Aktuality - archív

POZVÁNKA NA STÁNOK ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA „JOB EXPO 2017“

Slovenský plastikársky klaster aj v roku 2017 sa rozhodol podporiť kvalitu ľudských zdrojov u svojich členov. Srdečne Vás pozývame na spoločný stánok členov SPK na 7. ročníku „Veľtrhu práce – Job Expo 2017“. Veľtrh práce – Job Expo 2017 sa uskutoční 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto najväčšom slovenskom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou, zrealizovať rozhovory s budúcimi zamestnancami, ale aj nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Viac informácií http://jobexpo.sk/sk/1

NEWMATEC 2017 - NOVÉ TRENDY V MATERIÁLOCH A TECHNOLÓGIÁCH – VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ NA STRETNUTIE A VÝMENU INFORMÁCII SO ZÁSTUPCAMI  SPOLOČNOSTÍ, KTORÉ PÔSOBIA V SLOVENSKOM AUTOMOBILOVOM A STROJÁRSKOM PRIEMYSLE.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pripravuje najväčšie automotive podujatie na Slovensku - 3. ročník konferencie NEWMATEC 2017 . Minulý rok sa konferencie NEWMATEC zúčastnilo viac ako 250 delegátov – najmä top a middle manažérov z automobilových spoločností, pôsobiacich na Slovensku.
Je to znalostné fórum zamerané na nové materiály a technológie, ktoré určujú súčasné trendy automobilového a pridruženého priemyslu.

Hlavná téma: Nové trendy v materiáloch a technológiách
Ďalšie témy: problematika ľudských zdrojov, manažment, industry 4.0
Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále
Termín: 28. – 29. marec 2017 
Členovia SPK získajú 10% zľavu z účastníckeho poplatku po zadaní zľavového kódu. Každý člen si tento kód môže vyžiadať v kancelárii SPK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Bližšie informácie

   

„NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATEĽOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN
EU – TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE - SKÚSENOSTI Z PRAXE"

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozávajú 14.3.2017 na seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe". Seminár sa realizuje v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Jedná sa o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby.

Pozvánka

INFORMÁCIA PRE ČLENOV – ŠKOLENIE "OPTIMALIZÁCIA VSTREKOVACIEHO PROCESU I. POLROK 2017"

Členské firmy SPK : A-OMEGA, s.r.o.  a Mapro Slovakia s.r.o., spolupracujú pri realizácii  série školení pre firmy s plastikárskou výrobou. Ponúkajú vzdelávanie pre nastavovačov vstrekolisov – jednu z najžiadanejších tém – Optimalizácia vstrekovacieho procesu, kde bola zaradená aj nová metóda výučby, prostredníctvom interaktívneho výučbového software PICAT II, ktorý bol zakúpený formou licencie z Polymer Training and Innovation Centre z Telfordu (Veľká Británie).

Slovenský plastikársky klaster svojim členským firmám ponúka možnosť využiť  10 % zľavu z ceny v prípade, že sa rozhodnú vyslať svojich zamestnancov na školenie  v niektorom z dole uvedených termínov. 

Stiahnite si bližšie informácie TU.

ÚČASŤ NA INTERPLASTICA 2017 - 20. ROČNÍK ŠPECIALIZOVANEJ MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY PLASTOV A GUMY V MOSKVE

SPK v spolupráci s TRK (Trenčianska regionálna komora) SOPK organizuje  prvú akciu v roku 2017, a  to účasť členov SPK na veľtrhu INTERPLASTICA v Moskve. Medzinárodná výstava sa koná od 24.-27. januára 2017 http://www.interplastica.de. Interplastica 2017 je 20. ročník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy. Návšteva veľtrhu je plánovaná od 24-26.1.2017. Vzhľadom na vízovú povinnosť a vybavenie pozvania je potrebné aby sa firmy prihlásili najneskôr do 10.1.2017Uprednostňujem záujemcov z radov členov SPK. Ďalšie otázky k programu, ako aj k samotnej návšteve na veľtrhu smerujte priamo TRK SOPK – Ing. Ján Václav, riaditeľ : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PROJEKT „ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM ZÍSKAVANIA POZNATKOV, VZÁJOMNEJ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE - „PLASTINFORM“

SPK podpísal s MH SR 1.12.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie č.415/2016-2060-3400 v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM-18/2014. Hlavným cieľom projektu je  podporovať zvýšenie konkurencieschopnosti firiem v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov tak, že uvedený sektor bude každoročne zlepšovať svoje postavenie v národnom hospodárstve SR (napr. zvyšovať makroekonomické ukazovatele, ale aj úroveň a rozsah inovácií). Kľúčovými aktivitami projektu je podpora účasti členov SPK na proexportnom podujatí – veľtrhu v zahraničí, aktualizácia a rozšírenie databázy plastikárskych firiem, ktorú spravuje SPK, prípravy analýzy sektoru spracovania gumy a plastov v SR a jeho porovnanie s EU, rozšírenie  Katalógu plastikárskych firiem a príprava Mapy plastikárskych firiem (verzia on – line na stránke SPK), organizovanie 6.seminára z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle a podpora vzdelávacích aktivít pre oddelenia nákupu plastikárskych firiem.  Na projekt bolo vyčlenených z MHSR 46 000 EUR plus SPK do projektu investuje vlastné zdroje vo výške 19 720 EUR. Projekt bude ukončený 31.3.2017.

NADVIAZANÁ SPOLUPRÁCA S VYDAVATEĽMI ODBORNÝCH ČASOPISOV V ČESKEJ REPUBLIKE

Slovenský plastikársky klaster po realizácii MSV v Brne nadviazal spoluprácu s vydavateľom časopisu Automobil Industry www.automobilindustry.cz a Plastics Production www.plasticsproduction.cz S vydavateľom začal spolupracovať na distribúcii časopisov pre svojich členov.

Slovenský plastikársky klaster začal aj aktívnu spoluprácu s vydavateľom ďalších dvoch zaujímavých informačných médií:

Časopis

Svět plastů – odborný časopis etablovaný v českom plastikárskom segmente. „Opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a znásobte komerční dopad vaší prezentace“http://www.svetplastu.eu

logo TECHnews

TECHnews – vychádza každé 3 týždne vo formátu PDF, je distribuovaný v rámci plastikárskeho segmentu a technológií s ním súvisiacich, na 1500 striktne vyselektovaných, menovitých, konkrétnych mailových adries kompetentných osôb. „Publikovanie krátkych tlačových správ, noviniek, aplikácii je ZDARMA, rozsiahlejšie materiály po dohode“.

RAKÚSKO- SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU

Trenčín hotel Magnus, 13.október 2016

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľuje pozvať na bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektami s cieľom nadviazať nové obchodné kooperácie. Rokovania budú prebiehať v nemeckom, prípadne anglickom jazyku.

Ak si chcete prezrieť profily prihlásených rakúskych spoločností, stiahnite si Katalóg účastníkov TU...

V prípade záujmu prosíme kontaktujte kanceláriu. Prihlasovanie je možné najneskôr do 5.10.2016 
Slovenského plastikárskeho klastra: 0903 909 676, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

ÚČASŤ ČLENOV SPK NA MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU „K" FÜHRENDE MESSE FÜR DIE KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUKINDUSTRIE / MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH PLASTOV A KAUČUKU“ V NEMECKOM DÜSSELDORFE

Termín konania veľtrhu 19.10.2016 - 26.10.2016.

Slovenský plastikársky klaster organizuje pre svojich členov spoločnú návštevu veľtrhu spojenú s bilaterálnymi rokovaniami (B2B).
Veľtrh „K“ je najväčší plastikársky veľtrh na svete. Jedná sa o prvotriednu platformu pre rozvíjanie obchodných aktivít, a tiež tento veľtrh slúži ako indikátor inovačných trendov a budúcnosti celého priemyslu. Jedná sa o medzinárodný veľtrh s produktovou skupinou – spracovanie plastov, stroje pre spracovanie plastov, balenie, chemický priemysel, plasty v automobilovom priemysle. Informácie o medzinárodnom veľtrhu „K“ z roku 2013: veľtrh sa konal na výstavnej ploche 171.245 m2, vystavovalo viac ako 3.220 vystavovateľov z celého sveta, veľtrh navštívilo v roku 2013 okolo 218 000 návštevníkov zo 108 krajín sveta a 59 % z návštevníkov bolo z iných krajín ako Nemecko, 96 % z opýtaných návštevníkov tvrdilo, že veľtrh má vysokú inovačnú hodnotu, 92 % vystavovateľov očakávalo po veľtrhu následné obchody. Veľtrh K 2013 tak potvrdil svoje absolútne jedinečné postavenie v odbore. Po 3 rokoch sa znova koná v nemeckom Düsseldorfe .

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA

22.6.2016 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretli zástupcovia členských firiem SPK, hostia a sympatizanti. V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2015,  návrh plánovaných aktivít na rok 2016 a 1. polrok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2016 a vypočuli si aj správu o hospodárení za rok 2015. Podstatnou časťou zasadania valného zhromaždenia bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov a gumy, znižovanie nákladov v oblasti nákupu elektriny a surovín, sieťovaniu medzi firmami v SR, ale aj na medzinárodný networking, ďalej bola zameraná na nástroje, ktoré môžu podporiť obchod a nadviazanie nových výrobných kontaktov (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Ku kvalite riadenej diskusie prispeli aj hostia z organizácií ako je SARIO, AZZZ, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora atď. Na záver valného zhromaždenia mali možnosť členské firmy nadviazať kontakty s hosťami, ale aj firmami, ktoré sa zatiaľ radia k sympatizantom SPK. Po neformálnom networkingu nasledoval spoločný obed. 

  

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI SPK A SBA

Slovak Business Agency a Slovenský plastikársky klaster podpísali 20.6.2016 Memorandum o spolupráci. Obsahom spolupráce bude predovšetkým podpora malým a stredným podnikom, zvýšenie atraktivity podnikateľského prostredia, rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom, ako aj podpora všetkých ostatných aktivít, ktoré zabezpečia udržateľnosť pracovných miest v malých a stredných podnikoch.

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH (MSV) 2016 - NITRA

Od 24-27.5.2016 sa v Nitre uskutočnil Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV)  -  23 ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Súčasťou MSV bol okrem iných aj 20 ročník medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo - CHEMPLAST. Ako tradične v Hale M4 mali expozície nielen predajcovia strojov pre spracovanie plastov, ale medzi vystavovateľmi a návštevníkmi bolo veľa firiem, ktoré pre uvedený sektor poskytujú služby. Slovenský plastikársky klaster na ploche 32 m2 a pod gesciou Ministerstva hospodárstva prezentoval svojich členov, buď v „pasívnej podobe“ – logá zverejnené na stánku SPK, v „poloaktívnej podobe“ vo forme propagačných materiálov, prezentácií alebo produktov firiem, alebo „aktívnej podobe“ – okrem propagačných materiálov, výrobkov, prezentácií mali členské firmy aj aktívna účasť svojich zamestnancov priamo na stánku.  Počas veľtrhu si mohli všetci členovia SPK dohodnúť a zrealizovať rokovania so svojimi partnermi, alebo potenciálnymi partnermi priamo na stánku SPK. Samotní pracovníci SPK na stánku zrealizoval viac ako 35 konkrétnych rokovaní, a poskytli informácie viac ako 40 aktívnym záujemcom, ktorí sa na stánku zastavili s konkrétnymi dopytmi. Informácie, ktoré pracovníci SPK poskytovali sa týkali členov SPK, zamerania SPK na najbližšie obdobie, stavu odvetvia spracovania plastov v SR (napr. štatistiky , rozloženie firiem v rámci SR atď.). Rokovania zasa boli prevažne so slovenskými organizáciami, výrobnými firmami a slovenskými poskytovateľmi služieb pre spracovateľov plastov. Tento rok boli veľmi zaujímavé aj rokovania  so zástupcami českých firiem, ale boli to rokovania aj s obchodnými oddeleniami veľvyslanectiev, či komerčnými zahraničnými subjektami. Kým prvý deň bol stánok SPK viac vyťažený rokovaniami s inými vystavovateľmi, ktorí si SPK našli v rámci katalógu vystavovateľov, druhý deň bol viac vyťažený rokovaniami, ktoré si SPK plánoval, resp. pozýval sám. Na stánku boli aktívne prezentované aj dve školské ustanovizne – a to STU FCHPT Bratislava a SOS technická, Vranovská 4 Bratislava. V porovnaní s rokom 2015, kde sa SPK v Nitre prezentoval prvýkrát ako vystavovateľ, pracovníci SPK zaznamenali obrovský záujem o SPK, dianie v sektore spracovania plastov od účastníkov veľtrhu ale aj veľký záujem o firmy, združené v SPK.

  

JOB EXPO 2016

Slovenský plastikársky klaster poskytol svojim členom možnosť prezentovať svoju firmu a aktuálne voľné pracovné miesta na jednom z najväčších veľtrhov práce v SR – JOB EXPO 206, ktorý sa konal od 26-27.apríla 2016 v Nitre(POZVÁNKA) Na spoločnom stánku SPK v hale M3 aktívne prezentovali tri členské firmy z troch regiónov svoje možnosti aktuálneho zamestnávania, ako aj ponuku benefitov pre zamestnancov. Jednalo sa o firmu Reydel Automotive Slovakia s.r.o., z Nitry, RF spol. s.r.o., z Malaciek, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., z Trnavy. Členská firma KM System,s.r.o z Prešova prezentovala svoje voľné pracovné miesta v aktuálnych zoznamoch voľných pracovných miest, ako aj na stánku SPK. Okrem spoločného stánku SPK sa na výstave zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. a v hale M2 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora.

26.4.2016 v prednáškovej miestnosti haly M3 zorganizoval SPK a TRK SOPK spoločný workshop k duálnemu vzdelávaniu v oblasti spracovania plastov pod názvom „Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy.“ Na workshope bola bohatá účasť nielen účastníkov z plastikárskeho odvetvia. Na dvoch praktických príkladoch z realizácie duálneho vzdelávania, a to z obuvníckeho sektoru – firma ECCO Slovakia, a.s. a zo strojárskeho sektoru- firma HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom bolo možné sa naozaj prakticky poučiť. Obidvaja predstavitelia firiem tak ako Ing. Karol Šperka, HR koordinátor DV - HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom, tak aj Ing. Petr Milan, HR director zo spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine okrem pozitív upozornili účastníkov workshopu aj na úskalia v realizácii. Obidve vystúpenia boli pre plastikárov a gumárov nie len inšpiratívne a motivačné, ale stali sa aj reálnym začiatkom príprav pre spoločné koncepty v oblasti duálneho vzdelávania v plastikárskom priemysle.

Na výstave JOB EXPO 2016, ako aj na workshope sa zúčastnila aj členská firma SPK ICOSA s.r.o. , ktorá je zároveň aj mediálnym partnerom SPK. Prostredníctvom linku si môžete pozrieť Aktualitu na www.plasticportal.sk.
http://www.plasticportal.sk/sk/o-dualnom-vzdelavani-sa-hovorilo-v-ramci-vystavy-job-expo-2016-v-nitre.html/c/3580

   

   

WORKSPACE EUROPE

Slovenský plastikársky klaster podporuje spoluprácu vysokých a stredných škôl s firmami, sieťuje tiež organizácie, ktoré sa snažia napomáhať prepojeniu teórie a praxe, ale podporujú aj adaptačný proces absolventov vo firmách.

WorkSpace Europe je konzorcium 11 slovenských vysokých škôl a je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre Erasmus zahraničné pracovné stáže, akreditované Európskou komisiou. Zamestnávateľom na Slovensku ponúka prístup k mladým odborníkom zo zahraničných vysokých škôl z najrôznejších odborov.

Špecializuje sa na poskytovanie medzinárodnej praxe pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl, prostredníctvom ich umiestňovania do firiem a organizácií na pracovné stáže, kde majú príležitosť získať medzinárodnú pracovnú skúsenosť pre štart ich profesionálnej kariéry. Materiál o WorkSpace Europe.

V prípade, že ako firma máte záujem 
o spoluprácu v tejto oblasti kontaktuje sa na:
WorkSpace Europe
Štúrova 3, 81102 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
www.workspaceeurope.sk

15.3.-16.3.2016 - KONFERENCIA NEWMATEC 2016

Ponuka pre členov SPK - možnosť uplatnenia 10% zľavy na účastnícky poplatok.

15.3.-16.3.2016, Hotel Partizán, Tále

logo newmatec 2016 modré pngZväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky v marci 2016 organizuje druhý ročník konferencie NEWMATEC, ktorá bude tematicky zameraná na procesy výrobných spoločností, pričom hlavnými témami budú Lean management a Industry 4.0. Okrem týchto tém budú mať účastníci možnosť vypočuť si prednášky aj na tému inovácií, kvality, alebo problematiky ľudských zdrojov v čoraz viac robotizovaných výrobách, či vypočuť si okolnosti za ktorých vznikal jeden z najvýznamnejších vývojových podnikov automobilového priemyslu v srdci Slovenska.

Konferencia je učená pre stredný a top management spoločností, ktoré pôsobia v slovenskom automobilovom a pridruženom priemysle a pre spoločnosti, ktoré by sa rady stali súčasťou dodávateľských reťazcov tohto na Slovensku významného odvetvia.

Výber zo speakerov:
- Jeffrey Liker, University of Michigan, professor, world Lean expert , prednáška a workshop, , autor bestsellerov „The Toyota Way"
- Rémi Girardon, PSA Peugeot Citroën, general director 
- Thomas Schulz, General Electric Digital Division, channel manager CEE 
- Vladimír Švač, KPMG Slovakia, Head of Innovation Advisory Services
- Expert zo SIEMENS na tému Industry 4.0
- zástupcovia zo spoločností: Volkswagen ǀ Schaeffler group ǀ Continental Automotive Systems Slovakia a ďalší...

Registrácia na konferenciu je možná na www.newmatec.sk/registration

4.11.2015 5.ODBORNÝ SEMINÁR Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE

Už tradične v novembri – 4.11.2015 – zorganizoval Slovenský plastikársky klaster 5.odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle v priestoroch nitrianskeho hotela Mikádo, za účasti 34 zástupcov z členských aj nečlenských firiem SPK. Členovia aj nečlenovia Slovenského plastikárskeho klastra sa tak zúčastnili podujatia, ktoré prináša nové informácie v oblasti spracovania plastov. Tentokrát bolo podujatie zamerané na praktické informácie súvisiace s nástrojárňami, formami a materiálmi. Účastníci získali infomácie o možnostiach využitia výskumného centra. Centrum bolo otvorené tento rok a je pripravené na spoluprácu so všetkými plastikárskymi firmami pre potreby predsériovej výroby.
Účastníci aktívne na každú tému prednášky komunikovali s prednášajúcimi. Všetci prítomní obdržali zborník obsahujúci témy, ktoré zazneli na seminári a ďalšie aktuálne informácie.

Pozvánka+program+prednášajúci

4.11.2015 SA V NITRE KONALO VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (VZ)

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 16 oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z 22 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK.
Valné zhromaždenie otvorila PhDr .Katarina Ikrényiová, člen prezídia SPK poverená operatívnym riadením SPK do konca rok 2015 a Ing. Tibor Tekeľ, predseda prezídia SPK privítal všetkých prítomných a tiež nových členov SPK. Predseda prezídia SPK, predniesol informácie z činnosti SPK v roku 2014, a zároveň predniesol aj niektoré informácie o činnosti z roku 2015, ktoré mali členovia SPK zverejnené v spravodaji PLASTER 1/2015, a 2/2015.
Členovia valného zhromaždenia boli oboznámení so závermi a uznesením Prezídia SPK zo dňa 9.9.2015, otvorila diskusiu k novým aktivitách roku 2015. Do diskusie o kvalite a kvantite ľudských zdrojov, duálnom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní sa zapojilo niekoľko členov SPK. Prítomní boli informovaní aj o niektorých pripravovaných projektoch, v ktorých SPK je už ako partner zapojený (EU projekt s partnerským Plastikárskym klastrom Zlín) a projekty podpory klastrovým organizáciám cez MHSR.

13-16.10.2015 - MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH FAKUMA – FRIEDRIECHSHAFEN

SPK umožnil v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne (TRK SOPK) zúčastniť sa na uvedenom veľtrhu 16 prihláseným účastníkom zo 6 výrobných firiem a vysokej školy (STU Bratislava). TRK SOPK a SPK tak využili svoje projektové možnosti, aby podporili nielen pasívnu účasť na najznámejšom veľtrhu v Európe, ale podporili aj bilaterálne rokovania, a to aj cez FAKUMA BROKERAGE EVENT with B2Match. Na uvedenom stretnutí sa zúčastnilo 37 účastníkov z 9 krajín, 34 účastníkov realizovalo 40 bilaterálnych stretnutí, z toho bolo 25 medzinárodných stretnutí. Všetkých 16 účastníkov pochádzalo z členských firiem SPK.

Medzinárodná výstava FAKUMA 2015 vo Friedrichshafene v Nemecku mala 45 721 návštevníkov zo 120 krajín, na výstave sa prezentovalo 1780 vystavovateľov z 38 krajín. Táto výstava sa radí k najnavštevovanejším odborných výstavám v plastikárskej oblasti.

ODBORNÝ SEMINÁR "TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE"

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Vás pozýva na 5. odborný seminár z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle".
Seminár sa uskutoční 4. novembra 2015 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra. 

Stiahnite si pozvánku TU.

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNEJ KOOPERÁCIE A VZDELÁVANIA  „PLASTCOOP

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií vyhlásenej 9.3.2015 Ministerstvom hospodárstva SR – Schémy pomoci de minimis – na podporu priemyselných klastrových organizácií bol Slovenskému plastikárskemu klastru schválený projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom spoločnej kooperácie a vzdelávania „PLASTCOOP, v trvaní od mája 2015 – novembra 2015 v celkovej výške oprávnených nákladov 28 100 EUR, s príspevkom/dotáciou vo výške 19 670 EUR. Slovenský plastikársky klaster sa v uvedenom projekte rozhodol v súlade so Štúdiou „Strategické, rozvojové a inovačné trendy v Slovenskom plastikárskom klastri do roku 2020“ riešiť v roku 2015 3 problémy a to 3 výslednými produktmi/výstupmi. 
Výstupy projektu:

  • príprava Elektronického katalógu firiem a organizácií v oblasti spracovania plastov v SR (október 2015)
  • príprava a realizácia návštevy medzinárodného veľtrhu FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene (október 2015)
  • príprava a realizácia 5. ročníka seminára Trendy v plastikárskom priemysle (november 2015)

O jednotlivých aktivitách projektu bude SPK informovať svojich členom počas septembra 2015-09-06

VEĽTRH V NITRE

Veľmi radi Vás privítame na Medzinárodnom Strojárskom veľtrhu v Nitre v dňoch 19. - 22.5.2015 na stánku Slovenského plastikárskeho klastra v Pavilone M4 - Stánok 26d.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

BULLETIN NÁKUP

V roku 2014 boli na slovenský vzdelávací trh prostrednictvom projetku Nákup / Einkauf / Purchasing – podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike PP -2013-013 uvedené 3 vzdelávacie programy v oblasti nákupu. „Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie“. Kompletný bulletin k stiahnutiu TU

ZÁUJEM O ÚČASŤ V SPOLOČNÝCH EXPOZÍCIACH MH SR NA ZAHRANIČNÝCH VEĽTROHOCH 2015

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou a SOPK pripravuje podporu účasti slovenských firiem na zahraničných veľtrhoch a výstavách aj v roku 2015 formou spoločných expozícií.

Pre najbližšie z nich sa spustil prieskum záujmu. Firmy, ktoré prejavia záujem, budú kontaktované zodpovednými pracovníkmi MH SR a informované o ďalšom postupe vedúcim k účasti v spoločných stánkoch MH SR. Prenájom plochy na výstaviskách, stavba stánku, pripojenie energií a základné vybavenie stánkov bude hradené zo štrukturálnych fondov, prípadne z prostriedkov MH SR.

O účasť na veľtrhu FAKUMA je vo firmách v oblasti plastikárskeho priemyslu veľký záujem nakoľko plastikársky priemysel hrá v súčasnosti dôležitú úlohu v priemysle Slovenskej republiky ako aj v Slovenskej ekonomike. Prichádza k rozširovaniu využiteľnosti plastov vo všetkých priemyselných odvetviach, najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Podiel plastikárskeho priemyslu stále rastie, rastie aj podiel zahraničných i domácich investícii a plastikársky priemysel zastáva čoraz silnejšie postavenie v rámci Slovenskej republiky.

Našim záujmom ako Slovenského plastikárskeho klastru je podporovať Vás a organizovať pre Vás aktivity účasti na plastikárskych veľtrhoch a tým podporovať inovácie vo Vašich firmách podnikajúcich v oblasti plastikárskeho priemyslu.

Veľtrh Fakuma je hodnotený ako druhý najlepší medzinárodný veľtrh pre plastikársky priemysel na svete a ponúka ucelený prehľad všetkých plastikárskych technológií. Stáva sa zásadným miestom pre stretnutia Vas všetkých významných firiem v oblasti spracovania plastov a tak z hľadiska polohy je aj pre nas slovenský trh veľtrh FAKUMA dostupný.

Dotaznik na stiahnutie

Jeho vyplnením mozete prejavit svoj zaujem a tak podporit zaradenie Medzinárodného odborného veľtrhu spracovania plastov FAKUMA v nemeckom Friedrichshafene do Návrhu oficiálnych účastí MH SR na výstavách.

Vyplneny dotaznik prosim zaslite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  a v kopii na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

FOTO Z 2. PARTNERSKÉHO MÍTINGU - UK

20140718 110614     20140718 110647     20140718 110725     20140718 110314     

OCENENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA

cl label bronze

POZVÁNKA NA KURZ "ODBORNÝ PRACOVNÍK V NÁKUPE"

Pilotné testovanie vzdelávacieho programu na základe licencie „Swiss Association for Purchasing and Supply Management – procure.ch“

Cieľ: Zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR prostredníctvom transferu vzdelávacích programov v oblasti nákupu

Trvanie projektu: 14 mesiacov (december 2013 – január 2015)

Súčasťou obsahu projektu je odborný preklad a adapatácia učebných cieľov a materiálov programu „Odborná pracovníčka v nákupe/Odborný pracovník v nákupe, vyškolenie lektorov a otestovanie programu na cieľovej skupine 30 zamestnancov firiem. Testovanie vzdelávacieho programu zahŕňa evaluáciu lektora/trénera, hodnotenie obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu, hodnotenie formy a metód vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality učebných materiálov atď. Súčasťou testovania je aj vykonané hodnotenie partnerom procure.ch.

Viac informácii o kurze nájdete tu:

NÁKUP/ EINKAUF/ PURCHASING - PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI FIRIEM V SR PP-2013-013

Cieľom projektu je transfer vzdelávacích programov zo Švajčiarska v oblasti nákupu. SPK má v projekte nezanedbateľnú úlohu, a to ako pri výbere lektorov a trénerov, pri testovaní a overovaní kvality vzdelávacích programov, pri adaptácii učebných programov a pri tvorbe Marketingovového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR. Projekt sa začal v decembri 2013 a bude ukončený v januári 2015. Kurz „Odborný pracovník/čka v nákupe“ ponúkne SPK v priebehu mesiaca mája aj svojim členských firmách, ktoré tak budú môcť ako prvé absolvovať certifikovaný vzdelávací program v  slovenskom jazyku, transferovaný od Švajčiarskeho zväzu pre nákup a materiálové hospodárstvo – procure.ch.

Pracujete v oblasti nákupu už dlhšie obdobie a máte pocit, že by ste sa chceli ako lektor podeliť so svojimi skúsenosťami, neváhajte kontaktovať SPK, ktoré Vám zaradí do zoznamu pre výber lektorov. Požiadavky na lektora TU

PRVÉ PARTNERSKÉ STRETNUTIE PROJEKTU STANDPLAST VET

PROJECT NUMBER - [LLP LINK Generated No] - 2013-1-SK1-LEO05-06359

Bratislava, 16/17 január 2014

V dňoch 16. a 17. januára 2014 sa v MARROL'S BOUTIQUE HOTEL BRATISLAVA v Bratislave uskutočnilo prvé partnerské stretnutie projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia siedmich partnerov projektu – Slovenský plastikársky klaster, City of Wolverhampton College z Veľkej Británie, Montanuniversität Leoben z Rakúska, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a dve súkromné spoločnosti A-OMEGA, s.r.o. z Malaciek a ICOSA, s.r.o. z Nitry. 

Koordinátorom a vedúcim projektového tímu je Slovenský plastikársky klaser ktorý celé stretnutie viedol. Cieľom 1. stretnutia partnerov bolo vzájomné oboznámenie sa s cieľmi, metodológiou a výstupmi projektu. Výstupmi projektu sú: Príručka odborného vzdelávania v plastikárskom priemysle, viacjazyčný elektronický odborný plastikársky slovník, vzdelávací program pre učiteľov, lektorov ale aj trénerov z plastikárskych firiem, web stránka, ktorá bude poskytovať prístup k zaujímavým odborným článkom, k výsledkom výskumov, k analýzam a prognózam v plastikárskej oblasti. Všetky tieto produkty by mali pomôcť k praktickému naplneniu Európskeho kvalifikačného rámca a mali by vytvoriť platformu pre reálnu mobilitu zamestnancov v oblasti spracovania plastov.

Najdlhšie diskusie partneri viedli o harmonograme aktivít, výstupoch z projektu a vyúčtovaní aktivít projektu. V závere sa partneri dohodli, že v priebehu krátkeho času dopracujú plán diseminácie projektu a jeho výstupov a produktov. Do ukončenia projektu, ktoré je v máji 2015 sú plánované ešte tri partnerské stretnutia. Najbližšie sa uskutoční v júli 2014 v City of Wolverhampton College, Polymer Training and Innovation Centre (PTIC) v Telforde vo Veľkej Británii.

Snímek 584Snímek 582

Snímek 586Snímek 583

 


Mediálni partneri: