Aktuality

OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - BUDOVANIE PLATFORMY OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - PODNIKATEĽSKÝ MODEL BUDÚCNOSTI, 30.11.2018, RADNICA - CIKKEROVA SIEŇ, NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA

V Cikkerovej sieni historickej radnici v Banskej Bystrici sa 30.novembra 2018 stretli vybraní predstavitelia inštitúcií, ktorí chcú byť partnerom budúcej platformy na Slovensku (Slovak Business Agency, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava a Banská Bystrica, Slovenský plastikársky klaster, Národná recyklačná agentúra Slovensko)
Prezentácií pri okrúhlom stole sa zúčastnili aj holandskí experti - šéf platformy Holland Circular Hotspot Freek van Eijk a Bart van de Laar z organizácie Circle Economy, ako aj Milan Chrenko - generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR. Holandsko je „pionierom“ obehovej ekonomiky v EÚ a má ambíciu spolupracovať v tomto smere aj so Slovenskom. Podujatie bolo súčasťou diskusií o založení platformy pre obehovú ekonomiku na Slovensku a organizovali ho práve partneri z budúcej platformy. Podujatie pozostávalo z dvoch častí: "Obehová ekonomika na Slovensku - budovanie platformy" Doobedňajšia časť bola zameraná na diskusiu v užšom kruhu medzi holandskými expertami a partnermi rodiacej sa slovenskej platformy. Pod názvom "Obehová ekonomika - podnikateľský model budúcnos-ti" bola pripravená poobedňajšia časť programu, ktorá bola v širšom zastúpení účastník,v a bola určená pre zástupcom v podnikateľských asociácií, klastrov a komôr, podnikom, aktivistom či samosprávam. Na obidvoch častiach podujatia sa zúčastnili zástupcovia Slovenského plastikárskeho klastra, jej súčasný predseda prezídia a výkonná riaditeľka. Slovenský plastikársky klaster bol iniciátorom medziodvetvových diskusií, keď na podnet MŽP SR a SBA (projekt MOVECO) zorganizoval v apríli 2018 seminár „Keď plastový odpad nie je odpad“.

  oe2

KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU 23. 10.2018, DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE PIEŠŤANY

Slovenský plastikársky klaster už po tretíkrát spolupracoval s organizátorom a partnermi na tomto veľmi zaujímavom podujatí, ktoré nie je úzko špecializované na jedno alebo dva odvetvia, ale poníma spoluprácu prierezovo. Mesto Piešťany hostilo v utorok 23.10.2018 v poradí už siedmu Kooperačnú burzu - tradičné podujatie rakúskych a slovenských firiem som zameraním na strojárstvo, spracovanie kovov a plastov, ako aj súvisiace technológie a služby. Rakúske a slovenské firmy z odvetví strojárstva, spracovania kovov a plastov opäť potvrdili stabilný záujem o vzájomnú spoluprácu. Popri ADVANTAGE AUSTRIA túto bilaterálnu platformu opäť organizačne podporili partneri z Trenčianskej, Trnavskej a Prešovskej regionálnej komory SOPK a Slovenského plastikárskeho klastra. O podnikateľských príležitostiach v Rakúsku aj tento rok slovenské firmy informovala agentúra Austrian Business Agency.

V rámci tohto ročníka podujatia hľadalo kooperačných partnerov celkovo 8 rakúskych a takmer 30 slovenských firiem. O tom, že medzi oboma krajinami a firmami aj naďalej existuje veľký záujem o vzájomnú spoluprácu, potvrdzuje aj počet bilaterálnych stretnutí, ktoré sa počas podujatia uskutočnili - tohto roku ich bolo okolo 130. Okrem toho zúčastnené firmy využili aj možnosť aktívneho networkingu, čím bol skutočný počet bilaterálnych rozhovorov ešte vyšší.

KOOPERAČNÝ PROFIL / FORMULÁR
https://goo.gl/forms/25OBFAj7Ei8bN3l52
STRÁNKA PODUJATIA
https://goo.gl/WW8j7H 

   

FAKUMA 16. – 20. 10.2018, FRIEDRICHSHAFEN, NEMECKO

V dňoch 16. – 20. októbra 2018 sa vo Friedrichshafene v Nemecku uskutočnil špecializovaný medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov FAKUMA 2018. Zároveň od 16–19.10.2018 Slovenský plastikársky klaster v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK zorganizoval skupinovú návštevu na uvedenom veľtrhu. Pracovnej cesty sa zúčastnilo spolu 8 účastníkov z 3 výrobných spoločností: JASPLASTIK-SK spol.s.r.o, SELEX INDUSTRIAL, s.r.o., Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. a zo Slovenského plastikárskeho klastra a Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Druhý a tretí deň pracovnej návštevy (17-18.10.2018) bol venovaný na individuálne rokovania členských firiem SOPK ale aj SOPK.
Na FAKUMA sa zúčastnilo v roku 2018 viac ako 1800 vystavovateľov. Pozornosť bola zameraná na najnovšie technológie, ktoré predstavili výhody efektívneho spracovania plastov pomocou vstrekovania, extrúzie, tvarovania za tepla a 3D tlače.
FAKUMA profituje z pozitívneho rozvoja priemyslu. Plasty sú na vzostupe. Ale nielen dopyt rastie, ale aj požiadavky na materiál a kvalitu spracovania. Na tomto medzinárodnom veľtrhu pre spracovanie plastov boli práve prezentované moderné riešenia kvalitného spracovania plastov. Trh s plastami charakterizujú intenzívna recyklácia a "zelené" materiály. Odborníci z celého sveta nachádzali na veľtrhu FAKUMA .riešenia aj v tejto oblasti
Tento rok mohli členské spoločnosti SPK, ktoré prejavili záujem o spoločnú návštevu absolvovať uvedené návštevu bezplatne. Aktivita bola finančne podporená MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z.

  

TRÉNING TRÉNEROV PRE VÝUČBOVÝ SOFTWARE PRE VSTREKOVANIE PLASTOV - PICAT II, 15.10.2018, BRATISLAVA

SPK v spolupráci s členskou firmou A-OMEGA, s.r.o. zorganizovalo Tréning trénerov, ktorý bol zameraný na správne používanie výučbového software PICAT II, ktorý SPK transferoval z Veľkej Británie. Týmto krokom, chce SPK podporiť interné odborné vzdelávanie v plastikárskych firmách. SPK sa po testovaní v rámci otvorených vzdelávacích programov (účastníci vzdelávania z viacerých firiem) sa rozhodol investovať do slovenskej verzie simulačného vzdelávacieho software PICAT II, ktorý má za sebou už overenú tradíciu v podnikovom vzdelávaní. Čo prináša PICAT II - Injection Moulding Simulation software online/ Simulačný vzdelávací software? Na základe simulácie jednotlivých parametrov vstrekovacieho procesu si môžu účastníci vzdelávania overiť,  do akej miery chápu súvislosti medzi parametrami vstrekovacieho procesu, a ako ich následne dokážu použiť v rámci reálneho vstrekovacieho procesu priamo vo firme. Uvedený program je možné využiť nie len pre interné vzdelávanie zamestnancov vo firmách, ale je ho možné využiť aj ako nástroj na výber odborných zamestnancov pre pracovné pozície v oblasti vstrekovania plastov. Na tréningu sa zúčastnilo 16 účastníkov z 8 firiem. Trénerom bol p. Neville Dudley z Wolverhampton College z UK. Tréning bol tlmočený z anglického jazyka do slovenského jazyka a bol realizovaný v PC učebni spoločnosti IT learning v Bratislave. SPK v rámci projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, ktorý je dotovaný prostredníctvom MH SR, môže zakúpiť výučbový program PICAT II pre 6 svojich členských organizácií.

Bližšie informácie        Information

REALIZÁCIA 8.ROČNÍKA SEMINÁRA Z CYKLU TRENDY V PLASTIKÁRSKOM PRIEMYSLE, 9-10.10.2018, DEMÄNOVÁ, HOTEL VIA JASNÁ

logo SPKSeminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle bol zameraný na existujúce inovatívne technológie a prístupy v plastikárskom priemysle, ale miesto v témach seminára mali aj  materiálové inovácie. Okrem zaujímavých odborných vystúpení boli všetky prezentácie inovatívnych technológií alebo materiálov posilnené s praktickými ukážkami strojov, zariadení, postupov alebo simulácií. Druhý deň, ktorý bol pod názvom „INOVAČNÝ DEŇ“ bol zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Svoje inovácie predstavili 2 členské spoločnosti SPK a 1 nečlenská firma. Zaujímavosťou uvedeného dňa bola účasť hostí, ktorí zastupovali zahraničné organizácie. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov, kde viac ako 70 % tvorili účastníci z členských firiem SPK. Tento rok bol seminár čiastočne finančne podporený MH SR prostredníctvom projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom zvýšenia inovačného potenciálu, zníženia nákladov a vzájomnej spolupráce“ – INNOPLAST, dotácia na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona č. 71/2013 Z.z

Pozvánka

Podrobný odborný článok o jednotlivých vystúpeniach si môžete pozrieť na strane 90-91 v časopise Strojárstvo 11/2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SLOVENSKÉHO PLASTIKÁRSKEHO KLASTRA (SPK) 21.6.2018, Nitra

Valného zhromaždenia SPK (VZ SPK) sa v Nitre zúčastnilo 17 členov oprávnených alebo poverených k hlasovaniu z celkového počtu 33 riadnych členov, ktorí si splnili povinnosti člena vyplývajúce zo Stanov SPK. Ak by sme to vyhodnocovali celkovo, tak na VZ 2018 sa zúčastnilo 24 účastníkov z 17 členských firiem SPK, 27 účastníkov z 18 organizácií, inštitúcií a firiem, z toho 2 účastníci zo zahraničia /City of Wolverhampton College, UK/). Na VZ SPK 2018 prijali pozvanie zástupcovia z SARIO, Slovak Business Agency, VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, z British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, z Obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva, z Bratislavy a zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Väčšina hostí participovala na prezentáciach a riadenej diskusii. SPK má snahu v rámci riadneho VZ vždy pripraviť pre svojich členov aj zaujímavé témy k diskusii, a tak už počas VZ riešiť niektoré dosť zložité otázky z komplexnejšieho pohľadu. Viac informácií môžete získať v tomto článku.

 

 

SEMINÁR „KEĎ PLASTOVÝ ODPAD NIE JE ODPAD“, 10-11.4.2018, DEMÄNOVÁ – HOTEL VIA JASNÁ

Dňa 10-11.4.2018 organizoval Slovenský plastikársky klaster v hoteli Via Jasna v Demänovej „Keď plastový odpad nie je odpad“. Ten sa konal pod záštitou Ministerstva životného prostredia a za finančnej podpory dvoch partnerov a ich medzinárodných projektov - (EEN projekt) Slovenská obchodná a priemyselná komora a (projekt BIOCOMPAC-CE) Slovenská technická univerzita, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

Slovenský plastikársky klaster si dal za cieľ na tomto seminári prepojiť viacerých aktérov pohybujúcich sa v oblasti obehového hospodárstva. Vytvoril tak platformu spolupráce medzi štátnym sektorom, neziskovým sektorom, výrobcami výrobkov z plastov a recyklačnými spoločnosťami. Na seminári sa zúčastnilo 55 účastníkov a vystúpilo 9 prednášajúcich.  Okrem vysvetlenia Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vysvetlenia filozofie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa seminár zameral aj na praktické otázky z oblasti recyklácie technických ale aj komunálnych plastov.  V rámci diskusie sa otvorili otázky recyklácie plastov v rôznych odvetviach napr. pri výrobe automobilov ale aj likvidácii ojazdených vozidiel. Druhý deň bol venovaný biodegradovateľným plastom, ekologickým plastom v potravinárskom priemysle, ale aj prepojeniu biodegradovateľných plastov s produktovým dizajnom.

 

ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU ClusterFY

Slovenský plastikársky klaster (SPK) je zapojený prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) do projektu ClusterFY.
Dňa 6.11.2017 sa SPK zúčastnil na II. zasadaní stakeholderov projektu ClusteFY, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke SIEA, na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Na stretnutí sa preberali otázky certifikácie a recertifikácie klastrov. Zástupcovia zúčastnených klastrov prostredníctvom zástupcov MH SR získali aktuálne informácie ohľadom podpory inovácií a klastrov v SR. Pre SPK bola veľmi prínosná prednáška Prof. Dr. Pavelkovej, PhD., ktorá predstavila možnosti kooperácie s Českou republikou na úrovni klastrových politík a priemyselných klastrov.
Viac informácií na:
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Na stretnutí stakeholderov projektu ClusteFY (III.zasadanie) , ktoré sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave, sa zúčastnila aj zástupkyňa SPK. Tu sa diskutovalo o ďalších možnostiach spolupráce slovenských a českých klastrov. Podujatia sa zúčastnila prezidentka Národní klastrové asociace z Českej republiky Pavla Břusková, prezident Únie klastrov Slovenska Daniel Ács, riaditelia klastrov, ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a SIEA. Česká strana ponúkla možnosti kooperácie so slovenskými klastrami v rámci pripravovaných aktivít počas regionálnych dní klastrov v Českej republike.

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-15929/podpora-klastrov-v-centre-pozornosti/

ZASADANIE PRACOVNEJ SKUPINY  „DUÁLNE VZDELÁVANIE“, TRENČÍN, 27.6.2017 A 21.9. 2017, 10.11. 2017

Dňa 27.6. 2017 sa v tréningovej miestnosti spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol.s.r.o. v Trenčíne stretlo 7 členov pracovnej skupiny pre Duálne vzdelávanie. Pracovná skupina sa skonštituovala na Valnom zhromaždení SPK 14.6.2016 v Nitre, kde realizovala aj svoje úvodné stretnutie.
Hlavným cieľom prvého zasadania bolo zostaviť návrh študijného odboru v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. Členovia pracovnej skupiny sa na úvod dohodli, že spoločne zostavia okruhy/učebný rámec, ktoré by mali byť základom pre študijný odbor v pracovnom názve „Technik plastikárskej výroby“. V druhom kroku sa dohodli, že spoločne zadefinujú povolania, v ktorých by sa absolvent študijného odboru „Technik plastikárskej výroby“ mohol uplatniť. V treťom kroku členovia pracovnej skupiny riešili porovnanie existujúcich a schválených učebných osnov pre študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby – vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik s rámcovými okruhmi požadovanými praxou. Na záver členovia pracovnej skupiny formulovali úlohy, ktoré skupina musí riešiť v najbližšom období.

Dňa 21.9.2017 sa v rokovacej miestnosti TRK SOPK, Jesenského 2, Trenčín stretlo 7 zástupcov pracovnej skupiny DUÁLNE VZDELÁVANIE. Hlavnou aktivitou pracovnej skupiny bolo rozdelenie úloh a zostavenie metodológie pri príprave učebných osnov pre nový učebný odbor (3 ročný) pre nový študijný odbor (4.ročný) a učebné osnovy pre vyššie odborné štúdium (DUAL 18+), tak aby mohli byť zostavené materiály predložené na schvaľovanie a následne uvedené do experimentálneho overovania. Na zasadaní pracovnej skupiny bola poskytnutá aj Informácia o možnosti prípravy 4 ročného vysokoškolského prakticky zameraného bakalárskeho odboru. Dôležitou diskusiou bola aj diskusia o Duálnom vzdelávaní 18+.

 

Dňa 10.11.2017 sa vo firme HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., v Bánovciach nad Bebravou stretlo 8 členov pracovnej skupiny a 5 technických zamestnancov- špecialistov z plastikárskych firiem. Jednalo sa o kľúčové zasadanie pracovnej skupiny, pretože jeho hlavným cieľom bolo pripomienkovanie pripravenej dokumentácie pre experimentálne overovanie (predmetné zameranie a didaktické ciele) pre učebný odbor 3 ročný Operátor – plastikár, 4 ročný študijný odbor Technik spracovania plastov a pre Vyššie odborné štúdium – Technológ plastikárskej výroby. Na zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠIOV Ing. Viera Žatkovičová, s ktorou je celý proces prípravy konzultovaný a koordinovaný. Na zasadaní poskytla aj konkrétne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy, ako aj upozornila na metodologické kroky a časové horizonty, ktoré musia odborné školy pri predkladaní žiadosti zaradenia uvedených odborov do pilotného overovania dodržať.

STARŠIE ...


Mediálni partneri: