podmienky členstva

Členom Slovenského plastikárskeho klastra sa podľa Dodatku č. 2 k Stanovám zo dňa 25.11.2015 môže stať každá právnická osoba, ktorá formou vyplnenej prihlášky požiada o členstvo a zároveň uhradí členský príspevok pre príslušný rok. 

Členské spoločnosti SPK sú rozdelené pre účely stanovenia ročného členského príspevku do 3 kategórií podľa veľkosti podniku a to nasledovne:

  • Malý podnik
  • Stredný podnik
  • Veľký podnik

 

Pre zaradenie do uvedených kategórii sú nevyhnutné za právnickú osobu – podnik 3 kritériá:

  • počet pracovníkov,
  • ročný obrat,
  • ročná bilančná suma.

 

Charakteristika malého podniku:
Malý podnik definujeme ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 10 miliónov eur.

Charakteristika stredného podniku
Stredný podnik definujeme ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 50 miliónov eur.

Charakteristika veľkého podniku
Veľký podnik definujeme ako podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a ktorého ročný obrat alebo ročná bilančná suma presahuje 50 miliónov eur.

Výška členských príspevkov následne činní/podľa zaradenia spoločnosti

malý podnik = 500 €
stredný podnik = 700 €
veľký podnik = 1 500 €

Jedno z kritérií pre zaradenie do kategórie (počet zamestnancov alebo výška ročného obratu) musí byť splnené.
Od platby členských príspevkov sú oslobodené stredné a vysoké školy.
Zmenu výšky ročného členského príspevku a termín jeho splatnosti schvaľuje valné zhromaždenie.

Prihláška za člena SPK + Dotazník + Príloha k Dotazníku


Mediálni partneri: