Aktuality

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Vás pozýva na 6. odborný seminár z cyklu "Trendy v plastikárskom priemysle".

Seminár sa uskutoční 23. novembra 2016 v hoteli MIKADO, Hollého 11, 949 01 Nitra.

Väčšina prednášok, zaradených do odborného seminára, je zameraná na ekonomické prínosy a na optimalizačné opatrenia v rámci technológií spracovania plastov. Súčasťou seminára bude aj téma 3D technológií v súvislosti s plastikárskym priemyslom, ale aj predstavenie novej generácie kompozitných materiálov. Pre nástrojárov bude zaujímavá určite prednáška využitia obrábacích strojov. Seminár reaguje aj na potrebu riešenia povrchových úprav plastov. Novinkou na seminári budú podporné aktivity. SPK sa vracia k aktivitám, ktoré boli súčasťou prvých dvoch seminárov z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle. Na seminári budú mať možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. Aj takouto formou chce SPK podporiť spoluprácu najmä medzi svojimi členskými firmami.

Pozvánka     Prihláška

RAKÚSKO- SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU

Trenčín hotel Magnus, 13.október 2016

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľuje pozvať na bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektami s cieľom nadviazať nové obchodné kooperácie. Rokovania budú prebiehať v nemeckom, prípadne anglickom jazyku.

Ak si chcete prezrieť profily prihlásených rakúskych spoločností, stiahnite si Katalóg účastníkov TU...

V prípade záujmu prosíme kontaktujte kanceláriu. Prihlasovanie je možné najneskôr do 5.10.2016
Slovenského plastikárskeho klastra: 0903 909 676, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Účasť členov SPK na medzinárodnom veľtrhu „K" Führende Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie / Medzinárodný veľtrh plastov a kaučuku“ v nemeckom Düsseldorfe

Termín konania veľtrhu 19.10.2016 - 26.10.2016.

Slovenský plastikársky klaster organizuje pre svojich členov spoločnú návštevu veľtrhu spojenú s bilaterálnymi rokovaniami (B2B).
Veľtrh „K“ je najväčší plastikársky veľtrh na svete. Jedná sa o prvotriednu platformu pre rozvíjanie obchodných aktivít, a tiež tento veľtrh slúži ako indikátor inovačných trendov a budúcnosti celého priemyslu. Jedná sa o medzinárodný veľtrh s produktovou skupinou – spracovanie plastov, stroje pre spracovanie plastov, balenie, chemický priemysel, plasty v automobilovom priemysle. Informácie o medzinárodnom veľtrhu „K“ z roku 2013: veľtrh sa konal na výstavnej ploche 171.245 m2, vystavovalo viac ako 3.220 vystavovateľov z celého sveta, veľtrh navštívilo v roku 2013 okolo 218 000 návštevníkov zo 108 krajín sveta a 59 % z návštevníkov bolo z iných krajín ako Nemecko, 96 % z opýtaných návštevníkov tvrdilo, že veľtrh má vysokú inovačnú hodnotu, 92 % vystavovateľov očakávalo po veľtrhu následné obchody. Veľtrh K 2013 tak potvrdil svoje absolútne jedinečné postavenie v odbore. Po 3 rokoch sa znova koná v nemeckom Düsseldorfe .

Valné zhromaždenie Slovenského plastikárskeho klastra

22.6.2016 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretli zástupcovia členských firiem SPK, hostia a sympatizanti. V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2015,  návrh plánovaných aktivít na rok 2016 a 1. polrok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2016 a vypočuli si aj správu o hospodárení za rok 2015. Podstatnou časťou zasadania valného zhromaždenia bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov a gumy, znižovanie nákladov v oblasti nákupu elektriny a surovín, sieťovaniu medzi firmami v SR, ale aj na medzinárodný networking, ďalej bola zameraná na nástroje, ktoré môžu podporiť obchod a nadviazanie nových výrobných kontaktov (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Ku kvalite riadenej diskusie prispeli aj hostia z organizácií ako je SARIO, AZZZ, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora atď. Na záver valného zhromaždenia mali možnosť členské firmy nadviazať kontakty s hosťami, ale aj firmami, ktoré sa zatiaľ radia k sympatizantom SPK. Po neformálnom networkingu nasledoval spoločný obed. 

  

Memorandum o spolupráci medzi SPK a SBA

Slovak Business Agency a Slovenský plastikársky klaster podpísali 20.6.2016 Memorandum o spolupráci. Obsahom spolupráce bude predovšetkým podpora malým a stredným podnikom, zvýšenie atraktivity podnikateľského prostredia, rozvoj malých a stredných podnikov s inovatívnym potenciálom, ako aj podpora všetkých ostatných aktivít, ktoré zabezpečia udržateľnosť pracovných miest v malých a stredných podnikoch.

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) 2016 - Nitra

Od 24-27.5.2016 sa v Nitre uskutočnil Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV)  -  23 ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Súčasťou MSV bol okrem iných aj 20 ročník medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo - CHEMPLAST. Ako tradične v Hale M4 mali expozície nielen predajcovia strojov pre spracovanie plastov, ale medzi vystavovateľmi a návštevníkmi bolo veľa firiem, ktoré pre uvedený sektor poskytujú služby. Slovenský plastikársky klaster na ploche 32 m2 a pod gesciou Ministerstva hospodárstva prezentoval svojich členov, buď v „pasívnej podobe“ – logá zverejnené na stánku SPK, v „poloaktívnej podobe“ vo forme propagačných materiálov, prezentácií alebo produktov firiem, alebo „aktívnej podobe“ – okrem propagačných materiálov, výrobkov, prezentácií mali členské firmy aj aktívna účasť svojich zamestnancov priamo na stánku.  Počas veľtrhu si mohli všetci členovia SPK dohodnúť a zrealizovať rokovania so svojimi partnermi, alebo potenciálnymi partnermi priamo na stánku SPK. Samotní pracovníci SPK na stánku zrealizoval viac ako 35 konkrétnych rokovaní, a poskytli informácie viac ako 40 aktívnym záujemcom, ktorí sa na stánku zastavili s konkrétnymi dopytmi. Informácie, ktoré pracovníci SPK poskytovali sa týkali členov SPK, zamerania SPK na najbližšie obdobie, stavu odvetvia spracovania plastov v SR (napr. štatistiky , rozloženie firiem v rámci SR atď.). Rokovania zasa boli prevažne so slovenskými organizáciami, výrobnými firmami a slovenskými poskytovateľmi služieb pre spracovateľov plastov. Tento rok boli veľmi zaujímavé aj rokovania  so zástupcami českých firiem, ale boli to rokovania aj s obchodnými oddeleniami veľvyslanectiev, či komerčnými zahraničnými subjektami. Kým prvý deň bol stánok SPK viac vyťažený rokovaniami s inými vystavovateľmi, ktorí si SPK našli v rámci katalógu vystavovateľov, druhý deň bol viac vyťažený rokovaniami, ktoré si SPK plánoval, resp. pozýval sám. Na stánku boli aktívne prezentované aj dve školské ustanovizne – a to STU FCHPT Bratislava a SOS technická, Vranovská 4 Bratislava. V porovnaní s rokom 2015, kde sa SPK v Nitre prezentoval prvýkrát ako vystavovateľ, pracovníci SPK zaznamenali obrovský záujem o SPK, dianie v sektore spracovania plastov od účastníkov veľtrhu ale aj veľký záujem o firmy, združené v SPK.

  

JOB EXPO 2016

Slovenský plastikársky klaster poskytol svojim členom možnosť prezentovať svoju firmu a aktuálne voľné pracovné miesta na jednom z najväčších veľtrhov práce v SR – JOB EXPO 206, ktorý sa konal od 26-27.apríla 2016 v Nitre. (POZVÁNKA) Na spoločnom stánku SPK v hale M3 aktívne prezentovali tri členské firmy z troch regiónov svoje možnosti aktuálneho zamestnávania, ako aj ponuku benefitov pre zamestnancov. Jednalo sa o firmu Reydel Automotive Slovakia s.r.o., z Nitry, RF spol. s.r.o., z Malaciek, Boge Elastmetall Slovakia, a.s., z Trnavy. Členská firma KM System,s.r.o z Prešova prezentovala svoje voľné pracovné miesta v aktuálnych zoznamoch voľných pracovných miest, ako aj na stánku SPK. Okrem spoločného stánku SPK sa na výstave zúčastnili aj ďalší členovia SPK v samostatných stánkoch v hale M1– a to JASPLASTIK - SK, s.r.o , AU Optronics (Slovakia) s.r.o., ZKW Slovakia s.r.o. a v hale M2 Slovenská obchodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora.

26.4.2016 v prednáškovej miestnosti haly M3 zorganizoval SPK a TRK SOPK spoločný workshop k duálnemu vzdelávaniu v oblasti spracovania plastov pod názvom „Duálne vzdelávanie v sektore spracovania plastov a gumy - prístupy a výzvy.“ Na workshope bola bohatá účasť nielen účastníkov z plastikárskeho odvetvia. Na dvoch praktických príkladoch z realizácie duálneho vzdelávania, a to z obuvníckeho sektoru – firma ECCO Slovakia, a.s. a zo strojárskeho sektoru- firma HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom bolo možné sa naozaj prakticky poučiť. Obidvaja predstavitelia firiem tak ako Ing. Karol Šperka, HR koordinátor DV - HF NaJUS, a. s. z Dubnice nad Váhom, tak aj Ing. Petr Milan, HR director zo spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine okrem pozitív upozornili účastníkov workshopu aj na úskalia v realizácii. Obidve vystúpenia boli pre plastikárov a gumárov nie len inšpiratívne a motivačné, ale stali sa aj reálnym začiatkom príprav pre spoločné koncepty v oblasti duálneho vzdelávania v plastikárskom priemysle.

Na výstave JOB EXPO 2016, ako aj na workshope sa zúčastnila aj členská firma SPK ICOSA s.r.o. , ktorá je zároveň aj mediálnym partnerom SPK. Prostredníctvom linku si môžete pozrieť Aktualitu na www.plasticportal.sk.
http://www.plasticportal.sk/sk/o-dualnom-vzdelavani-sa-hovorilo-v-ramci-vystavy-job-expo-2016-v-nitre.html/c/3580

   

   

WORKSPACE EUROPE

Slovenský plastikársky klaster podporuje spoluprácu vysokých a stredných škôl s firmami, sieťuje tiež organizácie, ktoré sa snažia napomáhať prepojeniu teórie a praxe, ale podporujú aj adaptačný proces absolventov vo firmách.

WorkSpace Europe je konzorcium 11 slovenských vysokých škôl a je prvé a v súčasnosti jediné slovenské konzorcium v oblasti vysokoškolského vzdelávania pre Erasmus zahraničné pracovné stáže, akreditované Európskou komisiou. Zamestnávateľom na Slovensku ponúka prístup k mladým odborníkom zo zahraničných vysokých škôl z najrôznejších odborov.

Špecializuje sa na poskytovanie medzinárodnej praxe pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl, prostredníctvom ich umiestňovania do firiem a organizácií na pracovné stáže, kde majú príležitosť získať medzinárodnú pracovnú skúsenosť pre štart ich profesionálnej kariéry. Materiál o WorkSpace Europe.

V prípade, že ako firma máte záujem
o spoluprácu v tejto oblasti kontaktuje sa na:
WorkSpace Europe
Štúrova 3, 81102 Bratislava

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.workspaceeurope.sk

STARŠIE ...