Aktuality

„7th International Conference Polymeric Materials in Automotive & 23rd Slovak Rubber Conference“  (PMA & SRC 2017)

Na základe úspešných konferencií v rokoch 2005,2007, 2009, 2011, 2013 a 2015, usporadúva Slovenská technická univerzita a Ústav polymérov SAV aj v tomto roku už „7 medzinárodnú konferenciu polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 23. ročník slovenskej gumárenskej konferencie“, ktorá sa uskutoční od 29-31.5.2017 v konferenčnom centre hotela : Lindner Hotel Gallery Central. Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky dôležité informácie a program sú uverejnené na webstránke konferencie http://pma.sav.sk

FORMY a PLASTY 2017

Je možné efektivitu výroby zvýšiť ? Aké cesty k tomu vedú ? Pomôže firmám nový koncept „priemyslu 4.0“ ? Aká je efektivita výroby v porovnaní s vyspelými priemyselnými štátmi ? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsia odpovedať prednášky na konferencii FORMY a PLASTY, ktorá sa uskutoční 17-18.5.2017 v Brne. SPK pozýva svojich členov, ale aj nečlenské spoločnosti na konferenciu, ktorú organizuje partnerská firma JAN SVOBODA s.r.o. v spolupráci s Ľubomírom Zemanom. Podrobnejšie informácie:
http://www.jansvoboda.cz/files/user_files/konference-2017/170.pdf

POZVÁNKA

Pozvánka na stánok členov Slovenského plastikárskeho klastra „JOB EXPO 2017“

Slovenský plastikársky klaster aj v roku 2017 sa rozhodol podporiť kvalitu ľudských zdrojov u svojich členov. Srdečne Vás pozývame na spoločný stánok členov SPK na 7. ročníku „Veľtrhu práce – Job Expo 2017“. Veľtrh práce – Job Expo 2017 sa uskutoční 27-28.4.2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto najväčšom slovenskom veľtrhu práce budú mať možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou, zrealizovať rozhovory s budúcimi zamestnancami, ale aj nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Viac informácií http://jobexpo.sk/sk/1

Newmatec 2017 - Nové trendy v materiáloch a technológiách – využite príležitosť na stretnutie a výmenu informácii so zástupcami  spoločností, ktoré pôsobia v slovenskom automobilovom a strojárskom priemysle.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pripravuje najväčšie automotive podujatie na Slovensku - 3. ročník konferencie NEWMATEC 2017 . Minulý rok sa konferencie NEWMATEC zúčastnilo viac ako 250 delegátov – najmä top a middle manažérov z automobilových spoločností, pôsobiacich na Slovensku.
Je to znalostné fórum zamerané na nové materiály a technológie, ktoré určujú súčasné trendy automobilového a pridruženého priemyslu.

Hlavná téma: Nové trendy v materiáloch a technológiách
Ďalšie témy: problematika ľudských zdrojov, manažment, industry 4.0
Miesto podujatia: Hotel Partizán, Tále
Termín: 28. – 29. marec 2017
Členovia SPK získajú 10% zľavu z účastníckeho poplatku po zadaní zľavového kódu. Každý člen si tento kód môže vyžiadať v kancelárii SPK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Bližšie informácie

   

„Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín
EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe"

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom Vás pozávajú 14.3.2017 na seminár "Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe". Seminár sa realizuje v spolupráci s odborníkmi firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o v Meracom a školiacom centre ZEISS v Trnave. Jedná sa o vysoko aktuálnu tému najmä pre výrobné spoločnosti, pretože zabezpečovanie kvality výslednej produkcie je nevyhnutnou súčasťou skvalitňovania procesu riadenia výroby.

Pozvánka

INFORMÁCIA PRE ČLENOV – ŠKOLENIE "OPTIMALIZÁCIA VSTREKOVACIEHO PROCESU I. POLROK 2017"

Členské firmy SPK : A-OMEGA, s.r.o.  a Mapro Slovakia s.r.o., spolupracujú pri realizácii  série školení pre firmy s plastikárskou výrobou. Ponúkajú vzdelávanie pre nastavovačov vstrekolisov – jednu z najžiadanejších tém – Optimalizácia vstrekovacieho procesu, kde bola zaradená aj nová metóda výučby, prostredníctvom interaktívneho výučbového software PICAT II, ktorý bol zakúpený formou licencie z Polymer Training and Innovation Centre z Telfordu (Veľká Británie).

Slovenský plastikársky klaster svojim členským firmám ponúka možnosť využiť  10 % zľavu z ceny v prípade, že sa rozhodnú vyslať svojich zamestnancov na školenie  v niektorom z dole uvedených termínov. 

Stiahnite si bližšie informácie TU.

Účasť na INTERPLASTICA 2017 - 20. ročník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy v Moskve

SPK v spolupráci s TRK (Trenčianska regionálna komora) SOPK organizuje  prvú akciu v roku 2017, a  to účasť členov SPK na veľtrhu INTERPLASTICA v Moskve. Medzinárodná výstava sa koná od 24.-27. januára 2017 http://www.interplastica.de. Interplastica 2017 je 20. ročník špecializovanej medzinárodnej výstavy plastov a gumy. Návšteva veľtrhu je plánovaná od 24-26.1.2017. Vzhľadom na vízovú povinnosť a vybavenie pozvania je potrebné aby sa firmy prihlásili najneskôr do 10.1.2017. Uprednostňujem záujemcov z radov členov SPK. Ďalšie otázky k programu, ako aj k samotnej návšteve na veľtrhu smerujte priamo TRK SOPK – Ing. Ján Václav, riaditeľ : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PROJEKT „Zvýšenie konkurencieschopnosti členov Slovenského plastikárskeho klastra prostredníctvom získavania poznatkov, vzájomnej a medzinárodnej spolupráce - „PLASTINFORM“

SPK podpísal s MH SR 1.12.2016 zmluvu o poskytnutí dotácie č.415/2016-2060-3400 v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) DM-18/2014. Hlavným cieľom projektu je  podporovať zvýšenie konkurencieschopnosti firiem v sektore výroby výrobkov z gumy a plastov tak, že uvedený sektor bude každoročne zlepšovať svoje postavenie v národnom hospodárstve SR (napr. zvyšovať makroekonomické ukazovatele, ale aj úroveň a rozsah inovácií). Kľúčovými aktivitami projektu je podpora účasti členov SPK na proexportnom podujatí – veľtrhu v zahraničí, aktualizácia a rozšírenie databázy plastikárskych firiem, ktorú spravuje SPK, prípravy analýzy sektoru spracovania gumy a plastov v SR a jeho porovnanie s EU, rozšírenie  Katalógu plastikárskych firiem a príprava Mapy plastikárskych firiem (verzia on – line na stránke SPK), organizovanie 6.seminára z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle a podpora vzdelávacích aktivít pre oddelenia nákupu plastikárskych firiem.  Na projekt bolo vyčlenených z MHSR 46 000 EUR plus SPK do projektu investuje vlastné zdroje vo výške 19 720 EUR. Projekt bude ukončený 31.3.2017.

DOHODA O SPOLUPRÁCI S ČLENOM SPK – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA

Dňa 4.11.2016 podpísal Slovenský plastikársky klaster so svojim členom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Dohodu o spolupráci pri realizácii projektu Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, technológií, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách.
Slovenská obchodná a priemyselná komora je jedným zo štyroch partnerov na Slovensku, ktoré sú zapojené do uvedeného projektu.
Prostredníctvom spolupráce s SOPK by chcel SPK sprostredkovať aj svojim členom aktívne poradenstvo v uvedených oblastiach, spoluorganizovať monotematické semináre, podnikateľské misie a kooperačné podujatia na Slovensku aj v zahraničí.
Web: www.enteprise-europe-network.sk / www.een.sk

NADVIAZANÁ SPOLUPRÁCA S VYDAVATEĽMI ODBORNÝCH ČASOPISOV V ČESKEJ REPUBLIKE

Slovenský plastikársky klaster po realizácii MSV v Brne nadviazal spoluprácu s vydavateľom časopisu Automobil Industry www.automobilindustry.cz a Plastics Production www.plasticsproduction.cz S vydavateľom začal spolupracovať na distribúcii časopisov pre svojich členov.

Slovenský plastikársky klaster začal aj aktívnu spoluprácu s vydavateľom ďalších dvoch zaujímavých informačných médií:

Časopis

Svět plastů – odborný časopis etablovaný v českom plastikárskom segmente. „Opřete se o mediální partnerství, odbornost, největší náklad a formu distribuce ve svém oboru a znásobte komerční dopad vaší prezentace“http://www.svetplastu.eu

logo TECHnews

TECHnews – vychádza každé 3 týždne vo formátu PDF, je distribuovaný v rámci plastikárskeho segmentu a technológií s ním súvisiacich, na 1500 striktne vyselektovaných, menovitých, konkrétnych mailových adries kompetentných osôb. „Publikovanie krátkych tlačových správ, noviniek, aplikácii je ZDARMA, rozsiahlejšie materiály po dohode“.

RAKÚSKO- SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA STROJÁRSKEHO A PLASTIKÁRSKEHO PRIEMYSLU

Trenčín hotel Magnus, 13.október 2016

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľuje pozvať na bilaterálne rozhovory medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľskými subjektami s cieľom nadviazať nové obchodné kooperácie. Rokovania budú prebiehať v nemeckom, prípadne anglickom jazyku.

Ak si chcete prezrieť profily prihlásených rakúskych spoločností, stiahnite si Katalóg účastníkov TU...

V prípade záujmu prosíme kontaktujte kanceláriu. Prihlasovanie je možné najneskôr do 5.10.2016
Slovenského plastikárskeho klastra: 0903 909 676, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Účasť členov SPK na medzinárodnom veľtrhu „K" Führende Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie / Medzinárodný veľtrh plastov a kaučuku“ v nemeckom Düsseldorfe

Termín konania veľtrhu 19.10.2016 - 26.10.2016.

Slovenský plastikársky klaster organizuje pre svojich členov spoločnú návštevu veľtrhu spojenú s bilaterálnymi rokovaniami (B2B).
Veľtrh „K“ je najväčší plastikársky veľtrh na svete. Jedná sa o prvotriednu platformu pre rozvíjanie obchodných aktivít, a tiež tento veľtrh slúži ako indikátor inovačných trendov a budúcnosti celého priemyslu. Jedná sa o medzinárodný veľtrh s produktovou skupinou – spracovanie plastov, stroje pre spracovanie plastov, balenie, chemický priemysel, plasty v automobilovom priemysle. Informácie o medzinárodnom veľtrhu „K“ z roku 2013: veľtrh sa konal na výstavnej ploche 171.245 m2, vystavovalo viac ako 3.220 vystavovateľov z celého sveta, veľtrh navštívilo v roku 2013 okolo 218 000 návštevníkov zo 108 krajín sveta a 59 % z návštevníkov bolo z iných krajín ako Nemecko, 96 % z opýtaných návštevníkov tvrdilo, že veľtrh má vysokú inovačnú hodnotu, 92 % vystavovateľov očakávalo po veľtrhu následné obchody. Veľtrh K 2013 tak potvrdil svoje absolútne jedinečné postavenie v odbore. Po 3 rokoch sa znova koná v nemeckom Düsseldorfe .

Valné zhromaždenie Slovenského plastikárskeho klastra

22.6.2016 sa v Nitre v hoteli MIKADO stretli zástupcovia členských firiem SPK, hostia a sympatizanti. V rámci hlavného programu si účastníci vypočuli prehľad činnosti za rok 2015,  návrh plánovaných aktivít na rok 2016 a 1. polrok 2017. Boli oboznámení s rozpočtom na rok 2016 a vypočuli si aj správu o hospodárení za rok 2015. Podstatnou časťou zasadania valného zhromaždenia bola tematicky riadená diskusia, ktorá sa zameriavala na duálne vzdelávanie, ľudské zdroje v sektore spracovania plastov a gumy, znižovanie nákladov v oblasti nákupu elektriny a surovín, sieťovaniu medzi firmami v SR, ale aj na medzinárodný networking, ďalej bola zameraná na nástroje, ktoré môžu podporiť obchod a nadviazanie nových výrobných kontaktov (veľtrhy, výstavy, misie, burzy). Ku kvalite riadenej diskusie prispeli aj hostia z organizácií ako je SARIO, AZZZ, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora atď. Na záver valného zhromaždenia mali možnosť členské firmy nadviazať kontakty s hosťami, ale aj firmami, ktoré sa zatiaľ radia k sympatizantom SPK. Po neformálnom networkingu nasledoval spoločný obed. 

  

 

STARŠIE ...


Mediálni partneri: