
Príprava marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR.

6. Zvýšenie konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spolo─Źnej stratégie a vzdelávania - „PLASTNET“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovate─ża grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií pod─ża § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

10 - 11 / 2014

Výška dotácie/projektového grantu:

19 019,- EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol zorganizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 4 a bola pripravená Štúdia „ Strategické, rozvojové a inova─Źné trendy v Slovenskom plastikárskom klastri do roku 2020“. Sú─Źas┼ąou štúdie sú databázy spracovate─żov plastov, databázy organizácií participujúcich na výskume a vývoji, ako aj ostatné dôle┼żité databázy pre podporu spolupráce spracovate─żov plastov s inými odvetviami.

7. Zvýšenie konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spolo─Źnej kooperácie a vzdelávania „PLASTCOOP“

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovate─ża grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií pod─ża § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

05 –11/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

19 670,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 5. ro─Źníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.
Príprava Elektronického katalógu firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR
Príprava a realizácia návštevy medzinárodného ve─żtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene (vrátane B2B rokovaní)

8. Zvýšenie konkurencieschopnosti ─Źlenov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom získavania poznatkov, vzájomnej a medzinárodnej spolupráce „PLASTINFORM“ 

(príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovate─ża grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií pod─ża § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

12/2016 –03/2017

Výška dotácie/projektového grantu:

44 880,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 6. ro─Źníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.

Príprava a realizácia kurzu v oblasti nákupu „Odborný pracovník v nákupe/odborná pracovní─Źka v nákupe

„Elektronický katalóg firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR“ a vytvorenie aktuálnej „Mapy spracovate─żov plastov, gumy a firiem z pridru┼żených odvetví  v SR“ - rozšírenie

Analýza ukazovate─żov sektoru výroby výrobkov z gumy a plastov“  a databáza SPK

Príprava a ú─Źast na ve─żtrhu INTERPLASTICA – Moskva

 


Mediálni partneri: