Aktuality

CHEMDAY , FCHPT STU  BRATISLAVA, 14.11. 2017

FCHPTChemický parlament študentov FCHPT STU a Klub Sokrates s podporou vedenia FCHPT STU v Bratislave sa rozhodli vytvoriť platformu pre vzájomné stretnutie a komunikáciu firiem z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu a študentov fakulty. Táto akcia s názvom ChemDay sa uskutočnila v utorok 14.11. 2017 v čase od 9:00- 13:00 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. Na akcii sa zúčastnilo 17 výrobných a výskumných spoločností, spoločnosť TREXIMA a GSK Slovakia, s.r.o. Každá z firiem mala vlastný stánok vo vestibule FCHPT STU, kde prezentovala svoje aktivity. V posluchárňach CH13 a CH15 prebiehali podľa časového harmonogramu tiež prezentácie týchto firiem. Firmy okrem toho, že predstavili svoju činnosť, ponúkli študentom možnosť spolupráce a participácie na riešení špecifických úloh už počas štúdia (ŠVOČ, odborné praxe, témy bakalárskych a diplomových prác.). Cieľom akcie bolo tiež predstaviť študentom možnosti ich ďalšieho uplatnenia po skončení štúdia. Akcie CHEMDAY sa zúčastnili predovšetkým veľké výrobné spoločnosti, ale čo je pozitívne, aj firmy zaoberajúce sa výskumom. Akcia bola realizovaná v prvom ročníku a vysoká účasť študentov svedčí o tom, že sa stretla s pozitívnym ohlasom.

CHEMDAY FCHPT1     CHEMDAY FCHPT2

„NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO PRE SPRACOVATEĽOV PLASTOV V RÁMCI KRAJÍN EU – TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRESNÉ A RÝCHLE 3D MERANIE – SKÚSENOSTI Z PRAXE" – 9.11.2017 , Nový Smokovec, Hotel Atrium

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom realizovali 14.3.2017 seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie – skúsenosti z praxe". Seminár bol zabezpečovaný v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Dňa 9.11.2017 v Novom Smokovci v hoteli ATRIUM mali možnosť aj firmy zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja sa zúčastniť na tomto monotematickom seminári. Trvalo sa jedná o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby. Na monotematických seminároch, pri ktorých je možné priamo demonštrovať aj praktické skúsenosti na nových technológiách, je spokojnosť účastníkov zaručená. Týmto seminárom prispel aj SPK spolu s SOPK k zvyšovaniu odborného vzdelania predovšetkým zamestnancov v oblasti kvality. Na seminári sa tak ako v Trnave zúčastnilo 30 zamestnancov z 16 firiem.

Bližšie informácie stiahnete TU.

IMG 4217  IMG 4220

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

FAKUMA 2017, FRIEDRICHSHAFEN, GERMANY, 17-19.10.2017

Slovenský plastikársky klaster a Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje pre svojich členov tak, ako v roku 2015 spoločnú návštevu veľtrhu FAKUMA 2017 v meste Friedrichshafen. Uvedený veľtrh obsadil druhé miesto v celkovom hodnotení medzinárodných veľtrhov zameraných na plasty. 

Spoločná návšteva na veľtrhu FAKUMA bola realizovaná 17-19.10.2017. Skupina 12 účastníkov z 8 firiem, (z toho 4 účastníci boli z nečlenských spoločnosti SPK) sa dňa 18.10.2017 zúčastnila plánovaných bilaterálnych rokovaní a oboznámila sa s technickými novinkami, ktoré veľtrh v roku 2017 priniesol. Okrem samotnej návštevy a získavania nových kontaktov z veľtrhu FAKUMA si účastníci spoločnej návštevy vymieňali informácie a skúsenosti aj navzájom - medzi sebou. V skupine boli účastníkmi výrobné spoločnosti - spracovatelia plastov (a to veľké, stredné aj malé spoločnosti) nástrojárne, výrobná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou compoundov a regranulátov, výrobná spoločnosť v oblasti riešenia problematiky životného prostredia a ekológie. Vstupenky na veľtrh FAKUMA poskytla členská spoločnosť WITTMANN BATTENFELD SK spol. s r.o. z Trenčína.

Pozvánka

RAKÚSKO-SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO, KOVOSPRACUJÚCEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU, HOTEL ALEXANDRA, PÚCHOV, 5.10.2017

Podujatie bolo pripravené v spolupráci: ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko, Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, Prešovskou regionálnou komorou SOPK, Slovenským plastikárskym klastrom.

Rakúsko-slovenská kooperačná burza bola primárne určená pre výrobné firmy a poskytovateľov technologických služieb v odvetviach strojárstva, výroby a spracovania kovov a plastov.
Aj v roku 2017 sa podujatie stretlo s veľmi dobrou odozvou aj zo strany rakúskych aj slovenských podnikateľov. Môžeme konštatovať, že podujatie malo prínos pre obidve strany. Počas burzy bolo zrealizovaných 102 bilaterálnych plánovaných rokovaní. Účastníci burzy ale viedli aj neformálne rokovania mimo stanoveného harmonogramu.

Program podujatia:
http://www.advantageaustria.org/sk/events/Kooperacna-burza-2017_Program.pdf
Prehľad rakúskych firiem a ich profilov sa nachádza v katalógu:
http://www.advantageaustria.org/sk/events/KOOP2017_Zoznam_rakuskych-ucastnikov.pdf

IMG 4155  IMG 4159

7. ROČNÍK SEMINÁROV Z CYKLU „TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE“ - INOVÁCIE V OBLASTI MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ – RECYKLÁCIA VÝROBKOV Z PLASTOV V ZMYSLE POŽIADAVIEK KONCEPCIE EU

Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ako partnerom projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) zorganizovali v poradí už 7. seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle“. Ten sa uskutočnil 28.9.2017 vo Veľkej Lomnici, v Hoteli International. Na seminári sa zúčastnilo 48 účastníkov, 11 prezentujúcich v 8 témach z 3 krajín EU. Prvýkrát vystupovali v polohe prezentujúcich aj zástupcovia členských spoločností SPK, kde sa snažili odovzdať svoje skúsenosti a odborné vedomosti ostatným účastníkom seminára. Témy boli zostavené na základe prejaveného záujmu zo strany členov SPK a vychádzali aj z potrieb praxe. Viac o seminári sa môžete dozvedieť prostredníctvom článku mediálneho partnera akcie PlasticPortal

http://www.plasticportal.sk/sk/reportaz-zo-7-odborneho-seminara-z-cyklu-trendy-v-plastikarskom-priemysle.html/c/4627

IMG 4137  IMG 4132

PREZENTÁCIA SPK  NA KONFERENCII „OD PROGRAMU ERAZMUS K ERAZMUS+“, 26.9.2017, BRATISLAVA

logo sk erazmusPri príležitosti 30 výročia programu ERAZMUS + pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport v Európe bola pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovaná slávnostná medzinárodná konferencia, kde v panelovej diskusii pod názvom „Projektová spolupráca – podpora rozvoja inštitúcií aj jednotlivcov“ vystúpila výkonná riaditeľka SPK.  SPK sa takto mohol podeliť so svojimi projektovými skúsenosťami s ostatnými účastníkmi. Prispel aj svojim „príbehom“ do brožúrky príbehov, ktorý si môžete pozrieť na nasledujúcom linku http://www.erasmusplus.sk/30_rokov/doc/Brozura_30_rokov.pdf

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

Dňa 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období.

Dňa 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Trenčín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave učebných osnov pre nový učebný odbor (3 ročný) pre nový študijný odbor (4.ročný) a učebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli byť zostavené materiály predložené na schvaľovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o možnosti prípravy 4 ročného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôležitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

Dňa 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 členov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o kľúčové zasadanie pracovnej skupiny, pretože jeho hlavným cieľom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre učebný odbor 3 ročný Operátor – plastikár, 4 ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠIOV Ing. Viera Žatkovičová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a časové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní žiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodržať.

VÝSTAVA "DEMO PLAST 2017“  (EXPO ARAD, ARAD , 21-24.6.2017) RUMUNSKO

Na pozvanie organizátora výstavy „Demo Plast 2017“ sa zúčastnili zástupcovia SPK TRK SOPK v dňoch 22-23.6.2017 na výstave Demo Plast v Arade .

Demo Plast 2017 je výstava & obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Vytvorila platformu pre nové obchodné príležitosti. DEMO PLAST kládol dôraz na prax a najmodernejšie zariadenia integrujúce inovácie Industry 4.0 a poskytoval vystavovateľom riešenia v celom procesnom reťazci v priemysle plastov, gumy a kompozitných materiálov. Hlavnou témou boli príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendov v automobilovom priemysle - ako jedného z najdynamickejších odberateľských odvetví
SPK na spoločnom stánku s TRK SOPK zrealizovalo viac ako 10 kratších rokovaní a nadviazalo spoluprácu s 13 organizáciami. Najdôležitejšie rokovania prebehli s: IQ Kecskemét Industrial Research Ltd., University of Craiova, Automotive Cluster Serbia. So všetkými tromi organizáciami SPK aj SOPK nadviazalo aktívnu spoluprácu. SPK na stánku propagovalo firmy, organizácie a inštitúcie združené v rámci SPK. SPK a SOPK mali 22.6.2017 spoločnú prezentáciu v prezentačnej miestnosti pavilónu C.

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (NITRA, 14.6.2017)

Dňa 14.6.2017 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretlo 31 účastníkov z 21 členských firiem SPK. Títo zastupovali 70 % všetkých členov SPK. Veľkú skupinu tvorili aj hostia a sympatizanti SPK, ktorých bolo 26 zo 17 organizácií a firiem. Členov SPK teší, že o dianie v SPK, ako aj o pripravované aktivity prejavilo záujem aj 8 nečlenských firiem, a tiež rôzne štátne a verejné inštitúcie, ako je SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenská inovačná a energetická agentúra, British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava Štátny inštitút odborného vzdelávania.  V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2016,  návrh plánovaných aktivít na rok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2017 a vypočuli si aj Správu o hospodárení za rok 2016. Podstatnou časťou zasadania Valného zhromaždenia SPK v roku 2017 bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov, spoluprácu vysokého školstva a firiem, na spoločné medzinárodné podujatia, ktoré SPK pre svojich členov organizuje v 2. polroku 2017. Rezonovala aj téma medzinárodného sieťovania (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Dôležitým praktickým výstupom diskusie, bolo zostavenie Pracovnej skupiny pre vytvorenie nového študijného odboru v rámci Duálneho vzdelávania, ktorý by odzrkadľoval reálne požiadavky firiem zo SR ale aj štandardy zo zahraničia.  Pracovná skupina začala svoju činnosť hneď po svojom formovaní, už v rámci tretej časti (neformálnej) Valného zhromaždenia, počas ktorej si mohli účastníci vymieňať skúsenosti a kontakty. V tejto neformálnej časti sa analyzovali aj témy pre ďalší ročník semináru Trendy v plastikárskom priemysle, ako aj bol prezentovaný výukový software PICAT II, vhodný pre odbornú prípravu zamestnancov firiem.  Podporou vnútorného sieťovania boli aj prezentačné materiály členských firiem SPK umiestnené v priestoroch Valného zhromaždenia. Ukončením tejto neformálnej časti Valného zhromaždenia bol spoločný obed. Členovia SPK prejavili odhodlanie riešiť spoločne problémy, ktoré v rámci prítomnosti, ale aj budúcnosti trápia plastikársky priemysel. 

ÚČASŤ SPK NA MSV NITRA 2017

Slovenský plastikársky klaster privítal na spoločnom stánku č.34 v hale M4  na ploche 20 m2 okrem členských spoločnosti, ktoré si na stánku mohli realizovať vzájomné rokovania, aj veľa záujemcov z Českej republiky a zo zahraničia. Spoločným menovateľom návštev bolo vyhľadanie vhodného partnera v rámci SR, výber vhodných partnerov pre spoločné projekty, získanie informácií ohľadom členských firiem SPK, návrhy na inovatívne riešenia pre slovenských výrobcov, atď. Na stánku mali všetky členské spoločnosti firemné materiály, 2 spoločnosti dodali firemné prezentácie, a 2 firmy dodali aj vlastné výrobky. Kancelária SPK spracovala po veľtrhu desiatku dopytov a nadviazala spoluprácu s viac ako 20 spoločnosťami. Zrealizovala aj 2 rokovania na spoločnom stánku Obchodného oddelenia Rakúskej ambasády. Prostredníctvom propagácie aktivít SPK prejavilo aj niekoľko firiem záujem stať sa členom SPK. Kancelária SPK po vzájomnej dohode s Agrokomplexom Nitra pozvala na MSV do Nitry, a tiež na stánok SPK  340 firiem priamym oslovením, ktoré obsahovalo viac ako 700 e-mailových adries. V porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali nižšiu návštevnosť na MSV Nitra 2017 práve z odvetvia spracovania plastov. Myslíme si, že sa tak udialo z dvoch dôvodov: súbežne prebiehal veľtrh Plastpol v meste Kielce v Poľsku a tiež, v roku 2017 súbežne s MSV neprebiehala medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo – CHEMPLAST.  Zároveň môžeme konštatovať, že požiadavky rokujúcich firiem na spoluprácu boli veľmi špecifické a jedinečné, niekedy sa jednalo len o hĺbkový prieskum trhu v SR. SPK pre svojich členov získal veľa zaujímavých podnetov, ako aj vytvoril zázemie pre realizované rokovania s obchodnými partnermi na MSV Nitra.  

viac informácií: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2017/

 

STARŠIE ...


Mediálni partneri: