Aktuality

Účasť členov SPK na medzinárodnom veľtrhu „K" Führende Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie / Medzinárodný veľtrh plastov a kaučuku“ v nemeckom Düsseldorfe

Termín konania veľtrhu 19.10.2016 - 26.10.2016.

Slovenský plastikársky klaster organizuje pre svojich členov spoločnú návštevu veľtrhu spojenú s bilaterálnymi rokovaniami (B2B).
Veľtrh „K“ je najväčší plastikársky veľtrh na svete. Jedná sa o prvotriednu platformu pre rozvíjanie obchodných aktivít, a tiež tento veľtrh slúži ako indikátor inovačných trendov a budúcnosti celého priemyslu. Jedná sa o medzinárodný veľtrh s produktovou skupinou – spracovanie plastov, stroje pre spracovanie plastov, balenie, chemický priemysel, plasty v automobilovom priemysle. Informácie o medzinárodnom veľtrhu „K“ z roku 2013: veľtrh sa konal na výstavnej ploche 171.245 m2, vystavovalo viac ako 3.220 vystavovateľov z celého sveta, veľtrh navštívilo v roku 2013 okolo 218 000 návštevníkov zo 108 krajín sveta a 59 % z návštevníkov bolo z iných krajín ako Nemecko, 96 % z opýtaných návštevníkov tvrdilo, že veľtrh má vysokú inovačnú hodnotu, 92 % vystavovateľov očakávalo po veľtrhu následné obchody. Veľtrh K 2013 tak potvrdil svoje absolútne jedinečné postavenie v odbore. Po 3 rokoch sa znova koná v nemeckom Düsseldorfe .

Valné zhromaždenie Slovenského plastikárskeho klastra

22.6.2016 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretli zástupcovia členských firiem SPK, hostia a sympatizanti. V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2015,  návrh plánovaných aktivít na rok 2016 a 1. polrok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2016 a vypočuli si aj správu o hospodárení za rok 2015. Podstatnou časťou zasadania valného zhromaždenia bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov a gumy, znižovanie nákladov v oblasti nákupu elektriny a surovín, sieťovaniu medzi firmami v SR, ale aj na medzinárodný networking, ďalej bola zameraná na nástroje, ktoré môžu podporiť obchod a nadviazanie nových výrobných kontaktov (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Ku kvalite riadenej diskusie prispeli aj hostia z organizácií ako je SARIO, AZZZ, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora atď. Na záver valného zhromaždenia mali možnosť členské firmy nadviazať kontakty s hosťami, ale aj firmami, ktoré sa zatiaľ radia k sympatizantom SPK. Po neformálnom networkingu nasledoval spoločný obed. 

  

Memorandum o spolupráci medzi SPK a SBA

Slovak Business Agency a Slovenský plastikársky klaster podpísali 20.6.2016 Memorandum o spolupráci. Obsahom spolupráce bude predovšetkým podpora malým a stredným podnikom, zvýšenie atraktivity podnikateľského prostredia, rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom, ako aj podpora všetkých ostatných aktivít, ktoré zabezpečia udržateľnosť pracovných miest v malých a stredných podnikoch.

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) 2016 - Nitra

Od 24-27.5.2016 sa v Nitre uskutočnil Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV)  -  23 ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Súčasťou MSV bol okrem iných aj 20 ročník medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo - CHEMPLAST. Ako tradične v Hale M4 mali expozície nielen predajcovia strojov pre spracovanie plastov, ale medzi vystavovateľmi a návštevníkmi bolo veľa firiem, ktoré pre uvedený sektor poskytujú služby. Slovenský plastikársky klaster na ploche 32 m2 a pod gesciou Ministerstva hospodárstva prezentoval svojich členov, buď v „pasívnej podobe“ – logá zverejnené na stánku SPK, v „poloaktívnej podobe“ vo forme propagačných materiálov, prezentácií alebo produktov firiem, alebo „aktívnej podobe“ – okrem propagačných materiálov, výrobkov, prezentácií mali členské firmy aj aktívna účasť svojich zamestnancov priamo na stánku.  Počas veľtrhu si mohli všetci členovia SPK dohodnúť a zrealizovať rokovania so svojimi partnermi, alebo potenciálnymi partnermi priamo na stánku SPK. Samotní pracovníci SPK na stánku zrealizoval viac ako 35 konkrétnych rokovaní, a poskytli informácie viac ako 40 aktívnym záujemcom, ktorí sa na stánku zastavili s konkrétnymi dopytmi. Informácie, ktoré pracovníci SPK poskytovali sa týkali členov SPK, zamerania SPK na najbližšie obdobie, stavu odvetvia spracovania plastov v SR (napr. štatistiky , rozloženie firiem v rámci SR atď.). Rokovania zasa boli prevažne so slovenskými organizáciami, výrobnými firmami a slovenskými poskytovateľmi služieb pre spracovateľov plastov. Tento rok boli veľmi zaujímavé aj rokovania  so zástupcami českých firiem, ale boli to rokovania aj s obchodnými oddeleniami veľvyslanectiev, či komerčnými zahraničnými subjektami. Kým prvý deň bol stánok SPK viac vyťažený rokovaniami s inými vystavovateľmi, ktorí si SPK našli v rámci katalógu vystavovateľov, druhý deň bol viac vyťažený rokovaniami, ktoré si SPK plánoval, resp. pozýval sám. Na stánku boli aktívne prezentované aj dve školské ustanovizne – a to STU FCHPT Bratislava a SOS technická, Vranovská 4 Bratislava. V porovnaní s rokom 2015, kde sa SPK v Nitre prezentoval prvýkrát ako vystavovateľ, pracovníci SPK zaznamenali obrovský záujem o SPK, dianie v sektore spracovania plastov od účastníkov veľtrhu ale aj veľký záujem o firmy, združené v SPK.

  

JOB EXPO 2016

Slovenský plastikársky klaster poskytol svojim členom možnosť prezentovať svoju firmu a aktuálne voľné pracovné miesta na jednom z najväčších veľtrhov práce v SR – JOB EXPO 206, ktorý sa konal od 26-27.apríla 2016 v Nitre. (POZVÁNKA) Na spoločnom stánku SPK v hale M3 aktívne prezentovali tri členské firmy z troch regiónov svoje možnosti aktuálneho zamestnávania, ako aj ponuku benefitov pre zamestnancov. Jednalo sa o firmu Reydel Automotive Slovakia s.r.o., z Nitry, RF spol. s.r.o., z Malaciek, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., z Trnavy. Členská firma KM System,s.r.o z Prešova prezentovala svoje voľné pracovné miesta v aktuálnych zoznamoch voľných pracovných miest, ako aj na stánku SPK. Okrem spoločného stánku SPK sa na výstave zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. a v hale M2 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora.

26.4.2016 v prednáškovej miestnosti haly M3 zorganizoval SPK a TRK SOPK spoločný workshop k duálnemu vzdelávaniu v oblasti spracovania plastov pod názvom „Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy.“ Na workshope bola bohatá účasť nielen účastníkov z plastikárskeho odvetvia. Na dvoch praktických príkladoch z realizácie duálneho vzdelávania, a to z obuvníckeho sektoru – firma ECCO Slovakia, a.s. a zo strojárskeho sektoru- firma HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom bolo možné sa naozaj prakticky poučiť. Obidvaja predstavitelia firiem tak ako Ing. Karol Šperka, HR koordinátor DV - HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom, tak aj Ing. Petr Milan, HR director zo spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine okrem pozitív upozornili účastníkov workshopu aj na úskalia v realizácii. Obidve vystúpenia boli pre plastikárov a gumárov nie len inšpiratívne a motivačné, ale stali sa aj reálnym začiatkom príprav pre spoločné koncepty v oblasti duálneho vzdelávania v plastikárskom priemysle.

Na výstave JOB EXPO 2016, ako aj na workshope sa zúčastnila aj členská firma SPK ICOSA s.r.o. , ktorá je zároveň aj mediálnym partnerom SPK. Prostredníctvom linku si môžete pozrieť Aktualitu na www.plasticportal.sk.
http://www.plasticportal.sk/sk/o-dualnom-vzdelavani-sa-hovorilo-v-ramci-vystavy-job-expo-2016-v-nitre.html/c/3580

   

   

WORKSPACE EUROPE

Slovenský plastikársky klaster podporuje spoluprácu vysokých a stredných škôl s firmami, sieťuje tiež organizácie, ktoré sa snažia napomáhať prepojeniu teórie a praxe, ale podporujú aj adaptačný proces absolventov vo firmách.

WorkSpace Europe je konzorcium 11 slovenských vysokých škôl a je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre Erasmus zahraničné pracovné stáže, akreditované Európskou komisiou. Zamestnávateľom na Slovensku ponúka prístup k mladým odborníkom zo zahraničných vysokých škôl z najrôznejších odborov.

Špecializuje sa na poskytovanie medzinárodnej praxe pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl, prostredníctvom ich umiestňovania do firiem a organizácií na pracovné stáže, kde majú príležitosť získať medzinárodnú pracovnú skúsenosť pre štart ich profesionálnej kariéry. Materiál o WorkSpace Europe.

V prípade, že ako firma máte záujem
o spoluprácu v tejto oblasti kontaktuje sa na:
WorkSpace Europe
Štúrova 3, 81102 Bratislava

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.workspaceeurope.sk

STARŠIE ...