SPK v projektoch

„Improvement of Vocational Education in field of Injection Moulding“ (EDMOULD) LdV-TOI -2009 SK 9310 0534 - SPK bol PARTNER

Názov poskytovateľa grantu:

Program celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií)

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/10/2009 – 31/03/2011

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 145 536 EUR
z toho pre SPK: 25 024 EUR

Výstupy projektu:

Hlavná úloha SPK v rámci projektu bola zabezpečiť kvalitný odborný preklad učebných materiálov a podkladov pre ďalšie vzdelávanie, vyhľadať vhodných lektorov pre toto vzdelávanie a tým posilniť existujúci stav lektorskej základne, zabezpečiť pilotné testovanie preneseného know –how na zamestnancoch v členských firmách. Súčasťou projektu bol aj E-learning.
V rámci European Business Forum on Vocational Training 7-8.6.2012 v Bruseli bol tento projekt vybratý Európskou komisiou (DG Education) medzi 11 najúspešnejších európskych projektov, ktoré sa na tomto fóre prezentovali.

„Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky“ v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe – SPK bol PREDKLADATEĽ

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  - Projekty vedecko-technických služieb (VTS)/prenos výsledkov výskumu vedy do praxe

Doba riešenia:

12/2012 – 03/2013

Výška dotácie/projektového grantu:

30 000 EUR

Výstupy projektu:

Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe. Nový biodegradovateľný materiál - založený na obnoviteľných zdrojoch surovín, je plne biodegradovateľný. Oproti porovnateľným materiálom sa vyznačuje oveľa lepšími mechanickými vlastnosťami - najmä vysokou flexibilitou a húževnatosťou.

 

Transfer of Vocational Qualifications and Occupational and Learning Standards in Plastic Sector („StandPlast VET“)  133100362)  -  SPK bol VEDÚCI PARTNER PROJEKTU

Názov poskytovateľa grantu:

program LLP- Celoživotného vzdelávania, v podprograme Leonardo da Vinci (medzinárodný projekt v sekcii Transfer inovácií

Doba riešenia:

18 mesiacov 01/12/2013 – 31/05/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant: 175 023,00 EUR
z toho pre SPK: 47 499,73 EUR

Výstupy projektu:

na základe workshopov a pracovných skupín bola vytvorená „Príručka kvalifikácií, pracovných pozícií a štandardov v plastikárskom priemysle“
Vzdelávací program (učebné osnovy) a vyškolenie/tréning učiteľov odborných predmetov, lektorov a trénerov z firiem v SR a v zahraničí tak, aby boli schopní didakticky účinne vyučovať odborné témy v oblasti spracovania plastov.
zaujímavým výstupom pre členov je aj Viacjazyčný odborný elektronický slovník v oblasti spracovania plastov
v neposlednom rade hmatateľným výstupom je aj prevádzkovanie odborného priestoru na stránke SPK (Členská zóna), kde sa zverejňujú zaujímavé odborné články, výsledky aplikovaných výskumov v SR aj v zahraničí z oblasti spracovania plastov. Do členskej zóny prispevajú odbornými informáciami aj zahraniční partneri projektu.

 

Odborné vzdelávanie v oblasti plastikárskeho priemyslu – podpora konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra „EDUPLAST“ (príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

11 / 2013 (november / 2013)

Výška dotácie/projektového grantu:

34 035,00 EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol organizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 3, boli zorganizované školenia technológov a akreditované školenia nastavovačov vstrekolisov u členských firiem SPK.

Nákup/Einkauf/Purchasing - podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike“, číslo projektu: PP-2013-013 - SPK bol PARTNER

Názov poskytovateľa grantu:

Nadácia Ekopolis ako Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Doba riešenia:

01/12/2013 - 31/01/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

celkový grant:
95 050,18 EUR
z toho pre SPK: 14 784,24 EUR

Výstupy projektu:

Aktivity projektu, za ktoré bol zodpovedný SPK:
Odborné posúdenie prekladu učebných materiálov pre kurz Odborný pracovník/čka v nákupe.
Odborné posúdenie prekladu učebných materiálov pre kurz Základný kurz I a Základný kurz II.
Výber zamestnancov a zamestnávateľov pre kurz "Odborný pracovník/čka v nákupe" (pilotné testovanie)
Príprava marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR.

Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej stratégie a vzdelávania - „PLASTNET“ (príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

10 - 11 / 2014

Výška dotácie/projektového grantu:

19 019,- EUR

Výstupy projektu:

V projekte bol zorganizovaný medzinárodný seminár Trendy v plastikárskom priemysle 4 a bola pripravená Štúdia „ Strategické, rozvojové a inovačné trendy v Slovenskom plastikárskom klastri do roku 2020“. Súčasťou štúdie sú databázy spracovateľov plastov, databázy organizácií participujúcich na výskume a vývoji, ako aj ostatné dôležité databázy pre podporu spolupráce spracovateľov plastov s inými odvetviami.

Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej kooperácie a vzdelávania „PLASTCOOP“ (príjemca štátnej pomoci)

Názov poskytovateľa grantu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií

Doba riešenia:

05 –11/2015

Výška dotácie/projektového grantu:

19 670,-EUR

Výstupy projektu:

Príprava a realizácia 5. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle.
Príprava Elektronického katalógu firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR
Príprava a realizácia návštevy medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene (vrátane B2B rokovaní)

PROJEKT “IMPROVEMENT OF VOCATIONAL EDUCATION IN FIELD OF INJECTION MOULDING“ (EDMOULD)

Projekt bol podporený prostredníctvom programu Leonardo da Vinci  a bol navrhnutý Národnou kanceláriou Programu celoživotného vzdelávania ako program „Best Practices“. V rámci European Business Forum on Vocational Training bol vybratý Európskou komisiou medzi 11 najúspešnejších projektov, ktoré sa na tomto fóre prezentovali.

Výstupom z uvedeného projektu bol vzdelávací program akreditovaný prostredníctvom národnej akreditácie SR ako modulárny vzdelávací program pod názvom „Nastavovanie vstrekolisov“ v rozsahu 156 hodín.

Výhoda pre členov SPK:

Vzdelávací program je akreditovaný ako jediný v SR (je možné čerpať na uvedený vzdelávací program štrukturálne fondy, tiež ho realizovať prostredníctvom programov UPSVAR). Pre členov SPK je snaha ponúknuť nižšiu cenu. V rámci vzdelávacieho programu bola vyvinutá aj učebnica. Je jedinou komplexnejšie spracovanou publikáciouna slovenskom odbornom knižnom trhu, ktorá zjednocuje terminologické názvoslovie v odbornej oblasti a prakticky popisuje odbornú problematiku spracovania plastov.

Publikácia Základy technológie vstrekovania plastov – 302 strán je v súčasnosti v predaji. Slúži pre výchovu nastavovačov vstrekolisov, a tiež slúži ako odborná príručka pre technológov a odborníkov v oblasti spracovania plastov. Práve členovia SPK boli prví, ktorí mali záujem o jej zakúpenie aj mimo vzdelávania, preto došlo vo februári k vydaniu tejto publikácie, a je určená aj na samostatný predaj.


Mediálni partneri: